Hiermee verwijzen we naar de rubrieken op de balans bij de vennootschapsboekhouding. Zowel op de actief als op de passief zijde komt de rubriek rekening courant terug. 

Aan de actief zijde onder de post 41 ‘overige vorderingen op minder dan 1 jaar’, aan de passief zijde onder post 47/48 ‘overige schulden’. Ze spelen een belangrijke rol bij je bezoek aan de bank of accountant. 

Rekening courant zaakvoerder actief

Als je als zaakvoerder gelden uit je vennootschap haalt zonder enig verantwoordingsstuk of mededeling bij de overschrijving naar je privérekening, kan dit beschouwd worden als een vordering van de vennootschap op de zaakvoerder, iets dat nog moet terugbetaald worden. 

Deze gelden worden verzameld onder ‘rekening courant zaakvoerder’ op de actiefzijde.  

Op het einde van het boekjaar wordt het saldo opgemaakt.  

Bij een positief saldo zijn er wettelijk interesten verschuldigd aan de onderneming. Voor 2019 bedraagt dit percentage 8,94%. Worden deze interesten niet betaald, dan zal er een voordeel alle aard in de personenbelasting worden aangerekend. Daarnaast geeft het een negatieve indruk, het lijkt erop dat de zaakvoerder geld uit de kassa neemt of geld gebruikt voor zaken die niet bijdragen tot de onderneming. Bovendien zal bij vereffening van een vennootschap dit saldo moeten terugbetaald worden. 

Soms wordt er geld geleend van de vennootschap en vinden we dit terug onder de post 291. Dit betekent dat er een overeenkomst werd opgesteld. Ook hier zal een geldschieter graag weten wat de reden daarvan is. 

In beide gevallen worden deze bedragen van het eigen vermogen afgetrokken. 

Rekening courant zaakvoerder passief

Gelden op de rekening courant passief worden over het algemeen als positief beschouwd en bij het eigen vermogen bijgeteld. De zaakvoerder geeft aan dat hij bijdraagt aan het vermogen van de onderneming. 

Je kan als zaakvoerder geld in je onderneming inbrengen. Dit hoeft geen kapitaalverhoging te zijn die bij de notaris wordt opgetekend. Je kan gewoon geld overschrijven van je privérekening naar de rekening van de zaak om het er op een later tijdstip weer uit te halen. Deze gelden worden verzameld op de rekening courant op de passief zijde en worden als een schuld aan de zaakvoerder beschouwd die op een later moment kan terugbetaald worden. 

De zaakvoerder kan dan genieten van een rente die weliswaar fiscaal beperkt is. 

Het betreft de door de Nationale Bank van België bekendgemaakte “MFI rentevoet voor leningen voor een bedrag tot 1 000 000 euro met variabel tarief en initiële rentebepaling tot een jaar verstrekt aan niet-financiële vennootschappen gesloten in de maand november van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de interesten betrekking hebben”. Deze rentevoet mag verhoogd worden met 2,5%. Deze tarieven zijn vrij te raadplegen op de website van de Nationale Bank.

Het kan ook gebeuren dat je als zaakvoerder jezelf een loon toekent maar dit niet opneemt. Daardoor creëer je ook een rekening courant passief. Doch hier zal men zich afvragen hoe de zaakvoerder dan zijn privé-uitgaven bekostigt. Dit wordt niet altijd als een positief scenario beschouwd. 

Je kan als zaakvoerder ook een lening (met overeenkomst) geven aan de onderneming, deze vinden we dan terug onder de post 178/9 ‘schulden op meer dan één jaar’.  

Als de solvabiliteit onder druk komt te staan kan men vragen wat de bedoeling is van de gelden op de rekening courant passief. Deze zouden dan omgezet kunnen worden naar een lening op langere termijn en achtergesteld gemaakt. Dan behoren ze effectief tot het eigen vermogen. Wil je meer weten over een achtergestelde lening, klik dan hier.