Disclaimer

Cultuurloket doet er alles aan om degelijke en gepaste adviezen en informatie te geven, maar kan geen garanties bieden. Cultuurloket sluit, binnen de wettelijke grenzen, iedere aansprakelijkheid uit voor schade die zou voortvloeien uit het gebruik van onze adviezen en informatie.

Privacybeleid

Lees dit Privacybeleid aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt. Door de website te gebruiken, toegankelijk via het volgende adres: www.cultuurloket.be (voorheen www.kunstenloket.be en hierna “de website”); door het verzenden van het contactformulier (bv. voor een vraag, opmerking of klacht); door het sturen van een e-mail, door het inschrijven voor een infosessie, workshop, rondetafelgesprek, webinar, opleiding, lezing, infodag, lunchgesprek of een ander infomoment georganiseerd door Cultuurloket; door het doorgeven van persoonlijke gegevens aan de telefoon; door het solliciteren; door het aangaan van een contractuele relatie met Cultuurloket, verklaart u dat u kennis hebt genomen van dit Privacybeleid en dat u uitdrukkelijk akkoord gaat met de inhoud ervan en met de verwerking zelf. 

Artikel 1 – Algemeen

1.1 De verantwoordelijke voor de verwerking is Cultuurloket vzw. U kan contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking aan de hand van onderstaande gegevens: 
Cultuurloket vzw 

Sainctelettesquare 19  

1000 Brussel 

info@cultuurloket.be 

02 204 08 00 

Of via het contactformulier op onze website 

1.2 Cultuurloket stelt zich middels huidig Privacybeleid in regel met de Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van 30 juli 2018 en de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1 Persoonsgegevens die u ons meedeelt: 

Categorie 1: zonder registratie op de website voor alle bezoekers (bijvoorbeeld als u door onze website of kennisbank browset of als u vrij brochures en documenten downloadt): uw IP-adres en cookies aan de hand van Google Analytics, de naam van uw IP organisatie, de naam van uw web browser en de taalinstelling, het besturingssysteem van uw toestel; 

Categorie 2: wanneer u als klant/cliënt, prospect of dienstverlener contact met ons opneemt en daarbij beslist om Cultuurloket de volgende informatie te verschaffen, hetzij rechtstreeks, hetzij via een derde (zie hieronder), in elke afdrukbare, geschreven of elektronische vorm:  

 • hoedanigheid (individu/organisatie) - voornaam - naam – e-mailadres - telefoonnummer/GSM - sector (gevraagde gegevens in ons contactformulier) 
 • persoonlijke gegevens die u ons meedeelt, zoals: arbeidssituatie - medische gegevens - financiële gegevens - belastingaangifte - link naar website, Facebook, YouTube - rijksregisternummer - opleiding/training - cv - verlof - ziekte 
 • facturatiegegevens: organisatie - naam contactpersoon - adres - BTW-nummer - financiële gegevens 

Categorie 3: om u in te schrijven voor onze infosessies/webinars of events: 

 • hoedanigheid (individu/organisatie) - voornaam - naam - emailadres - telefoonnummer/GSM - sector (gevraagde gegevens in ons inschrijvingsformulier) 

Categorie 4: om u in te schrijven voor een van onze opleidingsmodules of workshops:  

 • hoedanigheid (individu/organisatie) - voornaam - naam - emailadres - telefoonnummer/GSM - sector (gevraagde gegevens in ons inschrijvingsformulier) 

Categorie 5: wanneer wij externe consulenten contacteren om hun advies in te winnen:  

 • hun organisatie - naam contactpersoon - adres - BTW-nummer - financiële gegevens – tel nummer – e-mail 

Categorie 6: wanneer u zich via de website aanmeldt voor onze nieuwsbrief: 

 •  profielinformatie op basis van uw hoedanigheid (individu/organisatie) - voornaam - naam - emailadres - telefoonnummer/GSM -  sector  

Categorie 7: om statistieken te kunnen opmaken: 

 • hoedanigheid (individu/organisatie) – sector – onderwerp adviesaanvraag in geanonimiseerde vorm – beoordeling advies - … 

2.2 Cultuurloket kan gegevens van u (persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren: 

 1. Door het gebruik van cookies (zie hieronder); 
 2. Wanneer u persoonlijke gegevens verstrekt op onze website, via invul- of contactformulieren, aan de telefoon, per e-mail, tijdens onze dienstverlening of tijdens infomomenten of events;  
 3. Wanneer we gegevens van derden over ontvangen (publieke bronnen, overheid, internet, social media, personen uit uw persoonlijke omgeving, …). 

