Hoe bewijs ik dat ik de auteur ben? Hoe kan ik mijn auteursrechten beschermen? Moet ik mijn werk registreren?

Hoe bewijs ik dat ik de auteur ben?

Het bewijs dat je de auteur bent van het werk kan gemakkelijk geleverd worden door feitelijke elementen: een afdruk (met uw naam op de keerzijde), een publicatie waarin jouw naam bij het werk vermeld wordt (eventueel vermelding van het copyright-teken +naam) , een audiovisueel werk waar je op de generiek wordt vermeld of eventueel een leveringsbon of een factuur waarin je de geleverde werken beschrijft

Ook hier kan het depot zeer nuttig zijn. Een onafhankelijke derde bezorgt je het bewijs dat je op een welbepaalde datum het auteurschap over het gedeponeerde werk heeft.

Ook de contracten, briefwisseling en e-mail over de creatie van het werk zijn bewijsstukken die later kunnen worden ingeroepen.

Belangrijk om in het achterhoofd te houden is de regel dat ten aanzien van de auteur alles schriftelijk dient te worden bewezen. De andere partij die iets wil aantonen of bewijzen ten opzichte van de auteur zal dit schriftelijk moeten doen. Dit geldt ook voor de partij die beweert houder te zijn van de auteursrechten. De eventuele overdracht hiervan zal schriftelijk moeten worden aangetoond.

Hoe kan ik mijn auteursrechten beschermen?

Aangezien het auteursrecht een vormvrije bescherming is, bestaat er geen registratieverplichting. Een groot aantal auteurs zullen toch overgaan tot het deponeren van hun werk bij een notaris of een auteursvereniging.

Dit depot is geen verplichting en wordt enkel verricht om een vaste datum te registreren, zodat de auteur in een eventueel later geschil zou kunnen bewijzen dat zijn werk eerder bestond. Dit bewijs kan echter ook door andere middelen worden geleverd.

Men kan in de regel alle soorten werken deponeren: scenario's, synopsissen, manuscripten, formats, spelreglementen, tekeningen, slogans, ... Een werk is enkel beschermd door het auteursrecht wanneer het voldoende concreet en origineel is. Wanneer men een werk deponeert, betekent dat niet noodzakelijk dat het ook beschermd is door het auteursrecht. Deze beoordeling komt in principe enkel de rechter toe.

Mogelijkheden tot depot:

·         De notaris kan via een akte vaste datum verlenen aan het werk.

·         Via de auteursverenigingen:

·         Sabam: zie www.onlinedepot.be.

·         deAuteurs/Sofam : zie www.e-dpo.com.

·         Depot in de VS

De meeste landen hebben de Berner Conventie geratifieerd. Het auteursrecht ontstaat al in al deze landen automatisch en de bescherming van de werken breidt zich uit tot allelanden die de Conventie van Bern hebben ondertekend.

Wanneer het werk ook gebruikt zal worden in de VS is het aangeraden om ook daar het werk te deponeren. De Amerikaanse Auteurswet kent namelijk het copyright systeem dat op bepaalde punten fundamenteel afwijkt van het continentale auteursrecht, zoals de meeste Europese landen dit kennen.
Voor meer uitleg hierover, zie "wat is het verschil tussen auteursrecht en copyright?". Formulieren hiervoor zijn te verkrijgen via de auteursverenigingen of rechtstreeks bij het Copyright Office.

Voor meer info: www.loc.gov/copyright(alle mogelijk info rond copyright en registratie).
 

I-depot


Sinds 1999 bestaat bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) de mogelijkheid formats, teksten, ... te deponeren via een I-depot (zie www.boip.int).
Is de vermelding van de ©-notice verplicht?

Zoals hierboven reed vermeld, is het auteursrecht vormvrije bescherming en zijn er geen formele voorwaarden vereist om de bescherming in te roepen. De vermelding van het copyright notice ©met naam van de rechthebbende en het jaartal van eerste publicatie is dus zeker niet verplicht, maar kan wel een rol spelen voor het vermoeden van auteurschap.

Het is in elk geval nuttig om op deze manier te verwittigen dat er auteursrecht rust op het desbetreffende werk. Wanneer het copyright notice wordt aangebracht, doet men dit best op volgende wijze: © + naam van de rechthebbende + aanduiding van het jaar van de eerste openbaarmaking.

Voorbeeld: © Kunstenloket 2015

De rechthebbende kan de oorspronkelijke auteur zijn, maar ook de rechtspersoon aan wie de auteur zijn rechten contractueel heeft overgedragen.

x

Cookies

Deze website gebruikt zowel functionele als niet-functionele cookies. Voor het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig; voor functionele cookies niet. U kunt het gebruik van cookies later nog wijzigen en uw voorkeuren aanpassen.
Meer info in ons Cookiebeleid.
Akkoord