Arbeidsongeschiktheidsuitkering zelfstandigen

Vanaf 1 juli 2019 kunnen zelfstandigen direct een arbeidsongeschiktheidsuitkering aanvragen

 

Waar gaat het om?

Zoals je weet mag je als zelfstandige die ziek wordt aankloppen bij je ziekenfonds voor een uitkering.

Sinds 1 januari 2018 moest je als zieke zelfstandige de carenzperiode van 14 dagen overbruggen vooraleer je van een uitkering kon genieten. Dit betekende concreet dat je tot 1 juli 2019 voor meer dan 14 dagen ziek moest zijn vooraleer je recht had op een uitkering.

Goed nieuws, de overheid heeft deze periode volledig afgeschaft. Zodra je als zelfstandige of jouw meewerkende echtgeno(o)t(e), voor minstens 8 dagen ziek wordt, dan kan je aanspraak maken op een ziekte-uitkering vanaf dag 1.

 

Hoe gaat het in zijn werking?

Het is belangrijk dat je vanaf de eerste dag dat je ziek bent direct naar je dokter gaat.

De geneesheer/vrouw moet het  ‘getuigschrift van arbeidsongeschiktheid’ samen met je invullen. Een standaard ziektebriefje telt niet mee.

Voor dit getuigschrift kan je terecht op de website van je mutualiteit.

Het ingevulde getuigschrift moet je namelijk voor de zevende dag indienen bij je ziekenfonds. Let er mee op, want een laattijdige aangifte kan ertoe leiden dat je een deel van je uitkering verliest! De datum van de aangifte wordt geverifieerd middels poststempel of de datum waarop je de aangifte hebt ingediend bij je ziekenfonds.

 

Voorwaarden

Je zal enkel recht hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering als zelfstandige indien de periode waarvoor je ziek bent 7 dagen overschrijdt. Indien de periode van ziekte 7 dagen of minder bedraagt, zal je geen vergoeding ontvangen. Bij overschrijding van 7 dagen ziekte, zal je een uitkering ontvangen voor de volledige duur van de ziekte .

Bijkomend kan je alleen in aanmerking komen voor de arbeidsongeschiktheidsuitkering wanneer je sociale bijdragen van het tweede en derde kwartaal voorafgaand aan de start van de arbeidsongeschiktheid ‘in regel’ zijn.

Wat houdt dit concreet in?

  • de bijdragen zijn betaald of
  • de bijdragen waren niet verschuldigd omdat je van een ‘gelijkstelling’ geniet (bv. vrijstelling toegekend door het RSVZ, vrijstelling na bevalling, gelijkstelling in het kader van mantelzorg).

In principe mag je tijdens je ziekteperiode niet meer werken.

 

Wat als je genezen bent?

  • Indien je je werk hervat na de datum van arbeidsongeschiktheid: je moet niets doen .
  • Wil je sneller terug aan de slag: dan moet je een ‘bewijs van werkhervatting’ vragen aan je mutualiteit .

 

Hoeveel bedraagt je uitkering?

Het bedrag van je uitkering bij arbeidsongeschiktheid hangt af van je gezinssituatie en in welke periode van arbeidsongeschiktheid je zit. In de eerste periode kan je rekenen op de volgende bedragen:

  • Met gezinslast: 60,86 euro per dag 
  • Alleenstaande: 48,71 euro per dag
  • Samenwonend: 37,35 euro per dag

Hier vind je meer informatie. 

 

Mochten er nog vragen zijn, neem gerust contact op met één van onze medewerkers te Cultuurloket.

x

Cookies

Deze website gebruikt zowel functionele als niet-functionele cookies. Voor het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig; voor functionele cookies niet. U kunt het gebruik van cookies later nog wijzigen en uw voorkeuren aanpassen.
Meer info in ons Cookiebeleid.
Akkoord