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1 Algemene doeleinden: 

Cultuurloket zal de bij u vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken: 

 • Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kan achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Cultuurloket om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;  
 • Categorie 2: het opvolgen van uw klantgegevens, het opvolgen van adviesaanvragen, het uitvoeren van overeenkomsten met u als klant/cliënt of door u als leverancier, met als rechtsgrond het aangaan van en de uitvoering van een overeenkomst waarom u hebt verzocht enerzijds en de wettelijke verplichtingen om bepaalde informatie op te vragen anderzijds; 
 • Categorie 3: om u te kunnen inschrijven op onze infosessies/webinars of events en om deze te kunnen organiseren met als rechtsgrond het aangaan van en de uitvoering van een overeenkomst waarom u hebt verzocht enerzijds alsook de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Cultuurloket om zijn activiteiten uit te oefenen en zich bekend te maken in conformiteit met haar sociale doelen; 
 • Categorie 4: om u te kunnen inschrijven voor een van onze opleidingsmodules of workshops en deze te kunnen organiseren met als rechtsgrond het aangaan van en de uitvoering van een overeenkomst waarom u hebt verzocht enerzijds alsook de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Cultuurloket om zijn activiteiten uit te oefenen in conformiteit met haar sociale doelen; 
 • Categorie 5: om externe consulenten te kunnen contacteren om hun advies in te winnen met als rechtsgrond het aangaan van en de uitvoering van een overeenkomst waarom u hebt verzocht enerzijds alsook de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Cultuurloket om zijn activiteiten uit te oefenen in conformiteit met haar sociale doelen; 
 • Categorie 6: het verzenden van onze nieuwsbrieven en gerichte advertenties met uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming en desgevallend op basis van uw individueel profiel; 
 • Categorie 7: het opmaken van statistieken met als rechtsgrond de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Cultuurloket om zijn diensten te verbeteren in conformiteit met haar sociale doelen en om generaal informatie over de cultuursector te kunnen verschaffen. 

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert. 

3.2 Direct marketing: 

Uw persoonsgegevens kunnen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits u hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”) of indien u een bestaande klant/cliënt bent van Cultuurloket (in het verleden heeft u advies gevraagd of was u ingeschreven voor een opleiding). 

Met het oog op direct marketing kunnen wij gebeurlijk profielinformatie over u gebruiken teneinde u informatie te kunnen bezorgen die aangepast is aan uw voorkeuren of specifieke situatie. 

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan Cultuurloket uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot Cultuurloket, haar producten en/of diensten. Cultuurloket kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door Cultuurloket bewaarde documenten. 

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht. 

3.3 Doorgifte aan derden: 

Cultuurloket kan gebeurlijk uw gegevens doorgeven aan derden (overheden, andere dienstverlenende vzw’s, universiteiten en hogescholen met het oog op wetenschappelijk onderzoek, seminarieruimtes, hotels, cateraars, onze softwareproviders van de systemen waarin uw gegevens worden bijgehouden, externe boekhouder, advocaat, banken, verzekeraars, communicatiepartners en social medianetwerken, …) met het oog op het u bezorgen van gepersonaliseerde berichten van Cultuurloket.  

Cultuurloket zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat Cultuurloket uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is. 

Cultuurloket zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming. 

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Cultuurloket, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Cultuurloket vereffend wordt, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van Cultuurloket geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen. 

3.4 Wettelijke vereisten: 

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Cultuurloket uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Cultuurloket zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is. 

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en/of in functie van de contractuele relatie tussen u en Cultuurloket. 

Persoonsgegevens van leveranciers worden bewaard tot 10 jaar na het eind van de leveranciersrelatie. 

Persoonsgegevens van klanten/cliënten worden bewaard tot 10 jaar na hun laatste contact met Cultuurloket (adviesaanvraag, inschrijving voor een opleiding en events en/of activiteit in uw online profiel en/of after sales). 

Persoonsgegevens van potentiële klanten/cliënten worden door Cultuurloket gedurende 1 jaar bewaard tenzij er intussen een contactmoment is geweest met de aanvrager. Op dat ogenblik begint een nieuwe periode van 1 jaar te lopen, onverminderd het recht van de prospect om zijn verschillende rechten met betrekking tot zijn of haar persoonsgegevens toe te passen zoals het recht om verwijderd te worden. 

