Belastingen op auteurs- of naburige rechten

Je inkomsten uit auteurs- of naburige rechten zijn tot 59.970 euro belastbaar als roerende inkomsten (inkomstenjaar 2018). Dat geldt ook voor de wettelijke en verplichte licenties bedoeld in de auteurswet, zoals de billijke vergoeding en de reprografievergoeding. Op die inkomsten is na aftrek van forfaitaire kosten (bij gebrek aan bewijs van werkelijke kosten) slechts 15 % belastingen verschuldigd.

Forfaitaire kosten

Je betaalt 15 % belastingen op je inkomsten na aftrek van kosten. Als de werkelijke kosten niet kunnen bewezen worden, is het kostenforfait van toepassing. Per inkomstenschijf geldt er een ander percentage. 

Voorbeeld: een scenarist ontvangt van zijn beheersvennootschap, bijvoorbeeld Sacd, 18.000 euro voor de exploitatie van zijn auteursrechten. De scenarist heeft nauwelijks werkelijke kosten.

Inkomsten

% geldig bij kostenforfait

Voorbeeld

Tot 15.990 euro

50%

7.995 euro [50% op 15.990]

15.990 tot 31.990 euro

25 %

502,50 euro [25% op (18.000 – 15.990)] 

Boven 31.990 euro

0 %

 

Totale kostenaftrek

 

8.497,50 euro

In het voorbeeld kunnen dus 8.497,50 euro kosten afgetrokken worden. De scenarist betaalt 15 % belastingen op zijn inkomsten na aftrek van kosten: 15 % van 9.502,50 euro (18.000 euro – 8.497,50 euro), dus 1.425,38 euro.

Belasting ingehouden door de betaler

De betaler houdt een roerende voorheffing in. Sinds 1 januari 2009 moeten de betalers van auteurs- en naburige rechten bij de toekenning of de betaalbaarstelling van die inkomsten een voorheffing op die inkomsten inhouden en doorstorten aan de belastingontvanger. De betaler moet ook een aangifte in de roerende voorheffing (aangifte 273S) invullen en indienen bij de belastingontvanger. De indiening van de aangifte moet gebeuren binnen 15 dagen na de toekenning of betaalbaarstelling van de inkomsten.

Online aangifte mogelijk sinds 1 januari 2012

Vanaf 1 januari 2012 kunnen de belastingschuldigen die onderworpen zijn aan de roerende voorheffing, de aangifte elektronisch indienen via de online toepassing www.rv-on-web.be.
Naast de automatische berekening van het verschuldigde bedrag en de aflevering van een ontvangstbewijs, worden de gegevens beschermd via de beveiligde toegang en kan men achteraf de indiening van de aangiften consulteren.
Bij elektronische indiening van de aangifte wordt een gestructureerde mededeling verstrekt om de betaling uit te voeren op een centraal rekeningnummer voor gans het land: BE79 6792 0022 1033, PCHQ BE BB van de ontvanger Roerende voorheffing, Koning Albert II-laan 33 bus 42 te 1030 Brussel.  

Aangifte op papier kan ook nog steeds:
Indien de belastingschuldige er toch voor kiest om vanaf 1 januari 2012 zijn aangifte inzake roerende voorheffing verder op papier in te dienen, dan staan volgende 4 nieuwe diensten in voor de ontvangst en behandeling ervan: http://minfin.fgov.be/portail2/nl/current/spokesperson-11-12-19.htm
De betaling van de verschuldigde roerende voorheffing ingevolge een papieren aangifte moet vanaf 1 januari 2012 ook gebeuren op het centraal rekeningnummer BE79 6792 0022 1033, PCHQ BE BB van de ontvanger Roerende voorheffing, Koning Albert II-laan 33 bus 42, 1030 Brussel.
 

15 % enkel voor natuurlijke personen en enkel tot 59.970 euro

Enkel natuurlijke personen kunnen de inkomsten uit auteurs- en naburige rechten beschouwen als roerende inkomsten die belast worden tegen 15 %. De regeling geldt dus niet voor inkomsten ontvangen door rechtspersonen die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting (bvba, vof enzovoort). 

De regeling geldt ook enkel voor de eerste schijf van 59.970 euro (inkomstenjaar 2018). Over hoe de inkomsten die 59.970 euro overstijgen, moeten worden ingevuld in de belastingaangifte, bestaat er discussie. Er zijn 3 mogelijkheden:

  • diverse inkomsten (belastingtarief van 33 %) 
  • beroepsinkomsten (progressief belastingtarief, gaande van 25 à 50 %) 
  • roerende inkomsten (belastingtarief van 25 %) 

Volgens sommigen zijn die inkomsten roerende inkomsten, maar de fiscus aanvaardt de aangifte als 'roerende inkomsten' niet. Volgens hem zijn het diverse (in geval van een occasionele artistieke activiteit) of beroepsinkomsten (in geval van een regelmatige artistieke activiteit). Gelet op het hoge bedrag lijkt het zeer waarschijnlijk dat de inkomsten eerder voortkomen uit een beroepsactiviteit, dan uit een occasionele activiteit. Beroepsinkomsten worden belast tegen het gewone progressieve tarief, gaande van 25 tot 50 %.

Voorbeeld: een componist/muzikant ontvangt 80.000 euro voor de exploitatie van zijn auteursrechten via Sabam en van zijn naburige rechten via Playright. De inkomsten tot 59.970 euro worden beschouwd als roerende inkomsten. Op die inkomsten is roerende voorheffing ingehouden. De inkomsten die 59.970 euro overstijgen, worden door de fiscus beschouwd als beroepsinkomsten. De kunstenaar moet dus 20.030 euro aangeven bij de beroepsinkomsten op zijn belastingsaangifte. Die inkomsten worden, na aftrek van kosten, belast tegen het normale progressieve tarief, gaande van 25 tot 50 %.

Inkomsten

Belastbare categorie

% geldig bij kostenforfait

Belastingtarief

Tot 15.990 euro

Roerend

50 %

15 %

15.990 tot 31.990 euro

Roerende inkomsten

25 %

15 %

 

31.990 euro tot 59.970 euro

Roerende inkomsten

0 %

15 %

Boven 59.970 euro

Beroepsinkomsten

Procentueel kostenforfait, afhankelijk van inkomsten

25 à 50 %


x

Cookies

Deze website gebruikt zowel functionele als niet-functionele cookies. Voor het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig; voor functionele cookies niet. U kunt het gebruik van cookies later nog wijzigen en uw voorkeuren aanpassen.
Meer info in ons Cookiebeleid.
Akkoord