Het Departement Cultuur, Jeugd en Media zet met het Platform Kunst in Opdracht in op het verbinden van het professionele kunstenveld met de stakeholders uit de (publieke en private) opdrachtcontext en de (semi-)publieke ruimte door het initiëren, stimuleren en coördineren van een kennisnetwerk.

Wie kan er te­recht?

 • Opdrachtgevers en beleidsmakers kunnen bij het platform Kunst in Opdracht terecht voor advies over het regelgevend kader en specifieke informatie. Dat gaat over procedures, contacten, best practices, eerstelijnsadvies, voorbeeldcontracten, juridische informatie, statuut van de  kunstenaar, goed opdrachtgeverschap, behoud en beheer, enzovoort. Daarnaast worden er ook kennisdelingsinitiatieven, vorming en inspiratiemomenten georganiseerd ter bevordering van de kwaliteit van kunstopdrachten. Ook specifieke urgenties, aandachtspunten en aanbevelingen worden meegegeven.
 • Kunstenaars kunnen er terecht voor richtlijnen over Kunst in Opdracht in de publieke ruimte. Ze kunnen bij het platform terecht voor eerstelijnsadvies over productionele vragen, financiële aspecten, statuut en veel meer. Daarnaast kunnen kunstenaars in het kader van kunstopdrachten in de publieke ruimte, voor projecten los van het decreet Kunst in Opdracht, eventueel ook subsidies binnen het Kunstendecreet aanvragen.

Wan­neer kan je er te­recht?

Het Platform Kunst in Opdracht is aanspreekbaar tijdens:

 • de visievorming omtrent Kunst in Opdracht;
 • de voorbereiding van de kunstopdracht;
 • de selectie;
 • het realisatietraject;
 • de productie;
 • de nazorg
 • de communicatie na de realisatie.

Het Platform richt zich ook tot het brede publiek en heeft aandacht voor het sensibiliseren en stimuleren. De realisatie van kwaliteitsvolle kunstopdrachten krijgt immers een betere voedingsbodem als er een breed maatschappelijk draagvlak is voor kunst in de publieke ruimte.

Wat doet het?

 1. Het Decreet Kunst in Opdracht van 1 maart 2019 regelt de realisatie van kunstopdrachten in publiek toegankelijke gebouwen van de Vlaamse overheid, en in instellingen die voor minstens 30% door Vlaanderen gesubsidieerd worden. Het Platform Kunst in Opdracht zet samenwerkingsverbanden met de beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid op met het oog op een uniforme dienstverlening en toepassing van het decreet.  Voor opdrachtgevers die een kwaliteitsvolle kunstopdracht willen realiseren is het belangrijk te vertrekken van de context en in eerste instantie te onderzoeken wat de artistieke potentie is voor kunst. Hiervoor kan een artistiek bemiddelaar (organisatie of onafhankelijk expert) ingeschakeld worden. Het stappenplan biedt een algemeen zicht op het te lopen traject en kan ook ingezet worden bij de realisatie van ruimtegebonden projecten.
 2. De medewerkers van het Platform geven eerstelijnsadvies en zijn aanspreekpunt voor toegankelijke informatie, kennis en expertise, beleidsadvies, wie doet wat in de sector, oriëntering van opdrachtgevers. Ze maken de beleidsmakers wegwijs , bieden tools voor de realisatie van kwaliteitsvolle opdrachten, en kunnen doorverwijzen naar artistiek bemiddelaars en experts.
 3. Met het oog op beleidsontwikkeling, wordt op regelmatige basis beleidsmatig en praktijkgericht onderzoek in opdracht gegeven.
 4. Met het oog op vernieuwing wordt ruimte geboden aan innovatie en experiment. De verschillende Pilootprojecten Kunst in Opdracht roepen als praktijkonderzoek op om in te spelen op urgente kwesties rond opdrachtgeverschap, de publieke ruimte en de kunsten.
 5. Het Dienstorder Kunst op ronde punten vanuit het Agentschap Wegen en Verkeer bepaalt dat instanties advies moeten inwinnen bij de Kunstcel (sinds 1 januari 2016 het platform Kunst in Opdracht), alvorens ze aan de realisatie en plaatsing beginnen van kunstwerken op rotondes buiten de bebouwde kom.

Vragen?

Heb je een vraag over het Platform Kunst in Opdracht? Download het document 'Veelgestelde vragen' op de website of stuur een mail naar platformkunstinopdracht@vlaanderen.be.