Artikel 5 – Uw rechten

5.1 Recht van toegang en inzage: 

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken. 

5.2 Recht van verbetering, verwijdering en beperking: 

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Cultuurloket. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. 

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. 

5.3 Recht van verzet: 

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.  

Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.  

5.4 Recht van vrije gegevensoverdracht: 

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen. 

5.5 Recht van intrekking van de toestemming: 

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken. 

5.6 Uitoefening van uw rechten: 

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren op dit adres mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart: 

Cultuurloket vzw 

Sainctelettesquare 19, 1000 Brussel 

info@cultuurloket.be / 02 204 08 00 

Of via het contactformulier op onze website 

5.7 Recht om klacht in te dienen: 

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij: 

Gegevensbeschermingautoriteit 
Drukpersstraat 35 
1000 Brussel 
Tel +32 (0)2 274 48 00 
Fax +32 (0)2 274 48 35 
E-mail:  contact@apd-gba.be 

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. 

Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen. 

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1 Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld, te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. Daar waar persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt, wordt de informatie veilig doorgegeven om misbruik van gegevens door derden te voorkomen. Onze beschermingsmaatregelen worden voortdurend herzien en bijgewerkt in overeenstemming met de nieuwste technologie. 

6.2 Daarnaast heeft Cultuurloket overeenkomsten gesloten voor de verwerking van persoonsgegevens met alle bedrijven, organisaties of personen die, in overeenstemming met de instructies van Cultuurloket, persoonsgegevens verwerken. 

6.3 In geen geval kan Cultuurloket aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik van de persoonsgegevens door een derde. 

6.4 U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot de website. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan. 

Artikel 7 – Toegang door derden

7.1 Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers. Cultuurloket past binnen haar onderneming strikt het “need-to-know” principe toe. Dit betekent dat niet iedereen zomaar toegang heeft tot uw gegevens. Alleen personen die gemachtigd zijn binnen de functie hebben toegang tot de desbetreffende persoonsgegevens. Bovendien zal deze persoon ook enkel toegang hebben tot de gegevens die voor hem/haar relevant zijn om de taken uit te voeren. 

De personen die toegang hebben tot uw gegevens zijn gebonden aan strikte beroepsdiscretie en moeten er alles aan doen om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te garanderen. 

7.2 Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan dit Privacybeleid. 

Artikel 8 – Cookies

8.1 Wat zijn cookies? 

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Cultuurloket en geplaatst op de harde schijf van uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de website.  

8.2 Waarom gebruiken we cookies? 

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren. 

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op uw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft u duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel. 

8.3 Soorten cookies: 

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.  

De website gebruikt uitsluitend volgende cookies:  

Functionele cookies 

Naam 

Herkomst 

Functie 

Bewaartijd 

__cfduid  

cultuurloket.be 

Social share functionaliteit 

1 jaar 

cookie-agreed 

cultuurloket.be 

Aanvaarden cookie pop-up 

100 dagen 

SSESS01cc1fa2aea42a46da94ce2bb256fda3 

cultuurloket.be 

Inloggen bij een Drupal sessie 

23 dagen 

 

Niet-functionele cookies 

Naam 

Herkomst 

Functie 

Bewaartijd 

_ga 

Google 

Unique ID voor het generen van stats over bezoeker data. 

2 jaar 

_gat_UA-*******-2 

Google 

Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen 

1 dag 

_gid 

Google 

Unique ID voor het generen van stats over bezoeker data. 

2 dagen 

 

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij u graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen: Google Analytics cookies. 

8.4 Uw toestemming 

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. U kunt categorie per categorie cookies toestaan of weigeren. U kunt te allen tijde de cookie instellingen voor onze website wijzigen via de hyperlink onderaan onze website en aldus uw toestemming intrekken. 

U kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Cookies weigeren”.  

U kunt tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de website geen gebruik kunt maken. 

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op, hetzij per e-mail naar info@cultuurloket.be per post naar Cultuurloket vzw, Sainctelettesquare 19, 1000 Brussel, of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de website. 

Meer informatie over cookies vindt u tevens op: allaboutcookies.org

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier youronlinechoices.eu/