Wist je dat er geen wettelijke definitie van 'student' bestaat?

Als werkgever kan je het begrip 'student' dus heel ruim interpreteren! Je kan dus jongeren uit het secundair en zij die onder het hoger onderwijs vallen, een studentencontract aanbieden.

Om aan de slag te gaan met studenten zal je wel een aantal verplichtingen naleven.

In dit artikel overlopen we een aantal van die specifieke regelingen en voor de rest verwijzen we door naar de algemene pagina om met een werknemer aan de slag te gaan.

Je zal namelijk merken dat veel van de verplichtingen die je voor je werknemer naleeft ook van toepassing zijn op de student-werknemer.

In dit artikel overlopen we de voorwaarden, de voordelen, een aantal administratieve verplichtingen, welzijn op de werkvloer en het werken via een uitzendkantoor.

De voordelen

 • De kosten liggen lager

Hou je je aan alle voorwaarden? Dan zal je voor de student geen sociale bijdrage betalen, maar een solidariteitsbijdrage.

Deze solidariteitsbijdrage bedraagt 8,14%. 

Van deze 8,14% wordt 5,43% door de werkgever gedragen en 2,71% door de student.

Een pak goedkoper dus!

 • Bedrijfsvoorheffing

Wist je dat de eerste 475 uur ook zijn vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing? 

 • Nieuwe wind

Door met jeugdige werknemers aan de slag te gaan, krijg je nieuwe ideeën en een frisse blik.

 • Werkervaring

Je helpt de student aan hun eerste werkervaring.

Wil je nagaan of de student effectief onder de 475 uren zit? Bekijk zeker deze tool: student@work

Het is belangrijk voor jou (de werkgever om dit te weten), want anders kan je geen gebruik maken van de solidariteitsbijdrage en de vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing.

Voorwaarden

Om een student een studentenarbeidsovereenkomst aan te bieden, moet je weten of de student nog niet meer dan 475 uren heeft gewerkt.

Wat zijn die 475 uur? 

De overheid geeft aan elk student elk kalenderjaar een pakket van 475 uur (het ‘contingent’). Op elk gewerkt uur wordt een solidariteitsbijdrage betaald en is vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing. betaalt dan een gewone werknemer.

Voor meer informatie over die 475 uren, ga naar de site van student@work

Arbeidsovereenkomst

Als werkgever moet een je een arbeidsovereenkomst voor tewerkstelling van studenten afsluiten. 

De studentenovereenkomst is altijd een overeenkomst van bepaalde duur voor maximum 12 maanden. 

Vorm

Deze moet schriftelijk worden afgesloten ten laatste op het moment waarop de student in dienst treedt.

De volgende bepalingen moeten worden opgenomen in de overeenkomst:

 • de identiteit van beide partijen (naam, adres, hoedanigheid, etc)
 • de datum van begin en einde tewerkstelling
 • de plaats van de uitvoering
 • beknopte beschrijving van functie en taken
 • het bevoegd paritaire comité
 • arbeidsduur
 • toepasselijkheid van de wet van 12 april 1965
 • het overeengekomen lonen en wijze van uitbetaling

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon

De loonkosten mogen lager liggen, maar als  werkgever betaald je hetzelfde loon uit als die van de andere werknemers met dezelfde functie!

Om te weten wat het loon is en aan welke minima je geacht wordt te houden, verwijzen we je graag door naar onze pagina.

Interessant weetje:

Studenten die langer dan een maand in dienst zijn en een lager loon ontvangen dan het gemiddeld gewaarborgd maandelijks minimum inkomen (GGMMI) hebben recht op een hoger inkomen. 

Sinds 1 april 2022 bedraagt het GGMMI 1.806,16 euro. Voor studenten tussen de 16 en 21 jaar wordt er een percentage van het GGMMI uitbetaald, voor meer informatie kan je altijd ten rade bij je sociaal secretariaat of FOD Waso.

