Inwerkingtreding nieuwe vennootschapswet

Het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen bevindt zich momenteel nog in een ontwerpfase. De ministerraad heeft een wetsontwerp goedgekeurd dat werd gepubliceerd op 4 juni 2018. De kamer van volksvertegenwoordigers Kamer moet dit wetsontwerp nog goedkeuren.

De voorbije maanden heeft de kamergedebatteerd over het wetsontwerp en al enkele wijzigingen doorgevoerd. Momenteel is het wetsontwerp nog hangende na een nieuw amendement op 18 december 2018.

Op dit moment staat in de ontwerpteksten dat de wet van toepassingzal zijn vanaf 1 mei 2019. Aangezien de regering momenteel in lopende zaken zit is dit niet zo vanzelfsprekend Deze datum kan dus nog aangepast worden. Maar het is toch al een goed idee om je voor te bereiden. 

Gevolgen voor nieuwe vennootschappen en verenigingen

  • Zodra het nieuwe wetboek van toepassing is, moeten nieuwe vennootschappen, verenigingen en stichtingen de bepalingen van dit wetboek volgen. Dit zou normaal gezien vanaf 1 mei 2019 zijn. Richt je vanaf dan een nieuwe vennootschap of vereniging op, dan zal je de nieuwe regels moeten volgen.

Gevolgen voor bestaande vennootschappen en verenigingen.

  • Bestaande vennootschappen en verenigingen kunnen bij de inwerkingtreding meteen hun statuten aanpassen aan de nieuwe bepalingen. Dit is de zogenaamde opt-in. Zij kunnen er dus voor kiezen om de nieuwe regels ook te volgen vanaf de inwerkingtreding op 1 mei 2019.

Past de vennootschap of vereniging haar statuten niet meteen aan, dan gelden de volgende deadlines:

Dwingende bepalingen gelden vanaf 1 januari 2020

  • Vennootschappen en verenigingen die hun statuten niet meteen aanpassen vanaf de inwerkingtreding, zullen vanaf 1 januari 2020 toch automatisch onderworpen worden aan de dwingende bepalingen van de nieuwe wet. Dwingende bepalingen zijn bepalingen waarvan je niet kan afwijken, bijvoorbeeld bepalingen over winstuitkeringen, de bestuurdersaansprakelijkheid, de benaming van vennootschap, belangenconflicten…

Overige bepalingen

  • De bestaande vennootschappen moeten ten laatste tegen 1 januari 2024 hun statuten volledig hebben aangepast én gepubliceerd in het Belgische Staatsblad. Verenigingen hebben hiervoor tijd tot 1 januari 2029, en kunnen tot dan nog hun activiteiten blijven uitoefenen volgens de oude vzw-wet. Indien een vereniging of vennootschap na 1 mei 2019 een statutenwijziging doorvoert, bijvoorbeeld in het geval van een benoeming van een bestuurder, dan zal zij haar statuten meteen moeten aanpassen aan de nieuwe wetgeving.

Meer weten over de nieuwe vennootschapswet? Op 2& februari organiseren we een infosessie in Leuven. Schrijf hier in. 

x

Cookies

Deze website gebruikt zowel functionele als niet-functionele cookies. Voor het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig; voor functionele cookies niet. U kunt het gebruik van cookies later nog wijzigen en uw voorkeuren aanpassen.
Meer info in ons Cookiebeleid.
Akkoord