Belastingen op auteurs- of naburige rechten

Je inkomsten uit auteurs- of naburige rechten zijn tot 59.970 euro (inkomsten 2018) en 61.200 euro (inkomsten 2019) belastbaar als roerende inkomsten.

Forfaitaire kosten

Je betaalt 15 % belastingen op je inkomsten na aftrek van forfaitaire kosten (maar als de werkelijke kosten hoger zijn en als je die kunt bewijzen, kun je kiezen voor de aftrek van de werkelijke kosten).

Per inkomstenschijf geldt er een ander percentage. 

Voorbeeld: een scenarist ontvangt van zijn beheersvennootschap 18.000 euro auteursrechten.

Inkomsten

% geldig bij kostenforfait

Voorbeeld

Tot 16.320 euro (15.990 euro voor inkomsten 2018)

50%

8.160 euro [50% van 16.320]

16.320 tot 32.640 euro (15.990 tot 31.990 euro voor inkomsten 2018)

25 %

420 euro [25% van (18.000 – 16.320)] 

Boven 32.640 euro (31.990 euro voor inkomsten 2018)

0 %

 

Totale kostenaftrek

 

8.580 euro

In het voorbeeld kunnen dus 8.580 euro kosten afgetrokken worden. De scenarist betaalt 15 % belastingen op zijn inkomsten na aftrek van kosten: 15 % van 9.420 euro (18.000 euro – 8.580 euro), dus 1.413 euro.

Belasting ingehouden door de betaler

De betaler houdt een roerende voorheffing in en stort die aan de belastingen. Hij moet ook een aangifte in de roerende voorheffing (https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/vennootschapsbelasting/voorheffingen/roerende_voorheffing/formulieren_en_documenten#q1) invullen en indienen bij de belastingontvanger. De indiening van de aangifte moet gebeuren binnen 15 dagen na de toekenning of betaalbaarstelling van de inkomsten.

Online aangifte

Je kunt de aangifte elektronisch indienen via www.rv-on-web.be.
Naast de automatische berekening van het verschuldigde bedrag en de aflevering van een ontvangstbewijs, kan men achteraf de indiening van de aangiften consulteren.
Je ontvangt een gestructureerde mededeling om de betaling uit te voeren op een centraal rekeningnummer: BE79 6792 0022 1033, PCHQ BE BB van de ontvanger Roerende voorheffing, Koning Albert II-laan 33 bus 42 te 1030 Brussel.  

Aangifte op papier kan ook nog steeds:
Indien de belastingschuldige er voor kiest om zijn aangifte inzake roerende voorheffing op papier in te dienen, dan staan volgende 4 nieuwe diensten in voor de ontvangst en behandeling ervan: http://minfin.fgov.be/portail2/nl/current/spokesperson-11-12-19.htm
De betaling van de verschuldigde roerende voorheffing ingevolge een papieren aangifte moet ook gebeuren op het centraal rekeningnummer BE79 6792 0022 1033, PCHQ BE BB van de ontvanger Roerende voorheffing, Koning Albert II-laan 33 bus 42, 1030 Brussel.
 

Rechtspersonen

Enkel de inkomsten van natuurlijke personen en van vzw's die onderworpen zijn aan de rechtspersonenbelasting uit auteurs- en naburige rechten zijn roerende inkomsten die belast worden tegen 15 %. De regeling geldt dus niet voor inkomsten ontvangen door rechtspersonen die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting (bvba, vof enzovoort). 

Wat als je in 2019 meer dan 61.200 euro ontvangt?

Er is discussie over de vraag hoe je de inkomsten die de drempel van 61.200 euro overstijgen moet aangeven. Er zijn 3 mogelijkheden:

  • diverse inkomsten (belastingtarief van 33 %) 
  • beroepsinkomsten (progressief belastingtarief, gaande van 25 à 50 %) 
  • roerende inkomsten (belastingtarief van 25 %) 

Volgens sommigen zijn die inkomsten roerende inkomsten, maar de fiscus aanvaardt de aangifte als 'roerende inkomsten' niet. Volgens hem zijn het diverse (in geval van een occasionele artistieke activiteit) of beroepsinkomsten (in geval van een regelmatige artistieke activiteit). Gelet op het hoge bedrag lijkt het zeer waarschijnlijk dat de inkomsten eerder voortkomen uit een beroepsactiviteit, dan uit een occasionele activiteit. Beroepsinkomsten worden belast tegen het gewone progressieve tarief, gaande van 25 tot 50 %.

Voorbeeld: een componist/muzikant ontvangt 80.000 euro voor de exploitatie van zijn auteursrechten en van zijn naburige rechten. De inkomsten tot 61.200 euro worden beschouwd als roerende inkomsten. Op die inkomsten is roerende voorheffing ingehouden. De inkomsten die dat bedrag overstijgen, worden door de fiscus beschouwd als beroepsinkomsten. De kunstenaar moet dus 18.800 euro aangeven bij de beroepsinkomsten op zijn belastingsaangifte. Die inkomsten worden, na aftrek van kosten, belast tegen het normale progressieve tarief, gaande van 25 tot 50 %.

Inkomsten

Belastbare categorie

% geldig bij kostenforfait

Belastingtarief

Tot 16.320 euro

Roerend

50 %

15 %

16.320 tot 32.640 euro

Roerende inkomsten

25 %

15 %

 

32.640 euro tot 61.200 euro

Roerende inkomsten

0 %

15 %

Boven 61.200 euro

Beroepsinkomsten

Procentueel kostenforfait, afhankelijk van inkomsten

25 à 50 %


x

Cookies

Deze website gebruikt zowel functionele als niet-functionele cookies. Voor het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig; voor functionele cookies niet. U kunt het gebruik van cookies later nog wijzigen en uw voorkeuren aanpassen.
Meer info in ons Cookiebeleid.
Akkoord