verblijfsvergunningen / visa voor kunstenaars buiten de Schengenzone

1. Principe

Een band, individuele kunstenaar of organisatie van buiten de Schengenzone (‘derdelander’) hebben vaak een visum nodig om België binnen te komen en er kort te verblijven. Zij zullen een visum voor kort verblijf (visum C) aanvragen. Deze derdelanders kunnen zo 90 dagen in een periode van 180 dagen in de Schengenzone verblijven.

Aan de hand van het soort aangevraagd visum mag de artiest tijdens deze periode één, twee of meerdere keren de Schengenzone in- en uitreizen.

De Europese Commissie heeft een online-calculator om deze periode van 90 dagen te controleren.

2. Uitzonderingen

            Voor wie?

Je hebt voor een kort verblijf in België geen visum nodig als je:

• Een geldige verblijfsvergunning in een ander Schengenland hebt of

• Afkomstig bent uit een van de landen die opgenomen zijn in bijlage II bij de  verordening EG nr. 539/2001.

Een paspoort of identiteitskaart volstaat in deze gevallen.

Wie staat er op de lijst? Albanië, Andorra, Antigua en Barbuda, Argentinië, Australië, Bahamas, Barbados, Bosnië en Herzegovina, Brazilië, Brunei, Canada, Chili, Colombia, Costa Rica, Dominica, Macedonië, Granada, Guatemala, Holy See, Honduras, Israël, Japan, Kiribati, Maleisië, Marshall Eilanden, Mauritius, Mexico, Micronesië, Moldova, Monaco, Montenegro, Nauru, Nieuw-Zeeland, Nicaragua, Palau, Panama, Paraguay, Peru, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Salvador, Samoa, San Marino, Servië, Seychellen, Singapore, Solomon Eilanden, Zuid-Korea, Timor-Leste, Tonga, Trinidad & Tobago, Tuvalu, UAE, VS, Uruguay, Vanautu, Venezuela, Hong Kong, Macau, Taiwan en de Britse Overzeese Gebieden.

            Binnenkomstvoorwaarden?

Als je niet visumplichtig bent moet je bij een eventuele controle aan de grens wel kunnen aantonen dat je aan de algemene binnenkomstvoorwaarden voldoet.

Je toont dit aan met:

 • het bewijs van je reisdoel
 • het bewijs van je verblijfsomstandigheden
 • een bewijs van voldoende bestaansmiddelen voor je verblijfskosten en de terugreis: verbintenis tot tenlasteneming of eigen bestaansmiddelen

Je mag ook geen gevaar vormen voor de Belgische openbare orde, nationale veiligheid, volksgezondheid of de internationale betrekkingen van een van de EU-lidstaten.

Als je aan al deze binnenkomstvoorwaarden voldoet, dan heb je recht op toegang.

In die zin is er best iemand van de uitnodigende organisatie bereikbaar of op de luchthaven om bijkomende vragen van de grenspolitie te beantwoorden. 

3. Visumvoorwaarden

            Waar en welke termijn?

Je vraagt een visum kort verblijf aan bij de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post. De bevoegde post is de post in het land dat de enige of hoofdbestemming van de reis is. Sommige ambassades en consulaten besteden de behandeling van visumaanvragen uit aan privéfirma's. Die privéfirma's rekenen soms bijkomende kosten aan.

Je kan ten vroegste 3 maanden voor de voorziene vertrekdatum een visum kort verblijf aanvragen en ten laatste 15 dagen voor je vertrek. De consulaire post kan zelf beslissen een latere aanvraag toch nog te behandelen.

Als je aanvraag ontvankelijk is, dan volgt er een beslissing over de aanvraag binnen een termijn van 15 dagen vanaf de datum waarop de visumaanvraag ontvankelijk werd verklaard door aanbrenging van een stempel in het paspoort. De termijn kan tot tweemaal toe worden verlengd, tot 30 of 60 kalenderdagen, als aanvullende documenten of bijkomend onderzoek nodig zijn. Er is geen sanctie als de termijn niet wordt gerespecteerd.

