Bedrijfsvoorheffing voor buitenlandse EU podiumkunstenaars in België

De meeste dubbelbelastingverdragen tussen landen van de EU kennen de bevoegdheid om belastingen te innen toe aan het land waar de podiumkunstenaar zijn optreden plaatsvindt. Als je dus in België optreedt, is België bevoegd om op die inkomsten belastingen te heffen.

Is België bevoegd om belastingen te heffen?

 • Zelfstandige podiumkunstenaars of groepen zonder rechtspersoonlijkheid die bestaan uit zelfstandigen:
  Belgische bedrijfsvoorheffing is van toepassing. Enkel podiumkunstenaars die in Frankrijk wonen en geen vaste inrichting in België hebben, kunnen worden vrijgesteld van die bedrijfsvoorheffing. Het dubbelbelastingverdrag met Frankrijk bevat namelijk geen artikel 17.
 • Werknemer-podiumkunstenaars:
  Op werknemers-podiumkunstenaars die uit de EU komen, is de Belgische voorheffing van toepassing. Enkel podiumkunstenaars die in Duitsland, Frankrijk of Griekenland wonen, kunnen worden vrijgesteld van de Belgische bedrijfsvoorheffing. De 3 volgende voorwaarden moeten wel gelijktijdig vervuld zijn:
  • De duur van hun ‘werkzaamheden’ in België (inwoners van Duitsland of Griekenland) of van hun ‘verblijf’ in België (inwoners van Frankrijk) mag gedurende het jaar niet meer dan 183 dagen bedragen.
  • De werkgever mag geen inwoner zijn van België. Als de podiumkunstenaar inwoner is van Frankrijk, moet de werkgever zelfs verplicht inwoner zijn van Frankrijk.
  • De bezoldiging van de podiumkunstenaar mag niet worden gedragen door een vaste inrichting of een vaste basis in België.

De podiumkunstenaar moet hiervoor aan de Belgische organisator een attest afleveren. Dat attest moet worden uitgereikt door de fiscale overheid van zijn land en moet bevestigen dat:

 • de kunstenaar inwoner is van het betreffende land;
 • zijn beroepsinkomsten worden beschouwd als bezoldiging;
 • de kunstenaar in dat land zal worden belast op de inkomsten;
 • ze de Belgische fiscus zal informeren inzake wijzigingen die tot gevolg hebben dat de Belgische inrichter toch bedrijfsvoorheffing zou moeten inhouden.
 • Ondernemingen die vertoningen leveren:
  Enkel als de Belgische organisator betaalt aan een onderneming die gevestigd is in Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Ierland of Oostenrijk moet geen bedrijfsvoorheffing worden ingehouden. Die dubbelbelastingverdragen bevatten namelijk geen artikel 17, lid 2. Voor alle andere landen is de Belgische bedrijfsvoorheffing van toepassing. Basisprincipe is dat de Belgische organisator verplicht is de bedrijfsvoorheffing te storten met betrekking tot het volledige bedrag dat aan de buitenlandse onderneming wordt betaald.
  De bedrijfsvoorheffing is wel niet van toepassing op productiekosten. Als dat gestaafd wordt door de vereiste documenten (zoals facturen en onkostennota’s) en op voorwaarde dat ze in het contract duidelijk opgenomen zijn, kan worden toegestaan dat het aan de bedrijfsvoorheffing te onderwerpen bedrag wordt verminderd met de vergoedingen of beloningen betaald of toegekend aan derden voor diensten of werken die niet rechtstreeks in verband staan met de artistieke prestaties, zoals decors bouwen, tribunes installeren, klank en licht bedienen.
  In elk geval kan vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing worden toegestaan voor ‘het eigen deel van de onderneming’ op voorwaarde dat:
  • de vertoning niet werd georganiseerd vanuit een vaste inrichting waarover de onderneming beschikt in België;
  • én dat de buitenlandse onderneming haar fiscale woonplaats in Griekenland, Luxemburg, Nederland, Portugal of Spanje heeft.

Met het ‘eigen deel van de onderneming’ wordt bedoeld het verschil tussen wat de Belgische organisator in totaal betaalt en wat de buitenlandseonderneming zelf aan de door haar ingehuurde en/of tewerkgestelde podiumkunstenaars moet betalen. Het spreekt voor zich dat op het deel dat de buitenlandseonderneming aan de podiumkunstenaars moet betalen, door de Belgische organisator wel bedrijfsvoorheffing moet worden ingehouden!
De buitenlandse onderneming moet aan 2 voorwaarden voldoen om van de vrijstelling te kunnen genieten:

 • Het bedrijf moet het bewijs leveren dat zij inwoner is van één van de voormelde landen. Dat bewijs mag slechts worden geleverd door een attest van de fiscale overheid van het betreffende land.
 • Het bedrijf moet een gedetailleerd overzicht leveren van de inkomsten enerzijds en de personen die die inkomsten krijgen anderzijds, met opgave van naam, voornaam en het volledige adres in het buitenland.
 • Podiumkunstenaars met werkzaamheden zonder handelskarakter:
  In sommige dubbelbelastingverdragen is vrijstelling voorzien voor podiumkunstenaars als ze:
  • worden gefinancierd door de overheid;
  • worden gefinancierd door verenigingen zonder winstoogmerk;
  • of worden verricht in het kader van een culturele uitwisseling.

