Voordelen vennootschap

Indien men wil ondernemen komt vaak de afweging tussen een eenmanszaak en een vennootschap naar boven, ook op artistiek of cultureel vlak.

Afbeelding verwijderd.

Belastingdruk in een vennootschap

Tarieven vennootschapsbelasting

De belastingdruk in vennootschappen werd de afgelopen jaren door de zogenaamde “taxshift” gevoelig verminderd. Niet alleen gingen de tarieven naar beneden, ook werd de zogenaamde “crisisbelasting” afgeschaft. Momenteel gelden volgende tarieven:

Afbeelding verwijderd.

Tarieven personenbelasting

Deze zijn sterk verschillend van de tarieven in de personenbelasting. In de personenbelasting werkt men met progressieve tarieven. Dat zijn percentages die toegepast worden op verschillende oplopende schijven van inkomsten.

Afbeelding verwijderd.

Vergelijking

Terwijl de inkomsten in de hoogste schijf worden belast aan 50% in de personenbelasting, geldt in de vennootschapsbelasting een tarief van 20% of 25%. Dit is een aanzienlijk verschil. 

We moeten er wel op wijzen dat eventuele inkomsten in een vennootschap ook nog “uitgekeerd” moeten worden aan de mensen in of achter de vennootschap. Op deze uitkeringen is meestal ook nog personenbelasting verschuldigd.

Manieren om geld uit een vennootschap te halen

Algemeen

Een vennootschap die winst maakt zal daarop belast worden. Vervolgens is het meestal ook de bedoeling dat u als aandeelhouder en/of bestuurder van de vennootschap een inkomen kan verkrijgen.

In de eerste plaats denkt men dan aan een “loon”. Daarnaast bestaan er nog heel wat andere manieren om (fiscaalvriendelijk) geld uit de vennootschap te halen. Wij lijsten er een aantal op. Onze lijst is zeker niet alles omvattend, maar wil een eerste indruk geven van de mogelijkheden.

Eén rode draad? Een combinatie van verschillende mogelijkheden loont!

Afbeelding verwijderd.

Loon

Wat?

Indien je als bestuurder of zaakvoerder werkt voor je vennootschap, kan de vennootschap een loon uitkeren.

Voordelen

Het voordeel van een loon is dat het een vast inkomen genereert voor de bestuurder of zaakvoerder en de hoogte ervan zelf bepaald kan worden, eventueel in combinatie met een aantal vergoedingen.

Nadelen

Als er een loon uitbetaald wordt, dan wordt dat belast in de personenbelasting via de progressieve belastingtarieven. Bovendien zullen er ook sociale bijdragen verschuldigd zijn. Men doet er goed aan de hoogte van het loon persoonlijk te bekijken: zowel naar draagkracht voor de vennootschap (want die moet betalen) als hetgeen de bestuurder of zaakvoerder nodig heeft. Op die manier kan men een perfecte balans vinden.

Let op!

Indien de vennootschap wil genieten van het verlaagde tarief van 20% in de vennootschapsbelasting, moet men voldoen aan volgende voorwaarde: de vennootschap moet aan minstens één bedrijfsleider – natuurlijke persoon – een minimale bezoldiging toekennen van (niet van toepassing eerste 4 belastbare tijdperken vanaf oprichting):

  • 45.000 euro indien het fiscaal resultaat hoger is dan dit bedrag
  • een bedrag minstens gelijk aan het fiscaal resultaat ingeval dit lager is dan 45.000 euro

Andere vergoedingen

Wat?

Naast een loon, kunnen er ook een aantal fiscaalvriendelijke vergoedingen worden uitgekeerd aan de bestuurder of zaakvoerder. Het kan gaan om forfaitaire vergoedingen, zonder dat men bewijsstukken moet voorleggen en/of wettelijk vastgelegde vergoedingen.

Voorbeelden: een belastingvrije bureauvergoeding bij thuiswerk, een fietsvergoeding, binnenlands of buitenlandse dagvergoedingen …

Voordeel

Het voordeel hiervan is dat ze vaak niet belastbaar zijn of minder belast. Ook zijn er vaak geen RSZ-bijdragen verschuldigd.

Uitkeren winst (dividend)

Wat?

De winst (of een gedeelte ervan) die een vennootschap maakt kan uitgekeerd worden aan de aandeelhouders. Dit noemt men een dividend.

Hoe?

Elk jaar moeten vennootschappen beslissen over de bestemming van de winst. Dat gebeurt op de algemene vergadering van de aandeelhouders. Er kan dan beslist worden om een dividend uit te keren. 
In de loop van het jaar kan men ook beslissen om winsten uit te keren, dan spreekt men van een interim-dividend of tussentijds dividend.

Let op: een dividend geldt voor alle aandeelhouders.

Voordelen

Op een dividend wordt in principe 30% roerende voorheffing ingehouden door de vennootschap. Deze werkt bevrijdend. Dat wil zeggen dat ontvangers ze niet meer moeten aangeven in de personenbelasting. De vennootschap moet deze roerende voorheffing doorstorten naar de fiscus. In bepaalde omstandigheden komt men in aanmerking voor een verlaagd tarief van 15% (de VVPR-bis regeling).

