Een prestatie/creatie van 'artistieke aard'

De 'artistieke aard van een prestatie en/of werk' is een belangrijk begrip dat bepalend is in o.a. de reglementering m.b.t. kleine vergoedingsregeling (KVR) en het sociaal statuut van de kunstenaar (artikel 1bis RSZ-wet).

"Het onderzoek naar de artistieke aard van een prestatie gebeurt op elke aanvraag." (artikel 17 Huishoudelijk Reglement)
Ook buiten het kader van een aanvraag voor een kunstenaarsvisum of zelfstandigheidsverklaring kan men vragen m.b.t. de artistieke aard van een prestatie voorleggen aan de Commissie Kunstenaars. Deze vragen gebeuren steeds schriftelijk. (artikel 18, §3 Huishoudelijk Reglement)

De commissie oordeelt of een prestatie en/of werk van artistieke aard is, op basis van:

  • de definitie van artikel 1bis RSZ-wet"Onder het leveren van artistieke prestaties en/of het produceren van artistieke werken dient te worden verstaan de creatie en/of uitvoering of interpretatie van artistieke oeuvres in de audiovisuele en de beeldende kunsten, in de muziek, de literatuur, het spektakel, het theater en de choreografie.", en de methodologie vermeld in haar huishoudelijk reglement.
     
  • het artikel 17 van het Huishoudelijk Reglement volgens hetwelke de Commissie naast deze definitie evenzeer:
    • "kan onderzoeken in welke mate het artistieke, technische en/of organisatorische aspect het overwicht haalt tijdens de uitoefening van de activiteiten;
    • zich kan laten inspireren door de wetgeving m.b.t. auteurs- en naburige rechten (zie ook deze pagina over de originaliteit van een werk en deze pagina over de uitvoerende kunstenaar);
    • rekening kan houden met de meest actuele aangewende vormen en technieken, technologieën, materialen die de aanvrager gebruikt om een artistieke prestatie/creatie te verwezenlijken."

Tegen een weigering van een kunstenaarsvisum en/of zelfstandigheidsverklaring kan men in beroep gaan bij de arbeidsrechtbank. In andere gevallen heeft het oordeel van de Commissie een andere draagwijdte en kan men het oordeel naast zich neerleggen.
Het moge echter duidelijk zijn dat de samenstelling van de Commissie Kunstenaars en haar overeenkomstige expertise, deze Commissie een bijzondere positie toekent in deze materie.

Verwante informatie:

Verslag Commissie Kunstenaars (2010) - omtrent de beoordeling van de artisieke aard van een prestatie

x

Cookies

Deze website gebruikt zowel functionele als niet-functionele cookies. Voor het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig; voor functionele cookies niet. U kunt het gebruik van cookies later nog wijzigen en uw voorkeuren aanpassen.
Meer info in ons Cookiebeleid.
Akkoord