Hoe lang duurt de bescherming van het auteursrecht?

De beschermingstermijn

Eerste fase van de beschermingstermijn

De bescherming van een werk via het auteursrecht bestaat vanaf het moment dat het werk bestaat. Een eerste fase van de beschermingstermijn loopt vanaf dit moment gedurende het ganse leven van de auteur, van de maker van het werk.

Tweede fase van de beschermingstermijn

Een tweede fase in de beschermingsduur neemt een aanvang met het overlijden van de auteur. Het auteursrecht loopt tot 70 jaar na de dood van de auteur.

Na het overlijden van de auteur blijft het auteursrecht, m.a.w. zowel de vermogensrechten als de morele rechten, gedurende 70 jaar bestaan ten voordele van de persoon die de auteur zelf heeft aangeduid,  ofwel indien dit niet gebeurde ten voordele van zijn erfgenamen of de rechthebbenden.

Anonieme en pseudonieme werken

Voor anonieme en pseudonieme werken gaat de termijn van 70  jaar in op het tijdstip dat het werk voor het publiek toegankelijk wordt gemaakt.

Onuitgegeven werk van auteur die meer dan 70 jaar is overleden

Wanneer je nu een werk vindt van een auteur die reeds meer dan 70 jaar overleden is en dit werk werd nooit eerder uitgegeven, dan zal de exploitatie van dit postuum auteurswerk toch mogelijk zijn.  De auteurswet kent in dit geval een verkorte beschermingstermijn van 25 jaar toe, termijn die  begint te lopen vanaf het ogenblik waarop het werk voor het eerst op geoorloofde wijze aan het publiek is medegedeeld.

De berekening van beschermingstermijn

Principe

Als principe geldt dat de 70-jarige beschermingstermijn dient te worden berekend vanaf 1 januari volgend op het jaar van overlijden van de auteur.

Voorbeeld: de auteur overlijdt in mei 1999. De beschermingsduur wordt berekend van 1 januari tot 70 jaar erna, met name tot tot januari 2070.

Auteurswerk van meerdere auteurs

Wanneer één auteurswerk door meerdere auteurs werd gemaakt, dan verstrijkt de periode van 70 jaar pas na het overlijden van de langstlevende van de auteurs. Deze beschermingsduur geldt voor alle rechtverkrijgenden van elk der auteurs.

Voorbeeld: beeldhouwwerk met 2 co-auteurs. In de hypothese dat één auteur in 2000 zou overlijden, terwijl de anderer auteur  pas in het jaar 2015 zou komen te overlijden, dan zullen de erfgenamen van de eerste auteur mee genieten van de auteursrechtelijke bescherming tot 31 december 2085.

Audiovisuele werken

Voor audiovisuele werken bepaalt de wet dat de zeventigjarige periode pas verstrijkt na het overlijden van de langstlevende van de volgende personen: de hoofdregisseur, de scenarioschrijver, de tekstschrijver en de auteur van muziekwerken met of zonder woorden die speciaal voor het werk zijn gemaakt.

Muziekwerken met tekst

De beschermingstermijn van een muziekwerk met tekst bedraagt zeventig jaar na de dood van de langstlevende van de volgende personen, ongeacht of zij al dan niet als coauteur zijn aangewezen: de tekstschrijver en de componist van het muziekwerk, mits hun beider bijdragen specifiek zijn gecreëerd voor het respectieve muziekwerk met tekst.

Werken in verschillende banden, delen, nummers of afleveringen

Voor werken die gepubliceerd zijn in verschillende banden, delen, nummers of afleveringen, loopt de beschermingstermijn voor elk deel afzonderlijk.

Het verstrijken van de beschermingstermijn

Eens de beschermingstermijn is verstreken, valt het auteurswerk in het 'openbaar domein' (of publiek domein). Dit heeft tot gevolg dat de exploitatierechten van het auteurswerk niet meer exclusief zijn en dat éénieder het werk voor eigen rekening mag exploiteren.

Hoe lang duurt de bescherming van het auteursrecht?

x

Cookies

Deze website gebruikt zowel functionele als niet-functionele cookies. Voor het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig; voor functionele cookies niet. U kunt het gebruik van cookies later nog wijzigen en uw voorkeuren aanpassen.
Meer info in ons Cookiebeleid.
Akkoord