Extra voorwaarden

Om dividenden te mogen uitkeren moeten een aantal voorwaarden zijn voldaan.

Afbeelding verwijderd.

Deze beide testen moeten opgenomen worden in een bijzonder verslag van het bestuursorgaan. Dat verslag moet boekhoudkundig en financieel onderbouwd zijn.

Liquidatiereserve

Wat?

In plaats van winst uit te keren via dividenden, kunnen kleine vennootschappen (een deel van) hun winst onderbrengen in een zogenaamde  liquidatiereserve. Men kan vervolgens deze reserve, onder bepaalde voorwaarden, uitkeren aan voordelige tarieven.

Hoe?

Indien men beslist een liquidatiereserve aan te leggen, betaalt men onmiddellijk 10% vennootschapsbelasting op dat bedrag. Indien men de liquidatiereserve uitkeert is men in principe 20% roerende voorheffing verschuldigd. Na vijf jaar kan men de liquidatiereserve uitkeren aan 5% roerende voorheffing. Indien de vennootschap ontbonden en vereffend wordt is er geen belasting verschuldigd.

Voordelen

Het grootste voordeel heeft men wanneer men een liquidatiereserve aanlegt en pas na 5 jaar deze bedragen uitkeert. Er is dan maar 5% roerende voorheffing verschuldigd.
Dit is vooral voordelig indien een vennootschap niet kan genieten van het verlaagde tarief van 15% bij het uitkeren van gewone dividenden (de VVPR-bis regeling).

Vergoeding bestuurder (tantième)

Wat?

Een tantième is een eenmalige vergoeding vanuit de vennootschap naar de bestuurders. Het al dan niet toekennen van een tantième én de hoogte ervan is individualiseerbaar per bestuurder.

Hoe?

De algemene vergadering (aandeelhouders) moet hierover beslissen. Als bestuurder kan u ervoor kiezen via een tantième eenmalig een groot bedrag te laten overzetten van uw vennootschap naar uw privévermogen. De aandeelhouders beslissen daarover tijdens de jaarlijkse algemene vergadering die de jaarrekening van de vennootschap goedkeurt. 

Voordelen

Het grote voordeel is dat een tantième individueel bepaald kan worden. Fiscaal gezien wordt een tantième gezien als een bezoldiging waarop personenbelasting verschuldigd is.

Extra voorwaarden

Om een tantième te mogen uitkeren moeten een aantal voorwaarden zijn voldaan.

Afbeelding verwijderd.

Deze beide testen moeten opgenomen worden in een bijzonder verslag van het bestuursorgaan. Dat verslag moet boekhoudkundig en financieel onderbouwd zijn.

Rekening-courant (R/C)

Wat?

Indien men gebruikt maakt van een rekening-courant dan kan men geld lenen aan de vennootschap. Vervolgens worden hier intresten op betaald. 
Naast het lenen van geld aan een vennootschap, kan de vennootschap ook privékosten voor haar rekening nemen. Dit is echter af te raden.

Voordelen

Indien men geld leent aan de vennootschap, dan wordt op de door de vennootschap betaalde intresten een bevrijdende roerende voorheffing van 30% ingehouden.
De door de vennootschap betaalde intrest is aftrekbaar in de vennootschap als beroepskost.

Let op

Soms worden intresten als dividenden beschouwd. Dat is belangrijk omdat dividenden niet aftrekbaar zijn in de vennootschap. Het gaat om volgende gevallen:

  • als het bedrag van de rekening-courant hoger is dan de som van het werkelijk gestort kapitaal bij het einde van het boekjaar en de belaste reserves bij het begin van het boekjaar;
  • als de gebruikte intrestvoet hoger is dan een wettelijk vastgelegde referentierentevoet.

Opbouwen pensioen via de individuele pensioentoezegging

Wat?

De vennootschap betaalt de premies van de individuele pensioentoezegging. Dit opgebouwde pensioen blijf je behouden, ook al wordt de vennootschap ontbonden en vereffend. Later ontvangt  men het opgebouwde bedrag op een fiscaal voordelige manier. Dit systeem kan naast het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) staan.

Voordelen

De door de vennootschap betaalde premies zijn aftrekbaar in de vennootschapsbelasting. Dat houdt dus een besparing in van 20-25%.

Verhuur

Wat?

Het kan interessant zijn om een deel van je privéwoning te verhuren aan je vennootschap.

Voordelen

Het voordeel hiervan is dat op de van je vennootschap ontvangen bedragen slechts 60% wordt belast in de personenbelasting (na aftrek van 40% forfaitaire kosten).

Voorwaarden

Let op: de huurprijs mag niet te hoog zijn. Indien dat het geval is, wordt een deel van de huurprijs gezien als een bezoldiging.

Auteursrechten

Wat?

Indien men auteursrechtelijk beschermde werken creëert en deze via een cessie of licentie ter beschikking stelt aan zijn/haar vennootschap kan hiervoor een vergoeding krijgen onder een zeer voordelig fiscaal regime, nl. dat van de auteursrechten.

Voorbeelden: kunstenaars, schrijvers, architecten … kunnen hierop beroep doen onder bepaalde voorwaarden.

Werking en voordelen

Hiervoor verwijzen we naar de uitleg rond de auteursrechten in de personenbelasting.