Aangifte

De aangifte van de vennootschapsbelasting gebeurt jaarlijks digitaal via “biztax”.

De berekening van de vennootschapsbelasting is ingewikkeld en gebeurt via een bepaalde systematiek (14 bewerkingen na vaststelling van de boekhoudkundige winst).

Principes

In de vennootschapsbelasting worden een aantal principes gehanteerd:

 • Belasting op de winst

In de vennootschapsbelastingen wordt men belast op de verkregen winst, ook wel gekend als de belastbare basis.

Afbeelding verwijderd.

Wat houdt dit in?

Dat wil zeggen dat een vennootschap belast wordt op alles wat ze verkrijgt (uitgezonderd het werkelijk gestort kapitaal).

Van deze belastbare basis worden de kosten afgetrokken. Men past op de belastbare basis een paar correcties toe. 

Let op: bepaalde kosten zijn toch niet aftrekbaar en moeten er terug worden bijgeteld. Bepaalde inkomsten worden niet belast omdat ze vrijgesteld zijn en moeten van de winst worden afgetrokken. Deze correcties worden doorgevoerd via 14 bewerkingen.

 • Belasting vanaf moment de opbrengsten en kosten geboekt worden

De winst in een vennootschap wordt berekend op “vorderingsbasis”. Dat wil zeggen dat een inkomen belast wordt als winst vanaf het moment dat ze “geboekt” is.

 • Vaste tarieven

In de vennootschapsbelasting werkt men met twee vaste tarieven:

 1. het basistarief
 2. het verlaagd tarief

Tarieven vennootschapsbelasting 2022

van…

tot…

percentage

0-100.000 euro

20%  (kleine vennootschappen onder bepaalde voorwaarden)

25% (andere)

> 100.000 euro

25%

 

Het basistarief is van toepassing voor de volgende vennootschappen: 

 • Grote vennootschappen;
 • Kleine vennootschappen die geen minimale bedrijfsleidersbezoldiging uitkeren;
 • Dochtervennootschappen;
 • Beleggingsvennootschappen;
 • Financiële vennootschappen.

Om te genieten van het verlaagde tarief van 20% moet aan alle volgende voorwaarden worden voldaan:

 • De vennootschap moet een kleine vennootschap zijn (zie voor meer informatie over de kleine vennootschap de volgende link);
 • De aandelen van de vennootschap zelf moeten voor minstens 50% + 1 in het bezit zijn van natuurlijke personen;
 • De vennootschap mag geen “financieel vennootschap” zijn (aandelen bezitten die meer dan 50% vertegenwoordigen van hetzij het gestorte kapitaal, hetzij het gestorte kapitaal verhoogd met de belaste reserves en de geboekte (herwaarderings)meerwaarden – er wordt wel abstractie gemaakt van participaties van 75% of meer in een dochtervennootschap);
 • De vennootschap moet aan minstens één bedrijfsleider (natuurlijke persoon) een minimale bezoldiging toekennen van*:
   
  • € 45.000,00 indien het fiscaal resultaat hoger is dan dit bedrag
  • Een bedrag minstens gelijk aan het fiscaal resultaat ingeval dit lager is dan € 45.000,00.

   * niet van toepassing eerste 4 belastbare tijdperken vanaf oprichting)

Een aantal inkomsten worden tegen aparte tarieven: aanslag geheime commissielonen en liquidatiereserves