In bepaalde gevallenwordt er sowieso doorgestuurd naar Dienst Vreemdelingenzaken en moet je sowieso een termijn van 30 kalenderdagen verwachten.

            Formaliteiten en voorwaarden

Ook hier zijn er specifieke uitzonderingen of individuele bijzonderheden

 • Met sommige landen werd een visumversoepelingsovereenkomst gesloten.
 • Sommige ambassades en consulaten werken met aan de plaatselijke omstandigheden aangepaste bewijsstukken.

Volgende documenten zijn over het algemeen noodzakelijk:

 • Een ingevuld, gedateerd en ondertekend aanvraagformulier.  Dit formulier is gratis verkrijgbaar in de ambassades en de consulaten. Vul het in het Frans, Nederlands of Duits in of, als u geen van deze landstalen kent, bij voorkeur in het Engels.  Een minderjarige legt een aanvraagformulier over dat is ondertekend door een persoon die het ouderlijk gezag over hem uitoefent of door een wettelijke voogd ;
 • een recente foto (formaat pasfoto) ;
 • het bewijs van de betaling van de visumleges, tenzij u bent vrijgesteld ;
 • een reisdocument dat (i) geldig is (niet vervalst, nagemaakt of veranderd), (ii) afgegeven is gedurende de laatste 10 jaar, (iii) ten minste 2 blanco bladen bevat en (iv) nog drie maanden geldig is vanaf de datum waarop u van plant bent het Schengengebied te verlaten. Neem bij meervoudige reizen de datum waarop u het Schengengebied voor de laatste keer zult verlaten.
 • Bepaalde biometrische verplichtingen.
 • Bewijsvervoer heen- en terugreis.

Volgende voorwaarden worden op de ene of de andere manier zonder fraude bewezen(zowel bij aanvraag als bij binnenkomst):

 • Reisdoel (culturele manifestatie)
  • Uitnodigingen,   toegangsbewijzen,   inschrijvingen   of   programma’s,   (zo   mogelijk)   met   vermelding   van   de   naam   van  de  uitnodigende  instantie  en  de  duur  van  het  verblijf  dan  wel  enig  ander  geschikt  document  waaruit  het  doel  van  het  bezoek  blijkt.
  • De uitnodigingsbrief wordt opgesteld door de persoon die je uitnodigt in België. Als je wordt verwacht in het kader van een professionele relatie of handelsrelatie, een activiteit van politieke, wetenschappelijke, culturele, academische of sportieve aard, wordt de uitnodigingsbrief opgesteld door een persoon die gemachtigd is de instelling, de vereniging of de onderneming die u uitnodigt te verbinden.

Hij is opgesteld in een van de drie landstalen (Nederlands, Frans of Duits). Hij vermeldt duidelijk:

 • de volledige contactgegevens van de uitnodigende partij;
 • de volledige contactgegevens van de uitgenodigde partij;
 • het doel, de duur en de omstandigheden van het verblijf (bijvoorbeeld volledige of gedeeltelijke tenlastenemening van de vervoerkosten, de verblijfkosten, het verblijf, de huisvesting, per dag, enzovoort);
 • al de informatie die bruikbaar is voor een goed begrip van de visumaanvraag (bijvoorbeeld band tussen de uitnodigende en de uitgenodigde partij, enzovoort).

Je voegt het origineel van de uitnodigingsbrief bij de visumaanvraag. Ook de uitnodigende partij kan echter het origineel van deze brief bezorgen aan het consulaat dat bevoegd is voor het onderzoek van uw visumaanvraag. In dit geval geeft de uitnodigende partij aan of de visumaanvraag al is ingediend en, zo nodig, deelt zij het kenmerknummer mee dat door het consulaat aan de visumaanvraag is gegeven.

