M.b.t. de algemene vergadering

Hoogste orgaan

De algemene vergadering is het juridisch hoogste orgaan van de vereniging. Zij bestaat uit alle leden van de vereniging. De raad van bestuur moet steeds kleiner in aantal zijn dan de algemene vergadering.
 

Eénmaal per jaar vergaderen

De algemene vergadering dient minstens éénmaal per jaar te vergaderen.

Dit volgt uit de minimale wettelijke bevoegdheden van de algemene vergadering. Zo vermeldt de wet dat de algemene vergadering in ieder geval jaarlijks de door de raad van bestuur voorgelegde jaarrekeningen van het voorbije boekjaar dient goed te keuren. Hetzelfde geldt voor de begroting van het volgende boekjaar. Indien men zich houdt aan die wettelijke verplichting betekent dit dat de algemene vergadering voor de start van het werkjaar zich niet heeft kunnen uitspreken over de begroting. De wet voorziet immers dat de algemene vergadering de jaarrekening en de begroting uiterlijk binnen de 6 maanden na afsluiten van het boekjaar moet goedkeuren. Dit betekent dat in het slechtste geval het werkjaar reeds halfweg is vooraleer de algemene vergadering zich over de begroting kan uitspreken. Deze werkwijze is in strijd met de principes van ‘behoorlijk bestuur’. In de praktijk zullen er daarom meestal 2 algemene vergaderingen worden gehouden. Eén vooraleer het werkjaar start, met als agendapunt de goedkeuring van de begroting. Eén na het afsluiten van het boekjaar ter goedkeuring van de jaarrekening. Deze werkwijze zal meestal ook opgelegd worden door de subsidiërende overheid.

Het bijeenroepen van de algemene vergadering

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur wanneer er beslissingen dienen genomen te worden die tot de bevoegdheid behoren van de algemene vergadering.

De raad van bestuur nodigt alle leden persoonlijk uit ten minste acht dagen voor de algemene vergadering.

De wijze van oproepen is in principe vrij tenzij de statuten hierover bijzondere bepalingen bevatten.

De agenda moet bij de uitnodiging gevoegd zijn.

Indien echter 20% van de leden om de bijeenroeping verzoekt, dan is de raad van bestuur steeds verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen. De statuten kunnen dit percentage verlagen, niet verhogen.

De agenda van de algemene vergadering

De agenda van de algemene vergadering wordt vastgelegd door de raad van bestuur en moet eveneens de voorstellen bevatten die reeds door 5% van de leden werd ondertekend. De statuten kunnen dit percentage verlagen, niet verhogen.

Er kunnen normaal geen beslissingen genomen worden die niet op de agenda staan, tenzij de statuten hierover anders bepalen. Onder het agendapunt ‘varia’ komen derhalve enkel mededelingen voor, waarover niet dient beslist.

De bevoegdheden van algemene vergadering

Wettelijk gezien is een beslissing van de algemene vergadering in ieder geval steeds noodzakelijk voor:

  • Het wijzigen van de statuten;
  • De benoeming en afzetting van de bestuurders;
  • De benoeming en afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging zo er een bezoldiging wordt toegekend;
  • Het verlenen van kwijting aan de bestuurders en commissarissen;
  • Het goedkeuren van de begroting en van de jaarrekening;
  • Het ontbinden van de vereniging;
  • Het uitsluiten van een lid;
  • Het omzetten van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk.

Bovendien kunnen in de statuten bijkomende bevoegdheden worden opgenomen waarvoor een beslissing van de algemene vergadering vereist is.

Het nemen van beslissingen

Het normaal principe van besluitvorming is dat besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. De statuten kunnen echter bijzondere bepalingen bevatten.

De vertegenwoordiging van leden door andere leden binnen de algemene vergadering is in de wet voorzien. De statuten dienen een regeling te voorzien hoe dit vertegenwoordigingsrecht moet worden uitgeoefend. De statuten kunnen ook bepalen dat een lid zich kan laten vertegenwoordigen door een persoon die geen lid is van de vereniging..

In afwijking van de gewone meerderheid is in ieder geval steeds een bijzondere meerderheid vereist van stemmen uitgebracht door de aanwezige of geldig vertegenwoordigde leden om statutenwijzigingen goed te keuren (meer uitleg hierover bij "m.b.t. de statuten?") of de vereniging te  ontbinden. Ook voor de uitsluiting van een lid geldt een bijzondere (2/3) meerderheid.

De bekendmaking van de beslissingen

De beslissingen van de algemene vergadering worden bekendgemaakt doordat de beslissingen moeten worden bijgehouden in notulen. Deze notulen moeten worden bijgehouden op de zetel van de vereniging waar alle leden het recht hebben om deze notulen te raadplegen. Indien de vereniging een commissaris heeft benoemd geldt dit inzagerecht niet, tenzij andere statutaire bepalingen.

Een mondelinge of schriftelijke mededeling van de genomen beslissingen behoort eveneens tot de mogelijkheden.

Eveneens kunnen deze notulen opgenomen worden in een register, doch dit is geen wettelijke verplichting.

Indien noodzakelijk, dan zullen deze beslissingen van de algemene vergadering moeten gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad (meer hierover bij "m.b.t. de publicatie in het Belgisch Staatsblad?").

x

Cookies

Deze website gebruikt zowel functionele als niet-functionele cookies. Voor het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig; voor functionele cookies niet. U kunt het gebruik van cookies later nog wijzigen en uw voorkeuren aanpassen.
Meer info in ons Cookiebeleid.
Akkoord