Huishoudelijk Reglement van de Commissie Kunstenaars

UPDATE – COMMISSIE KUNSTENAARS
Publicatie Huishoudelijk Reglement

Vandaag (22/03/2016) werd het (goedgekeurde) Huishoudelijk Reglement van de Commissie Kunstenaars gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

In dit reglement verkrijgen we meer duidelijkheid omtrent de beoordeling van 'de artistieke aard van een prestatie en/of werk' door de Commissie.

De 'artistieke aard van een prestatie en/of werk' is een belangrijk begrip dat o.a. voorkomt in de reglementering m.b.t. kleine vergoedingsregeling (KVR) en het sociaal statuut van de kunstenaar (artikel 1bis RSZ-wet).

"Het onderzoek naar de artistieke aard van een prestatie gebeurt op elke aanvraag." (artikel 17 Huishoudelijk Reglement)
Ook buiten het kader van een aanvraag voor een kunstenaarsvisum of zelfstandigheidsverklaring kan men vragen m.b.t. de artistieke aard van een prestatie voorleggen aan de Commissie Kunstenaars. Deze vragen gebeuren steeds schriftelijk. (artikel 18, §3 Huishoudelijk Reglement)

De commissie oordeelt of een prestatie en/of werk van artistieke aard is, op basis van:

 • de definitie van artikel 1bis RSZ-wet"Onder het leveren van artistieke prestaties en/of het produceren van artistieke werken dient te worden verstaan de creatie en/of uitvoering of interpretatie van artistieke oeuvres in de audiovisuele en de beeldende kunsten, in de muziek, de literatuur, het spektakel, het theater en de choreografie.", en de methodologie vermeld in haar huishoudelijk reglement.
   
 • het artikel 17 van het Huishoudelijk Reglement volgens hetwelke de Commissie naast deze definitie evenzeer:
  • "kan onderzoeken in welke mate het artistieke, technische en/of organisatorische aspect het overwicht haalt tijdens de uitoefening van de activiteiten;
  • zich kan laten inspireren door de wetgeving m.b.t. auteurs- en naburige rechten (zie ook deze pagina over de originaliteit van een werk en deze pagina over de uitvoerende kunstenaar);
  • rekening kan houden met de meest actuele aangewende vormen en technieken, technologieën, materialen die de aanvrager gebruikt om een artistieke prestatie/creatie te verwezenlijken."
    

Tegen een weigering van een kunstenaarsvisum en/of zelfstandigheidsverklaring kan men in beroep gaan bij de arbeidsrechtbank. In andere gevallen heeft het oordeel van de Commissie een andere draagwijdte en kan men het oordeel naast zich neerleggen.
Het moge echter duidelijk zijn dat de samenstelling van de Commissie Kunstenaars en haar overeenkomstige expertise, deze Commissie een bijzondere positie toekent in deze materie.

Verder bevat het Huishoudelijk Reglement bepalingen m.b.t. de beraadslaging van de Commissie, de behandeling van vragen om inlichtingen, de verspreiding van informatie, ...

Het volledige Huishoudelijk Reglement kan je hier terugvinden.
 

Naar aanleiding van dit Huishoudelijk Reglement zetten we voor u ook nog even de verschillende aanvraagformulieren op een rijtje

 • Kunstenaarskaart (KVR)
 • Kunstenaarsvisum
 • Zelfstandigheidsverklaring
   

De aanvraag van een 'kunstenaarskaart' is verplicht i.g.v. vergoeding via de kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars (KVR).

De kunstenaarskaart wordt aangevraagd bij de Commissie Kunstenaars en toegekend onmiddellijk na ontvangst van de aanvraag.
De Commissie levert samen met de kaart ook een overzicht van prestaties, dat per kalenderjaar dient te worden bijgehouden.
De kaart en het overzicht van prestaties moeten ter beschikking van de inspectie zijn op de werkplek. Het overzicht van prestaties wordt door de kunstenaar dus ingevuld uiterlijk wanneer een prestatie van start gaat, en bevat volgende informatie:

