De student als ondernemer

DE STUDENT-ZELFSTANDIGE EN STUDENT-WERKNEMER

Het nieuwe jaar brengt een hoop nieuwe en aangepaste regels met zich mee. Zo werd bijvoorbeeld de gelijkstelling aan de zelfstandigheid in bijberoep voor studenten die wensen te ondernemen herdacht. Ook aan het zogenaamde “studentencontingent” – het aantal dagen dat een student kan werken aan verlaagde sociale bijdragen – werd getimmerd.

De student-ondernemer vroeger

Tot nu was het mogelijk om beperkte bijdragen te betalen indien je student en jonger dan 25 jaar was en minder dan 6.815,52 euro netto per jaar verdiende. Voldeed je niet aan een van deze voorwaarden, dan werd je automatisch aanschouwd als een zelfstandige in hoofdberoep met de navenante verplichting tot het betalen van sociale bijdragen. Ook als je slechts enkele euros meer verdiende dan het grensbedrag werden je sociale bijdragen berekend op het minimumbedrag dat van toepassing is voor zelfstandigen in hoofdberoep (minstens 20,5% van 13.010,66 euro voor 2016).

De student-ondernemer nu

De leeftijdsgrens en activiteitsvoorwaarde blijft behouden: je moet dus een volwaardige student jonger dan 25 jaar zijn om van de aangepaste regeling te kunnen genieten. De leeftijdsgrens is gelijk aan deze van de terugbetaling van geneeskundige verzorging als kind ten laste en kan dus nog een vol schooljaar blijven doorlopen.

De activiteitsvoorwaarde bestaat erin dat je in hoofdzaak moet zijn ingeschreven in een Belgische of buitenlandse onderwijsinstelling met het oog op het behalen van een hier in België erkend diploma. De opleiding moet op regelmatige wijze gevolgd worden (je moet bijvoorbeeld examens afleggen) en minstens 27 credits bedragen.  

De grootste veranderingen vinden we in het betalen van de sociale bijdragen. Er zijn nu drie categorieën - schijven als je wil - van sociale bijdragen voor student-zelfstandigen:

-          een schijf waarin geen enkele bijdrage is verschuldigd (tot en met de helft van het basisbedrag waarop zelfstandigen in hoofdberoep betalen, in 2019 is dit 13.847,39 euro, dus tot het bedrag van 6.923,69 euro is geen sociale bijdrage verschuldigd);

-          een schijf waarin ze de verminderde bijdrage van 20,50% betalen (enkel op de inkomsten boven 6.923,69 euro tot en met het basisbedrag).

-          Vanaf het basisbedrag bereikt wordt betalen ze volgens de schijven en tarieven die van toepassing zijn op zelfstandigen in hoofdberoep.

Wie de verminderde sociale bijdragen betaalt opent ook rechten op de ziekte- en invaliditeitsverzekering en doorloopt ook de wachttijd inzake arbeidsongeschiktheid en moederschap.

Ook op fiscaal vlak worden enige dingen aangepast. Vanaf aanslagjaar 2018 worden de inkomsten van een student-ondernemer gelijkgesteld met die van een jobstudent in die zin dat de eerste schijf van 1.500 euro (te indexeren basisbedrag) buiten beschouwing wordt gelaten om het bedrag van de bestaansmiddelen te bepalen. Hierdoor blijft hij of zij langer fiscaal ten laste van zijn ouders.

En wat met het studentencontingent voor zij die blijven werken als werknemer/jobstudent/… ?

Die verandert van de gekende 50 dagen naar 475 uren. Een halve dag werken betekent dus niet langer dat je een volledige dag van je contingent kwijt bent.

Bovendien is het dankzij een wijziging in de terminologie van het wetsartikel sinds de zomer van 2016 niet langer verplicht om als student onder verlaagde sociale bijdragen te werken. Je kan er dus ook voor kiezen om als volwaardig werknemer aan de slag te gaan en de volledige sociale bijdragen te betalen.

Met de juiste planning kan zo bijvoorbeeld al de toegang tot een werkloosheidsuitkering en daarna kunstenaarsstatuut opgebouwd worden tijdens het laatste jaar van de studies.

En voor kunstenaars?

Deze regels zijn uiteraard ook van toepassing op student-kunstenaars. Meer en meer merken we dat ook zij op zoek zijn naar een steviger en duidelijker statuut dan de kleine vergoedingsregeling en het occassioneel inkomen in de fiscaliteit hen kan bieden. Beginnende beeldende kunstenaars die hun werk regelmatig willen verkopen zullen – indien zij voldoen aan de voorwaarden – baat hebben bij de regeling rond student-ondernemer.

Bij wie kan je terecht met vragen, behalve Kunstenloket?

Naast het Kunstenloket vormen de website student@work, de erkende ondernemingsloketten en de onderwijsinstellingen zelf een goed aanspreekpunt voor al je vragen wat betreft studentenwerk in al zijn vormen. Aarzel niet ons of hen te contacteren, want voorkomen is beter dan genezen.

 

Wetgeving

Artikel 5quater K.B. nr. 38

Artikel 11, §3, zesde lid, f) K.B. nr. 38

Artikel 12bis, §2, K.B. nr. 38 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen

Artikel 13bis, §2, 6° K.B. nr. 38

Artikel 17 juncto 22 K.B. nr. 38

Artikel 143, 7°, WIB92

art. 17bis, § 1 RSZ-KB

x

Cookies

Deze website gebruikt zowel functionele als niet-functionele cookies. Voor het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig; voor functionele cookies niet. U kunt het gebruik van cookies later nog wijzigen en uw voorkeuren aanpassen.
Meer info in ons Cookiebeleid.
Akkoord