Als je als culturele organisatie een samenwerking aangaat met een partner buiten de cultuursector kan je een aanvraag indienen voor een subsidie onder de innovatieve partnerprojecten. 

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Het maximaal aan te vragen subsidiebedrag bedraagt 80.000 euro. De minister richt hierbij op een subsidieaanvraag van 25.000 euro per jaar. Bij de toekenning van de subsidie wordt een voorschot van 80% uitbetaald. Het saldo van 20% wordt uitbetaald nadat de administratie aan de hand van het afrekeningsdossier heeft vastgesteld dat de voorwaarden werden nageleefd en dat de subsidie werd aangewend voor de doeleinden waarvoor ze dient. 

Als je tijdens de uitvoering van het project vaststelt dat er zich fundamentele wijzigingen voordoen, kan je best de administratie daarvan verwittigen en toelichten wat er aan de hand is. Als je je project wil verlengen doe je de aanvraag daarvoor voordat het project afgelopen is.  

Wat zijn de voorwaarden?

Er zijn minstens 2 partners betrokken: een culturele en een niet-culturele. Een combinatie van één of meerdere culturele partner(s) en één of meerdere niet-culturele partner(s) is ook mogelijk. Dit kunnen natuurlijke personen of organisatievormen (zowel naar publiek recht als naar privaat recht) zijn. Een commerciële speler kan bijgevolg ook aanspraak maken op subsidies.  

Bij de aanvraag voeg je een samenwerkingsovereenkomst bij die ondertekend werd door alle betrokken partners. Zonder deze ondertekening zal de aanvraag niet ontvankelijk zijn.

Laatst gewijzigd: 29/06/2021 - 10:21

Samenwerkingsovereenkomst innovatieve partnerprojecten

Subsidies

Voorbeelddocumenten

De niet-culturele partner bewijst zijn engagement in het project via een eigen inbreng van 25% van het totale voorziene projectbudget. De jury zal nagaan op welke manier deze eigen inbreng wordt gerealiseerd. Dit kan in cash zijn of door inbreng in natura. De inbreng in natura moet verantwoord worden door aan te tonen wat de tegenwaarde in geld is. Personeelskosten zijn mogelijk mits ze specifiek van toepassing zijn op het innovatieve partnerproject. Overheadkosten, uitkoopsom of succes fee zijn niet mogelijk. 

Hoe dien je een aanvraag in?

Via KIOSK (de digitale subsidie-applicatie van het Departement Cultuur, Jeugd en Media) kan je een aanvraag indienen. Een aanvraag omvat een beknopte beschrijving van je project en een begroting. 

Mondelinge presentatie

Er wordt een maximaal aantal projecten geselecteerd. Bij de laatste subsidieronde waren dit 20 projecten. Wanneer je wordt uitgenodigd tot een gesprek, maak je kans op de subsidie. Het gesprek houdt een pitch in van 7 minuten waar je je project verder toelicht. Je zorgt dat (de belangrijkste) betrokken partners daarbij aanwezig zijn en een actieve rol spelen. Het partnership moet voelbaar zijn. Er is geen digitale ondersteuning mogelijk, geen slide-shows of powerpoint presentatie. Je mag 1 ‘beeld’ meebrengen. Dit beeld kan een foto zijn, iets fysiek, maar ook een schema dat je maakt op een flipchart. Een flipchart is wel aanwezig.

De beoordeling

De beoordeling wordt gebaseerd op 4 criteria: 

  • Is de samenwerking sterk en cross-sectoraal 
  • Is het project innovatief of brengt het innovatie teweeg 
  • De realiseerbaarheid en realiteitszin van het partnerproject 
  • Het project levert inhoudelijke meerwaarde voor de culturele sectoren of disciplines 

Wat als één van de partners al subsidie krijgt?

Wanneer één van de partners al project- of werkingssubsidies ontvangt via één van de beleidsdomeinen binnen de Vlaamse overheid, moet duidelijk worden aangetoond dat het innovatieve partnerproject losstaat van de reeds gesubsidieerde werking. De algemene regel blijft van toepassing, je kan voor een uitgave slechts 1 keer subsidie ontvangen.

Misschien heb je al een plan klaarliggen, of rijpt er een idee voor een project waarin je de uitdaging aan wilt gaan om samen te werken met een partner uit een ander domein? In deze infosessie krijg je de nodige informatie rond het programma, inspireren we je met voorbeelden en geven we je richting om je aanvraag vorm te geven.