 • de aard van de prestatie
 • de datum van de prestatie
 • de duur van de prestatie bij eenzelfde opdrachtgever
 • het bedrag dat ontvangen werd als vergoeding
 • de naam van de opdrachtgever of diens KBO-nummer
 • de handtekening van de opdrachtgever

Het aanvraagformulier voor de kunstenaarskaart kan je hier terugvinden.
Het aanvraagformulier stuur je naar: Commissie Kunstenaars, FOD SOCIALE ZEKERHEID, Finance Tower, Kruidtuinlaan 50 bus 115, 1000 Brussel
kunstenaars@minsoc.fed.be

 

De aanvraag van een 'kunstenaarsvisum' is verplicht i.g.v. een vergoeding als werknemer voor een activiteit van artistieke aard, zonder dat een arbeidsovereenkomst afgesloten werd. (artikel 1bis RSZ-wet)

Een kunstenaarsvisum is enkel wettelijk verplicht als je niet kan werken met een arbeidsovereenkomst en toch wenst te werken onder het sociaal statuut van werknemer. (Lees hier meer)

Kunstenaars die werken met een arbeidsovereenkomst, wat ook het geval is wanneer men werkt via een Sociaal Bureau voor Kunstenaars (SBK), hebben aldus geen visum nodig.

Het visum wordt aangevraagd bij de Commissie Kunstenaars en toegekend na een positieve beslissing.
De kunstenaar houdt het visum op zijn werkplaats ter beschikking van de inspectiediensten.

Het aanvraagformulier voor een kunstenaarsvisum kan je hier terugvinden.
Het aanvraagformulier stuur je naar: Commissie Kunstenaars, FOD SOCIALE ZEKERHEID, Finance Tower, Kruidtuinlaan 50 bus 115, 1000 Brussel
kunstenaars@minsoc.fed.be

 

De persoon die bij wijze van de aanvraag op eer verklaart artistieke prestaties te leveren, wordt vermoed zijn activiteit overeenkomstig artikel 1bis RSZ-wet uit te oefenen. Dit vermoeden geldt voor 3 maanden, en kan eenmaal vernieuwd worden met 3 maanden na een ontvangstbewijs van de Commissie Kunstenaars waarbij de aanvraag ontvankelijk wordt verklaard. In geval de Commissie het visum weigert voor het verstrijken van voornoemde termijn, vervalt het vermoeden vanaf de datum van weigering. Het is mogelijk om binnen een maand na de betekening van de weigering tegen deze beslissing in beroep te gaan bij de arbeidsrechtbank.
 

De aanvraag van een 'zelfstandigheidsverklaring' is optioneel i.g.v. een activiteit van artistieke aard uitgeoefend onder het statuut van zelfstandige.

De zelfstandigheidsverklaring is geen wettelijke verplichting maar een mogelijkheid voor diegenen die prestaties leveren van artistieke aard in opdracht en dit wensen te doen onder het statuut van zelfstandige.
De zelfstandigheidsverklaring wordt toegekend na een positieve beslissing van de Commissie en heeft als doel:

 • zekerheid te verschaffen (voor maximum 2 jaar) dat je voor het omschreven werk inderdaad zelfstandige bent (zo komt de opdrachtgever achteraf niet voor verrassingen te staan);
 • de haalbaarheid van een zelfstandig statuut te toetsen en zo de duurzaamheid ervan te verhogen. De Commissie gaat immers na of het zelfstandige statuut "wenselijk" is, rekening houdende met de professionele situatie van de kunstenaar.

Het aanvraagformulier voor een zelfstandigheidsverklaring kan je hier terugvinden.
Het aanvraagformulier stuur je naar: Commissie Kunstenaars, FOD SOCIALE ZEKERHEID, Finance Tower, Kruidtuinlaan 50 bus 115, 1000 Brussel
kunstenaars@minsoc.fed.be

Ook zonder zelfstandigheidsverklaring is een vestiging als zelfstandige voor activiteiten van artistieke aard mogelijk.

x

Cookies

Deze website gebruikt zowel functionele als niet-functionele cookies. Voor het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig; voor functionele cookies niet. U kunt het gebruik van cookies later nog wijzigen en uw voorkeuren aanpassen.
Meer info in ons Cookiebeleid.
Akkoord