M.b.t. de raad van bestuur

Het aantal vergaderingen per jaar

De wet bepaalt verder geen bijzonderheden over het aantal keer een raad van bestuur dient bijeen te komen of in de frequentie van de bijeenkomsten.

Het kan in bepaalde gevallen volstaan om één bijeenkomst van de raad van bestuur per jaar te organiseren. Zo moet de raad van bestuur in ieder geval jaarlijks de jaarrekening van het voorbije boekjaar ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorleggen. Hetzelfde geldt voor de begroting van het volgende boekjaar. Het is duidelijk dat een dergelijke manier van werken niet strookt met de beginselen van ‘behoorlijk bestuur’.

De mate waarin de raad van bestuur dient te vergaderen kan afhangen of de statuten bepalingen bevatten betreffende de frequentie of het aantal bijeenkomsten van de raad van bestuur.

De uitoefening van de bevoegdheden van de raad van bestuur

De bevoegdheden van de raad van bestuur dienen normaal door alle bestuurders gezamenlijk te worden uitgeoefend.

Hoewel dit geen wettelijke verplichting is, zal in de meeste gevallen echter een statutaire onderverdeling van de taken binnen de raad van bestuur worden gemaakt (voorzitter, secretaris,...). Deze taakverdeling kan niet aan derden worden tegengeworpen, zelfs niet indien ze is bekendgemaakt.

Er moet echter wel in de statuten worden opgenomen hoe de vereniging kan verbonden worden  Het principe is dat de raad van bestuur optreedt als college. Daarnaast voorziet de wet in de mogelijkheid ‘alleen’ (1 handtekening volstaat) of ‘gezamenlijk’ (meerdere handtekeningen)..

Het bijeenroepen van de raad van bestuur

Er zijn geen wettelijke bepalingen hoe de raad van bestuur wordt bijeen geroepen. De normale gang van zake is dat de voorzitter hiertoe het initiatief neemt en de overige bestuurders uitnodigt.

De wijze waarop de uitnodiging ter kennis wordt gebracht is in principe vrij.

Het staat de vereniging evenwel vrij ook hier weer bepalingen op te nemen in haar statuten.

De bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is het orgaan dat verantwoordelijk is voor het dagelijks beleid van de vereniging. Aangaande de bevoegdheden van de raad van bestuur stelt de wet dat de raad van bestuur de vereniging bestuurt en haar vertegenwoordigt.

Bovendien komen alle bevoegdheden die de wet niet uitdrukkelijk verleent aan de algemene vergadering toe aan de raad van bestuur. Met andere woorden, van zodra een beslissing dient te worden genomen die niet uitdrukkelijk bij wet of statuten aan de algemene vergadering werd toevertrouwd, dan moet de raad van bestuur beslissen.

Een uitzondering hierop kan zijn dat één of meerdere (dagelijkse) bestuurders of vertegenwoordigers gemandateerd werden tot het stellen van bepaalde handelingen.

Het nemen van beslissingen

Het normaal principe van besluitvorming binnen de raad van bestuur is dat besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij de statuten hierover bijzondere bepalingen zouden bevatten.

Bestuurders kunnen zich wettelijk niet laten vertegenwoordigen. Wil men toch in deze mogelijkheid voorzien, dient dit statutair geregeld.

De bekendmaking van de beslissingen

Beslissingen van de raad van bestuur worden bekendgemaakt doordat van de vergaderingen notulen moeten worden bijgehouden.

Deze notulen moeten worden bijgehouden op de zetel van de vereniging waar alle leden het recht hebben om deze notulen te raadplegen. Als een commissaris is aangesteld hebben de leden geen inzagerecht, tenzij andere statutaire bepalingen.

Eveneens kunnen deze notulen opgenomen worden in een register, doch dit is geen wettelijke verplichting.

Indien noodzakelijk, dan zullen deze beslissingen van de raad van bestuur moeten gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. Je vindt hierover meer uitleg bij "m.b.t. de publicatie in het Belgisch Staatsblad?".

De benoeming en afzetting van bestuurders

De benoeming en afzetting van bestuurders is een wettelijke bevoegdheid van de algemene vergadering. De benoeming of afzetting van de bestuurders dient dan ook te gebeuren door de algemene vergadering conform de statutaire bepalingen.

Ook het indienen van het ontslag van een bestuurder dient conform de statutaire bepalingen te gebeuren.

Alle wijzigingen aan het bestuur van de vereniging moeten steeds worden meegedeeld op het laatste luik van het publicatieformulier waarbij eveneens het rijksregisternummer van de bestuurders moet worden vermeld. Het is bijgevolg aan te raden dit  rijksregisternummer tijdig op te vragen bij de bestuurders. Om het rijksregisternummer van de bestuurders tijdig te kennen, kan het  aangewezen zijn om dit nummer reeds in de benoemingsakten op te nemen zodat verder achterna geloop vermeden kan worden. Dit laatste luik van het publicatieformulier wordt echter niet zelf gepubliceerd; enkel het uittreksel uit de akte van benoeming of afzetting zal gepubliceerd worden.

Wat betreft de benoeming van bestuurders moeten de desbetreffende akten melding maken van de (voor)naam, woonplaats, geboorteplaats en -datum van elke bestuurder. Indien de bestuurder een rechtspersoon is, dan moeten de naam, rechtsvorm, ondernemingsnummer en zetel vermeld worden.

Men dient er wel rekening mee te houden dat het minimale aantal bestuurders steeds in overeenstemming moet zijn met de wet. Dit  wil zeggen dat er steeds minimaal drie bestuurders moeten zijn. Indien er slechts drie leden zijn, dan volstaan twee bestuurders.

Ook is het aan te raden statutair een regeling te voorzien indien het ontslag van een bestuurder er zou toe leiden dat men niet meer voldoet aan het wettelijk of statutair minimum aantal bestuurders.

x

Cookies

Deze website gebruikt zowel functionele als niet-functionele cookies. Voor het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig; voor functionele cookies niet. U kunt het gebruik van cookies later nog wijzigen en uw voorkeuren aanpassen.
Meer info in ons Cookiebeleid.
Akkoord