De 25-dagen(regel) in de socioculturele sector

Een speciale regeling voor werknemers bij occasionele socioculturele vorming

Er bestaat een speciale regeling voor werknemers in geval van occasionele socioculturele vorming waarbij er geen sociale bijdragen verschuldigd zijn, maar de werknemer toch beschikt over een zekere sociale bescherming. Zo heeft de occasioneel medewerker bijvoorbeeld recht op dezelfde loonvoorwaarden als andere werknemers in de organisatie die tot dezelfde categorie behoren.

 

Wat moeten we verstaan onder occasionele socioculturele vorming?
Enkele voorbeelden om dit begrip te verduidelijken:

 • Een gemeentebestuur wil auteurs vergoeden voor de lezingen die het bestuur organiseert.
 • Een door de overheid gesubsidieerde vzw wil een acteur betalen voor het verzorgen van animatie.
 • Een kunsteducatieve organisatie (PC 329.01) zal in de zomervakantie een initiatie vingerwijzen organiseren voor kinderen onder de 8 jaar. Hiervoor willen ze de aangetrokken docent, een ouder van één van de kinderen, vergoeden.

De 25-dagen(regel)

Zoals de titel doet vermoeden kan je als werkgever enkel beroep doen op deze regeling als de prestaties van de werknemer niet meer dan 25 arbeidsdagen per jaar bedragen. Elke dag waarop gepresteerd werd, ook al duurde de prestatie slechts enkele uren, telt voor één dag. Hiervoor wordt door de organisatie een arbeidsovereenkomst opgemaakt.

Bovendien dien je als werkgever nog bedrijfsvoorheffing in te houden, en moet je vooraf een elektronische aangifte doen bij de sociale inspectie van de FOD Sociale zekerheid. Deze aangifte kan je hier doen, alwaar je ook het saldo kan nagaan. Eéns de limieten zijn overschreden dienen immers de gewone RSZ-bijdragen betaald/ingehouden te worden.

⇒ Tip:vergeet zeker de fiche 281.10 niet!

⇒ Pas op! Indien je gerechtigd bent tot werkloosheidsuitkering dien je hiervan aangifte te doen bij de RVA.

 

Specifieke instellingen en functies

De regeling kan enkel worden toegepast als de tewerkstelling uitgaat van volgende instellingen voor volgende functies:

 • het rijk, de gemeenschappen, de gewesten, de bij de RSZPPO aangesloten provinciale overheidsdiensten, voor:
  • prestaties als verantwoordelijk begeleider, beheerder, huismeester, monitor of adjunct-monitor in de cyclussen voor vakantiesport tijdens de schoolvakanties, de vrije dagen of de gedeelten in het onderwijs;
  • prestaties als animator van socioculturele en sportactiviteiten tijdens de vrije dagen of daggedeelten in het onderwijs;
  • inleidingen, aanschouwelijke voordrachten of lezingen na 16.30 uur of tijdens vrije dagen of daggedeelten in het onderwijs;
    
 • activiteiten van personen die deel uitmaken van het organieke personeelskader van de VRT, de RTBF en de BRF, wanneer ze in de hoedanigheid van artiest worden tewerkgesteld;
   
 • het rijk, de gemeenschappen, de gewesten, de provinciale en plaatselijke besturen, evenals vzw’s of vennootschappen met sociaal oogmerk (waarvan statuten bepalen dat vennoten geen vermogensvoordeel mogen nastreven) die vakantiekolonies, speelpleinen en sportkampen inrichten, voor:
  • personen die zij als beheerder, huismeester, monitor of bewaker alleen tijdens de schoolvakanties tewerkstellen;
    
 • de door de bevoegde overheden erkende organisaties die tot taak hebben socioculturele vorming en/of sportinitiatie te verstrekken, voor:
  • prestaties als animator, leider of monitor buiten hun werk- of schooluren of tijdens de schoolvakanties;
    
 • de inrichtende machten van scholen, gesubsidieerd door de gemeenschap, voor:
  • prestaties als animator van socioculturele en sportactiviteiten tijdens de vrije dagen of daggedeelten in het onderwijs;
    
 • inrichters van sportmanifestaties, voor:
  • personen die ze uitsluitend op de dag van de manifestaties tewerkstellen.
x

Cookies

Deze website gebruikt zowel functionele als niet-functionele cookies. Voor het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig; voor functionele cookies niet. U kunt het gebruik van cookies later nog wijzigen en uw voorkeuren aanpassen.
Meer info in ons Cookiebeleid.
Akkoord