Het indienen van een aangifte in de rechtspersonenbelasting is verplicht. Zelfs als de vzw geen enkele inkomsten aan te geven heeft en een zogenaamde “0” of “nihil” aangifte indient. Als je dit niet doet, riskeer je een boete van minstens 625 euro.

Welke inkomsten worden belast?

Binnen de RPB (rechtspersonenbelasting) wordt de vzw niet belast op haar winsten noch op lidgelden, subsidies of schenkingen. Slechts bepaalde inkomsten worden belast. Het gaat onder meer over bepaalde onroerende inkomsten (bv. commerciële verhuur van een pand), meerwaarden (bij de verkoop van bv. bepaalde gebouwen of gronden), niet-verantwoorde kosten of voordelen van alle aard.

In onze kennisbank vind je meer info over de werking en de berekening van de RPB.

Wanneer indienen?

Elke VZW heeft een termijn van 7 maanden, na afsluiting van het boekjaar, om een aangifte in te dienen. Als de uiterste datum van indiening op een zaterdag, zondag of feestdag valt, is de eerstvolgende werkdag de uiterste datum van indiening. In de praktijk verleent de fiscale administratie vaak een uitzondering op de uiterste indieningstermijn.

De aangiftetermijnen voor aanslagjaar 2022 kan je hier vinden. Voor boekjaren die eindigden tussen 31 december 2021 en 28 februari 2022 is de uiterste indiendatum 17 oktober 2022.

Voorbeeld

VZW kunstenaarscollectief Oosthoek heeft een boekjaar dat loopt van 01.01 tot en met 31.12. De aangifte in de rechtspersonenbelasting zal moeten gebeuren uiterlijk 7 maanden na afsluiting van het boekjaar, nl. 31.07. Dit is trouwens ook dezelfde termijn die geldt voor het neerleggen van de jaarrekening van de VZW.

Let op: de rechtspersonenbelasting volgt het kalenderjaar. Indien het boekjaar van een rechtspersoon niet gelijk loopt met het kalenderjaar (wat perfect mogelijk is), dan moet een aangepast financieel overzicht van het kalenderjaar worden bijgevoegd.

Hoe aangifte indienen?

De aangifte dien je online in via de website Biztax van de FOD Financiën. 

Welke stappen moet je ondernemen?

 1. Surf naar Biztax.
 2. Meld je aan bij Biztax: (dagelijks) bestuurders of vaste vertegenwoordigers van een vzw kunnen zich aanmelden via hun eID kaartlezer of via de applicatie itsme. Zij moeten een functie hebben van beheerder in de KBO. De vzw kan ook een mandaat geven aan een boekhouder om de aangifte in naam van de vzw te doen. Info over het geven van een mandaat vind je in de FAQ technische problemen (toegang, identificatie, handtekening…) op de bovenstaande website.
 3. Kies voor een aanmelding ‘in naam van een onderneming’ en klik op volgende.
 4. Kies voor “indienen voor uw onderneming” met vermelding van het ondernemingsnummer van de vzw waarvoor je de aangifte wil doen.
 5. Ga naar ‘mijn aangiften’.
 6. Vul de gegevens in van het belastbaar tijdperk. Als het boekjaar samenloopt met het kalenderjaar vul je voor aanslagjaar 2022: belastbaar tijdperk van 1/1/2021 tot 31/12/2021. Duid ook RPB aan i.p.v. VenB.
 7. De aangifte bestaat uit vijf tabbladen: 
  • ID
  • 276.5.A – Aangifte
  • 276.5.B – Bijlagen
  • 274 APT-8
  • 274 APT-9
 8. Vul onder ‘ID’ de gegevens in van de onderneming, het belastbare tijdperk en de contactpersoon die de aangifte doet in naam van de vzw.
 9. Vul onder ‘276.5.A – Aangifte’ de belastbare inkomsten in. Als de vzw geen belastbare inkomsten heeft, vul dan ‘0’ in bij de codes van de verschillende inkomsten.
 10. Voeg onder ‘276.5.B – Bijlagen’ de jaarrekening toe van de vzw voor het belastbaar tijdperk waarvan je de aangifte doet (2021). Bij vzw’s met een volledige boekhouding voeg je ook de balans en resultatenrekening toe.
 11. Tabblad 274 APT-8 moet je alleen invullen als dit van toepassing is.
 12. Je kan daarna een foutencontrole doen om na te gaan of iets niet correct werd ingevuld. Klik hiervoor op ‘Foutenlijst’.
 13. De simulatie zal nagaan hoeveel belastingen de vzw mogelijks verschuldigd is. Bij een ‘0-aangifte’ zal dit dan ook niets zijn.
 14. Onderteken de aangifte. 
 15. Je ontvangt een ontvangstbewijs van de aangifte. 

Als je bovenstaande stappen gevolgd hebt, dan is de vzw wettelijk in orde met haar aangifte. Onthoud dat de vzw deze aangifte elk jaar opnieuw moet doen. 

Bijlagen

Een zeer kleine VZW moet een gedetailleerd overzicht van de uitgaven en ontvangsten meesturen.