 • Verblijfsomstandigheden (logies)
 • Voldoende bestaansmiddelen (eigen of officiële tenlasteneming, deze haal je bij de gemeente)
  •  95 euro/dag als je in een hotel verblijft, 45 euro/dag bij een particulier (richtbedragen).
  • Bewijsstukken zoals:
   • Recente bankafschriften met de betalingen en stortingen over een bepaalde periode (de laatste 3 maanden), en/of
   • een creditcard en een bankafschrift dat met deze creditcard kaart overeenkomt, en/of
   • reischeques en/of
   • loonfiches (ten minste de drie laatste maanden), en/of
   • een werkgeversverklaring, en/of
   • contant geld in een converteerbare munt.
 • Geen overschrijding termijn kort verblijf (90 dagen in 180 dagen).
 • Geen SIS-signalement.
 • Geen gevaar openbare orde.
 • Reisverzekering voor medische bijstand.
  • Dekt eventuele uitgaven voor repatriëring om medische redenen, dringende medische zorg en/of spoedbehandeling in een ziekenhuis of wegens overlijden tijdens je verblijf op het grondgebied van de Schengenstaten, en dit voor minimum 30.000 euro.
  • Af te sluiten in land verblijf, niet alle verzekeringsmaatschappijen worden aanvaard: zie consulaat.
  • Geldig voor heel het Schengengebied waarvoor toegang wordt gevraagd en voor de gehele duur van het verblijf.

 

Belangrijk: terugkeergarantie! 

De meeste voorwaarden, zoals het bewijzen van het reisdoel (meestal culturele manifestie aan de hand van een uitnodigingsbrief), logies of de afwezigheid van gevaar voor de openbare orde, zijn eerder rechttoe rechtaan.

De autoriteiten controleren daarnaast ook het voornemen om het Schengengebied te verlaten. Een retourticket an sich volstaat hier voor mogelijks niet. De consulaire post, ambassade of DVZ onderzoeken namelijk het profiel (gezinssituatie, beroepssituatie, socio-economische situatie, overzicht van de visumaanvragen en van de periodes van verblijf in het Schengengebied, …) en ook de algemene toestand in het woonland (politiek onstabiele regio’s, hoge werkloosheid, wijdverbreide armoede, …).

Je levert een terugkeergarantie door zoveel mogelijk informatie aan te leveren over:

 • de familiebanden of de andere persoonlijke banden die u hebt in het land waar u woont;
 • de familiebanden of de andere persoonlijke banden die u hebt in België of een andere Schengenstaat;
 • uw burgerlijke staat;
 • uw beroepssituatie en/of sociaal statuut;
 • de bron en de regelmatigheid van uw inkomsten en de inkomsten van uw echtgenoot, van uw kinderen of de personen die u ten laste hebt (loondienst, zelfstandige activiteit, pensioen, inkomen uit investeringen, huur, enzovoort) (liefst een overzicht van de regelmatige bankverrichtingen, niet enkel een saldo);
 • uw inkomensniveau;
 • het bezit van een huis of een onroerend goed;

Meer weten?

Naast de reeds vermelde bronnen bieden verschillende websites informatie over de visumprocedures. Informatie over de procedure, de nodige documenten en te bewijzen voorwaarden vind je overzichtelijk op de website van Agentschap Integratie & Inburgering of de Dienst Vreemdelingenzaken. Daarnaast is er ook nog de Europese Commissie, het Ministerie voor Buitenlandse Zaken en de websites van de ambassades in het buitenland.

Meer weten over internationalisering in de kunsten? Dan is het dossier/onderzoek van Kunstenpunt misschien ook iets voor jou.

x

Cookies

Deze website gebruikt zowel functionele als niet-functionele cookies. Voor het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig; voor functionele cookies niet. U kunt het gebruik van cookies later nog wijzigen en uw voorkeuren aanpassen.
Meer info in ons Cookiebeleid.
Akkoord