Kun je artistieke prestaties in opdracht uitvoeren als zelfstandige in bijberoep?

Soms kun je je als kunstenaar ook vestigen als zelfstandige in bijberoep. Dat kan in 4 gevallen: je hebt nog een andere hoofdactiviteit, je oefent je hoofdactiviteit niet langer uit, je bent gelijkgesteld met een zelfstandige in bijberoep of je bent student. Je leest er verder meer over. Weet dat je als kunstenaar zoveel tijd mag besteden aan je bijberoep als je wilt. 

Een zelfstandige in bijberoep is grotendeels aan dezelfde regels onderworpen als een zelfstandige in hoofdberoep. Enkel wat betreft de sociale bescherming en de bijdragevoeten van de sociale bijdragen gelden andere regels. Als zelfstandige in bijberoep bouw je namelijk geen sociale bescherming. Bij een nettoberoepsinkomen van minder dan 13.296,25 euro betaal je ook minder sociale bijdragen dan een hoofdberoeper. Ontdek meer over de sociale bijdragen en de bijdragevoeten.

Je hebt nog een andere hoofdactiviteit als werknemer, ambtenaar of docent

Aan die hoofdactiviteit moet je wel een minimum aan tijd besteden. Dat minimum is afhankelijk van je hoofdactiviteit:

 • Loontrekkende: maandelijks minstens tewerkgesteld zijn voor 50 % van de voltijdse arbeidsregeling, meestal minstens 19 uur per week.
  Oefen je ook artistieke prestaties in loondienst uit? Dan kun je tegelijkertijd ook werken als zelfstandige in bijberoep ALS dat gebeurt voor een andere opdrachtgever. Als er geen andere opdrachtgever is, worden je prestaties onweerlegbaar beschouwd als prestaties in loondienst.
 • Ambtenaar: minstens gedurende 8 maanden of 200 dagen per jaar en maandelijks gedurende minstens 50 % van de voltijdse arbeidsregeling tewerkgesteld zijn. 
 • Docent: onderwijsopdracht van maandelijks minstens 60 % van een volledig uurrooster. De uren van een volledig uurrooster verschillen van school tot school. Vraag bij de personeelsdienst van de school na hoeveel uur een volledig uurrooster van het lesprogramma telt.
 • In het onderwijs gelden strenge cumulregelingen. Ga dus zeker bij de personeelsdienst van je school na of je zelfstandige activiteit geen invloed heeft op de vergoeding, de anciënniteit of het aantal lesuren.

Je hebt je hoofdactiviteit stop gezet

Als je als kunstenaar je hoofdactiviteit niet meer uitoefent (door ontslag, ziekte, pensioen) kun je als zelfstandige in bijberoep werken op één van de volgende voorwaarden:

 • Je krijgt een loonvervangend inkomen uit de sociale zekerheid dat minstens gelijk is aan het bedrag van het minimumpensioen voor een alleenstaande zelfstandige.
 • Je rechten op een rust- of invaliditeitspensioen worden gevrijwaard, bijvoorbeeld als uitkeringsgerechtigde werkloze of arbeidsongeschikte. Dat geldt niet voor een leefloon of een inkomensvervangend loon voor gehandicapten.

Je wordt gelijkgesteld met een zelfstandige in bijberoep

Als je sociaal beschermd bent als persoon ten laste, kun je vragen om gelijkgesteld te worden met zelfstandigen in bijberoep als je minder verdient dan 6.965,12 euro. Voorbeelden zijn:

 • personen ten laste van de gehuwde partner;
 • weduwen of weduwnaars met recht op een overlevingspensioen; 
 • vastbenoemde statutaire leerkrachten met lesrooster van minimaal 50 % en maximaal 60 %.

Verdien je toch meer dan 6.965,12 euro? Dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 

Je bent student

Vanaf 1 januari 2017 kunnen studenten die een zelfstandige activiteit uitoefenen een eigen statuut van
student-zelfstandige aanvragen. Het statuut kan aangevraagd worden door jonge ondernemers tussen
18 en 25 jaar. De leeftijdsgrens is gelijk aan deze van de terugbetaling van geneeskundige verzorging als
kind ten laste en kan dus nog een vol schooljaar blijven doorlopen.
De activiteitsvoorwaarde bestaat erin dat je in hoofdzaak moet zijn ingeschreven in een Belgische of
buitenlandse onderwijsinstelling met het oog op het behalen van een hier in België erkend diploma.
De opleiding moet op regelmatige wijze gevolgd worden (je moet bijvoorbeeld examens afleggen) en
minstens 27 credits bedragen.
Voor de student-zelfstandige met een inkomen dat lager is dan het minimuminkomen voor zelfstandigen
in hoofdberoep (13.296,25 euro in 2017) geldt een voordelige bijdrageregelin
Vanaf 1 januari 2017 kunnen studenten die een zelfstandige activiteit uitoefenen een eigen statuut van
student-zelfstandige aanvragen. Het statuut kan aangevraagd worden door jonge ondernemers tussen
18 en 25 jaar. De leeftijdsgrens is gelijk aan deze van de terugbetaling van geneeskundige verzorging als
kind ten laste en kan dus nog een vol schooljaar blijven doorlopen.
De activiteitsvoorwaarde bestaat erin dat je in hoofdzaak moet zijn ingeschreven in een Belgische of
buitenlandse onderwijsinstelling met het oog op het behalen van een hier in België erkend diploma.
De opleiding moet op regelmatige wijze gevolgd worden (je moet bijvoorbeeld examens afleggen) en
minstens 27 credits bedragen.
Voor de student-zelfstandige met een inkomen dat lager is dan het minimuminkomen voor zelfstandigen
in hoofdberoep (13.296,25 euro in 2017) geldt een voordelige bijdrageregelin

Vanaf 1 januari 2017 kunnen studenten die een zelfstandige activiteit uitoefenen een eigen statuut van student-zelfstandige aanvragen. Het statuut kan aangevraagd worden door jonge ondernemers tussen 18 en 25 jaar. De leeftijdsgrens is gelijk aan deze van de terugbetaling van geneeskundige verzorging als kind ten laste en kan dus nog een vol schooljaar blijven doorlopen.

De activiteitsvoorwaarde bestaat erin dat je in hoofdzaak moet zijn ingeschreven in een Belgische of buitenlandse onderwijsinstelling met het oog op het behalen van een hier in België erkend diploma. De opleiding moet op regelmatige wijze gevolgd worden (je moet bijvoorbeeld examens afleggen) en minstens 27 credits bedragen.

Voor de student-zelfstandige met een inkomen dat lager is dan het minimuminkomen voor zelfstandigen in hoofdberoep (13.296,25 euro in 2017) geldt een voordelige bijdrageregeling.

In onze brochure zelfstandige in bijberoep vind je alle relevante informatie bij elkaar.

x

Cookies

Deze website gebruikt zowel functionele als niet-functionele cookies. Voor het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig; voor functionele cookies niet. U kunt het gebruik van cookies later nog wijzigen en uw voorkeuren aanpassen.
Meer info in ons Cookiebeleid.
Akkoord