Dat is het geval voor podiumkunstenaars uit Bulgarije, Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Nederland, Polen, Roemenië, Slovenië, Spanje, Tsjechië en Verenigd Koninkrijk.
Per land gelden specifieke voorwaarden en specifieke documenten die worden vereist.
Voor Nederland is dat bijvoorbeeld:

 • attest opgesteld door de Nederlandse fiscale overheid dat het gezelschap of de leden ervan inwoners zijn van Nederland;
 • subsidiebesluit van de Nederlandse overheid;
 • begroting van het gezelschap waaruit blijkt dat het voor meer dan 30 % gesubsidieerd wordt door de Nederlandse overheid.

Hoe bereken je de bedrijfsvoorheffing in België?

Voor buitenlandse podiumkunstenaars bedraagt de bedrijfsvoorheffing 18 %. Belangrijk is dat voor het bedrag waarop de 18 % wordt berekend rekening gehouden wordt met 3 (cumulatieve) correcties:

 • Productiekosten mogen in mindering worden gebracht.
 • De Belgische inrichter moet de bedragen die hij betaalt voor reiskosten, hotelkosten en cateringkosten toevoegen aan de uitkoopsom van de buitenlandse podiumkunstenaar. Daarbij is niet van belang aan wie hij die kosten betaalt (aan de kunstenaar zelf of aan de buitenlandse onderneming).
 • Forfaitaire vermindering per buitenlandse artiest: per dag waarop de buitenlandse artiest optreedt (niet repeteert!) mag een forfaitair bedrag in mindering gebracht worden van het brutobedrag van de uitkoopsom:
  • voor de eerste dag: 400 euro;
  • vanaf de tweede tot en met de tiende dag: 100 euro;
  • maximaal 10 kalenderdagen per jaar voor dezelfde artiest.

Welke aangiftes zijn nodig?

Inkomsten van podiumkunstenaars niet-inwoners moeten worden opgenomen in opgaven 325.30 en op individuele fiches 281.30.

De individuele fiches met vermelding van het ingehouden bedrag aan bedrijfsvoorheffing moeten worden bezorgd aan de podiumkunstenaar. De kopie moet in principe voor 1 maart van het jaar na dat jaar waarop die fiches en opgave betrekking hebben, worden opgestuurd naar:

Documentatiecentrum Bedrijfsvoorheffing
Kruisstraat 28
9470 Denderleeuw
T 053 64 04 00
F 053 64 04 02
E DOC.CENTR.BV.DENDERLW.STAT.PL@minfin.fed.be

De aangifte in de bedrijfsvoorheffing zelf gebeurt aan de hand van een aangifte 274.3.

Hoe moet de betaling van de bedrijfsvoorheffing gebeuren?

De betaling van de bedrijfsvoorheffing moet gebeuren op het rekeningnummer van het Ontvangkantoor der Directe belastingen van het rechtsgebied van de Belgische inrichter. De territoriale Ontvangkantoren staan op de website van het Ministerie van Financiën. Je kunt zoeken op trefwoord, administratie en bevoegdheid.

Hoe zit het met de termijn van betaling?

De termijn waarbinnen de inrichter de bedrijfsvoorheffing moet aangeven en betalen, is afhankelijk van het bedrag aan bedrijfsvoorheffing van het onmiddellijk voorafgaande jaar:

 • < 25.000 euro: binnen 15 dagen na het verstrijken van het trimester waarin de inkomsten aan buitenlandse podiumkunstenaars werden betaald;
 • > 25.000 euro: binnen 15 dagen na het verstrijken van de maand waarin de inkomsten aan buitenlandse podiumkunstenaars werden betaald.

Moet je de betaling bewijzen?

De Belgische organisator vraagt aan het Ontvangkantoor een bewijs van betaling. Dat bewijs moet worden bezorgd aan de podiumkunstenaar. Die gebruikt dat attest vervolgens in zijn woonstaat om de dubbele belasting te vermijden. De bedrijfsvoorheffing werkt namelijk bevrijdend.

Heb je vragen over buitenlandse bedrijfsvoorheffing?

Voor alle vragen over de buitenlandse bedrijfsvoorheffing kun je terecht bij de Dienst Buitenland:

FOD Financiën
Dienst directeur buitenland
Kruidtuinlaan 50 bus 3427
1000 BRUSSEL
T 02 576 98 84  -  Mail: thierry.vanrossom@minfin.fed.be

x

Cookies

Deze website gebruikt zowel functionele als niet-functionele cookies. Voor het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig; voor functionele cookies niet. U kunt het gebruik van cookies later nog wijzigen en uw voorkeuren aanpassen.
Meer info in ons Cookiebeleid.
Akkoord