In dit artikel overlopen we de volgende types van subsidies of prijzen, zij die: 

 1. Volledige vrijgesteld zijn van belastingen 
 2. Gedeeltelijke vrijgesteld zijn van belasting (tot 4.140 euro) 
 3. Volledig belastbaar zijn 

Als je een prijs of een subsidie ontvangt, moet je op die prijs of subsidie niet altijd belastingen betalen. Het is daarom belangrijk dat je nagaat of de subsidie of prijs al dan niet volledig of gedeeltelijk is vrijgesteld.  

1. Volledige belastingvrijstelling op de prijs of subsidie

Wanneer is de subsidie of prijs vrijgesteld van belastingen?  

Wanneer de prijzen worden toegekend worden door welbepaalde erkende nationale of internationale instellingen (zie VII. Bijlage) en aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 • uitzonderlijke verdiensten belonen of uitzonderlijke inspanningen mogelijk maken op het stuk van het wetenschappelijk onderzoek, de kunsten of de letteren; 
 • toegekend zijn in omstandigheden die aan de geleerden, aan de schrijvers en aan de kunstenaars ruime mogelijkheden bieden tot persoonlijk initiatief op het gebied van de voortzetting of de uitvoering van hun studies, opzoekingen, werken of kunstuitingen; 
 • belangeloos worden toegekend, derwijze dat iedere staat van afhankelijkheid van de verkrijger tegenover de schenker en elke compensatie ten voordele van deze laatste uitgesloten is; 
 • noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks gefinancieerd worden door Belgische of buitenlandse nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen, die op één of andere wijze voordeel kunnen halen uit de beloonde of gesubsidieerde werken, opzoekingen, studies of kunstuitingen.

Samengevat

Voldoet de prijs/subsidie aan bovenstaande voorwaarden, dan is:

 • de prijs of subsidie belastingvrij, 
 • betaal je er geen sociale bijdragen op 
 • en ontvang je in principe geen fiscale fiche 281.30 (ontvang je toch een fiscale fiche, dan moet je er niets mee doen). 

2. Gedeeltelijke belastingvrijstelling op de prijs of subsidie

Wanneer je een prijs of subsidie ontvangt van een instelling die niet op de lijst van erkende instellingen is opgenomen, dan geldt er een gedeeltelijke vrijstelling als er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 

 • het gaat om een instelling met openbare macht of een openbare instelling zonder winstoogmerk 
 • en de instelling vraagt geen tegenprestatie 

De vrijstelling bedraagt 4.140 euro (inkomstenjaar 2021).  

Hoe geef je de subsidie/prijs aan in de belastingen? 

Je ontvangt van de instelling een fiscale fiche 281.30. De fiche zelf moet je niet toevoegen aan je belastingaangifte.  

In je belastingbrief moet je de prijs of subsidie invullen in "Deel 2, Vak XV. Diverse inkomsten". Daar moet je gaan naar "B. Andere diverse inkomsten, 2. Prijzen, subsidies, renten of pensioenen toegekend aan geleerden, schrijvers en kunstenaars, a) Belastbaar bedrag"

 • Code 1203-58/2203-28: het ontvangen bedrag verminderen met de belastingvrijstelling van 4.140 euro (aj. 2021) en het resultaat verhogen met 18,17 % ingehouden bedrijfsvoorheffing (26,75% voor betalingen aan niet-inwoners) 
 • Code 1204-57/2204-27 voor de bedrijfsvoorheffing (de bedrijfsvoorheffing dient enkel geheven te worden op het niet vrijgestelde gedeelte).  
 • Kosten: je kunt geen kosten aftrekken van prijzen of subsidies. 

Voorbeeld

Een alleenstaande beeldende kunstenaar ontvangt een subsidie van 10.000 euro van de academie voor beeldende kunsten. De academie voor beeldende kunsten is een vereniging zonder winstoogmerk, maar staat niet op de lijst van erkende instellingen die een volledig vrijgestelde subsidie kunnen toekennen.  

De academie verwacht geen tegenprestatie voor het toekennen van de subsidie. De subsidie is belastbaar als divers inkomen. De academie houdt geen voorheffing in. 

 
  

Bedrag 

Uitleg 

Subsidie 

10.000 euro 

  

Vrijstelling 

4.140 euro 

Vaste vrijstelling per kunstenaar 

Belastingbrief code 1203-58/2203-28 

 

Belastingbrief code 1204-57/2204-27 

1.064,76 

Er is bedrijfsvoorheffing ingehouden 

Belastingen 

966,90 

16,5 % (belastingvoet diverse inkomsten) op 6.924,76 – 1.064,76 

  

Moet je sociale bijdragen betalen op deze prijs/subsidie? 

Op deze inkomsten betaal je geen sociale bijdragen.

3. Volledig belastbare prijzen en subsidies

De subsidies en prijzen betaald of toegekend als bezoldigingen van bewezen diensten, zijn op dezelfde manier belastbaar en onderworpen aan sociale bijdragen als de vergoedingen voor een prestatie of werk. 

Voorbeelden van volledig belastbare prijzen en subsidies: 

 • Een kunstenaar wint een prijs van een gemeente, maar met het prijzengeld moet hij een beeld voor het gemeenteplein ontwerpen en uitvoeren.  
 • Een componist ontvangt van de opdrachtgever – via een subsidie van de Vlaamse Gemeenschap – een vergoeding om een compositie te maken. Omdat de componist de subsidie niet rechtstreeks van de Vlaamse Gemeenschap ontvangt, maar van zijn opdrachtgever die voor de vergoeding een compositie in ruil verwacht, is de vergoeding een bezoldiging voor bewezen diensten. De vergoeding is dus een beroepsinkomen en volledig belastbaar. 

 

Ga aan de slag met onze brochure. In onze brochure gaan we dieper in op de verschillende soorten vergoedingen en hoe je ze op een correcte manier moet aangeven: 

Laatst gewijzigd: 18/05/2022 - 14:48

Brochure - belastingaangifte inkomsten 2021

Belastingen en BTW

Brochures

 

Verwante info:

Wettelijke bronnen:

 • Art. 90, 2° WIB92 
 • Art. 53 KB WIB92