De btw wordt berekend door het btw-tarief toe te passen op de 'maatstaf van heffing'.

De maatstaf van heffing bestaat uit de tegenprestatie die de belastingplichtige ontvangt van zijn medecontractant. De btw moet worden berekend over alles wat de kunstenaar als tegenprestatie verkrijgt of moet verkrijgen van diegene aan wie het goed wordt geleverd of de dienst wordt verstrekt (of eventueel van een derde), met inbegrip van de subsidies die rechtstreeks met de prijs van die handelingen verband houden. 

Meestal zal de tegenprestatie bestaan uit een geldsom. In dat bedrag zijn ook de kosten van commissie, verzekering en vervoer, én de belastingen, rechten en heffingen die de verkoper in rekening brengt, inbegrepen. 

Prijsverminderingen, disconto’s, kosten voor gewone en gebruikelijke verpakkingsmiddelen of interesten wegens laattijdige betalingen en de btw zelf behoren niet tot de maatstaf van heffing. Indien een verkoopcontract uitdrukkelijk in een prijsvermindering (uitgedrukt in een percentage of in een vast bedrag) voorziet in vergelijking met de initiële verkoopprijs, moet op de factuur zowel de uiteindelijke aan de klant gevraagde prijs (= de initiële prijs), als het bedrag van de door de leverancier toegekende prijsvermindering worden vermeld.

Alleen op de werkelijk betaalde som is btw verschuldigd.

Laatst gewijzigd: 19/12/2019 - 15:15

Modelfactuur

Boekhouden

Financiering en werkingsmiddelen

Vergoedingen en inkomsten

Voorbeelddocumenten