Als werknemer

Kwalificatie van inkomsten uit auteurs- en naburige rechten binnen de sociale zekerheid van de werknemer.

Op niveau van de sociale zekerheid is er geen eenduidige kwalificatie van dit soort inkomsten.

Dat deze inkomsten fiscaal, tot een bepaald bedrag, automatisch gekwalificeerd worden als roerende inkomsten en niet als beroepsinkomen, betekent niet dat deze geen deel kunnen uitmaken van het ‘loon’.
Verkrijgt iemand een vergoeding voor auteurs- en naburige rechten naar aanleiding van een dienstbetrekking als werknemer, dan kunnen deze als onderdeel van het ‘loon’ beschouwd worden en zijn sociale bijdragen, in het stelsel van de werknemer, verschuldigd.

Enkele elementen die RSZ hanteert om uit te maken of de inkomsten uit rechten deel uitmaken van het loon zijn:

  • de vraag of voor het betalen van de vergoeding voor rechten een basis te vinden is in de arbeidsovereenkomst of collectieve arbeidsovereenkomst, en

  • of de vergoeding samen met het loon en gedurende de effectieve tewerkstelling wordt betaald. 

In de rechtsleer is niet iedereen het eens met de idee dat inkomsten uit rechten deel kunnen uitmaken van het loon, zelfs indien deze verkregen worden in de hierboven omschreven omstandigheden. (cfr. o.a. VAN HOOGENBEMT, H., Vergoeding voor auteursrechten van werknemers: altijd RSZ bijdragen?, Fiscoloog, 1403, 2014, p.6. / STOX, Y., Auteursrechten, naburige rechten en het loonbegrip van de loonbeschermingswet, Rechtskundig Weekblad, 22, 2016, p. 858.)

In de rechtspraak kreeg RSZ eind 2014 van de rechter gelijk in een concrete zaak.
Lees meer hierover hier.

Aangezien er in de sociale zekerheidswetgeving geen duidelijke kwalificatie van inkomsten uit auteurs- en naburige rechten bestaat, ontstaat er in de praktijk onzekerheid en dient er geval per geval te worden uitgemaakt of deze inkomsten al dan niet onderdeel uitmaken van het ‘loon’.

De vraag stelt zich of het noodzakelijk is om ook in de wetgeving op de sociale zekerheid van de werknemers meer duidelijkheid te creëren.

x

Cookies

Deze website gebruikt zowel functionele als niet-functionele cookies. Voor het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig; voor functionele cookies niet. U kunt het gebruik van cookies later nog wijzigen en uw voorkeuren aanpassen.
Meer info in ons Cookiebeleid.
Akkoord