Arbeidsvoorwaarden

Voor jongeren onder de 18 jaar moet er bijkomend rekening gehouden worden met de volgende zaken:

 • De arbeidstijd is gereglementeerd;
 • Zij mogen in principe niet langer dan 8 uur/dag en niet langer dan 38 uur per week werken;
 • Zij mogen in principe geen overuren presteren;
 • Zij mogen niet langer dan 4,5 uur zonder onderbreking worden tewerkgesteld;
 • Een ononderbroken periode rust van 12 uur moet worden gewaarborgd tussen het beëindigen en het herbeginnen van de werkdag.

Overuren

Overwerk is enkel toegelaten in een beperkt aantal gevallen en tot max. 10 uur per dag en 50 uur per week.

Proefbeding

De eerste drie werkdagen van de student worden automatisch als proeftijd beschouwd. Tijdens deze periode kunnen beide partijen de overeenkomst beëindigen zonder opzegging of vergoeding. 

Opzeggingstermijnen

De opzeggingstermijnen voor een overeenkomst van max. 1 maand

 • 3 dagen voor de werkgever
 • 1 dag voor de werknemer

De opzeggingstermijnen voor een overeenkomst van meer dan 1 maand

 • 7 dagen voor de werkgever
 • 3 dag voor de werknemer

Administratieve formaliteiten

Dimona-aangifte 

Via de Dimona-aangifte geef je als werkgever aan vanaf wanneer (en voor hoe lang) iemand bij de organisatie is tewerkgesteld. Deze aangifte gebeurt online.

Wat geef je aan?

•    Type werknemer
•    Dimona IN (start datum tewerkstelling)
•    Dimona OUT (eind datum tewerkstelling)
•    Code: STU

Voor verdere informatie over de Dimona-aangifte klik hier.

Indien je dit als werkgever vergeet of laattijdig indient:

 • Wordt er geen STU uitgevoerd, dan kunnen de uren die de student heeft gewerkt niet het voorwerp uitmaken van een driemaandelijkse aangifte van de RSZ met berekening van enkel de solidariteitsbijdrage.
 • Bij laattijdige melding: normale sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd.

Arbeidsreglement meedelen

Net zoals je met de 'reguliere' werknemers doet, zal je aan de student-werknemer ook een arbeidsreglement geven.

De volgende bepalingen kunnen ofwel in de studentenovereenkomst worden opgenomen ofwel in het arbeidsreglement:

 • Arbeidstijd regeling (aanvang en einde van de gewone arbeidsdag, tijdsstip en duur van de rusttijden,
 • Eerste hulp ( de plaats en de manier waarop de verantwoordelijke persoon en de EHBO-doos te vinden zijn)
 • Namen en contactgegevens van werknemersvertegenwoordigers in de ondernemingsraad, het CPBW en de vakbondsafgevaardigde
 • Adres en telefoonnummer van de bedrijfs- of interbedrijfsgeneeskundige dienst
 • Adres en telefoonnummer van de bevoegde sociale inspectiediensten

Laatst gewijzigd: 25/03/2020 - 11:01

Checklist arbeidsovereenkomst studenten

Personen tewerkstellen

Sociale statuten

Vergoedingen en inkomsten

Wetgeving

Gezondheid en welzijn op het werk

Als werknemer hou je met veel zaken rekening.

Bij een student-werknemer zal een van de eerste reflexen zijn om het aantal gepresteerde uren na te kijken. Een tweede reflex kan zijn om na te gaan of je aan de specifieke regeling rond welzijn voldoet.

Wist je namelijk dat je ook een risico-analyse rond moet hebben voor de jeugdige werknemers? Voor meer informatie klik op de site van FOD WASO

Uitzendarbeid

Heb je als opdrachtgever geen tijd of geld om al die administratie op te volgen, en je valt onder de voorwaarden om gebruik te maken van een uitzendkracht, dan kan je ook via een uitzendkantoor werken!

Een student kan als uitzendkracht worden tewerkgesteld. In dergelijk geval, blijft de student dan verbonden met het uitzendbureau dat juridisch als werkgever optreedt. De onderneming waarin de student als uitzendkracht werkt, is gebruiker.