Kort gezegd gaat het om verdragen om dubbele heffing op jouw buitenlandse inkomsten te voorkomen. In die verdragen wordt er afgesproken welk land belastingen mag innen op de verschillende types van buitenlandse inkomsten. 

Heb jij in het buitenland gespeeld? Of ontvang je auteursrechten uit het buitenland? Alle buitenlandse inkomsten moet je in België aangegeven in jouw personenbelasting.  

Waarom bestaan die verdragen?

Vaak wordt er te laat gerealiseerd dat er in principe twee landen zijn die belastingen kunnen heffen op jouw buitenlandse inkomsten. Het land waar je gewerkt hebt (bronland) en het land waar je woont (je fiscale woonland)  Om deze dubbele heffing te voorkomen heeft België met een groot aantal landen dubbele belastingverdragen gesloten. Op basis van deze verdragen heeft België afspraken gemaakt over welke inkomsten door België worden belast en welke door het andere land.  

De verdragen zijn terug te vinden op de website van FOD Financien. 

 1. Introductie 
 2. Heffingsrecht
 3. Over welke inkomsten gaat het? 
 4. Voor de podiumkunstenaar 
 5. Indienen van belastingen 

Introductie

Voor onze sector wordt er voornamelijk naar de volgende artikelen uit het OESO-modelverdrag gekeken: 

Art. 7 ondernemingswinst 

Ondernemingswinst slaat op de winst van een onderneming en de vrije beroepsoefenaar. Ondernemingswinsten zijn belastbaar in het land waar de onderneming gevestigd is. 

Bijv. een zelfstandige kunstenaar die meewerkt aan een productie in het buitenland. De kunstenaar wordt niet in het buitenland belast op die inkomsten omdat zijn vestiging in België is. 

Heeft de onderneming twee vestigingen? Een in het buitenland en een in het land waar de ondernemer woont? 

Bijv. Een zelfstandige kunstenaar (of organisatie) heeft naast zijn vestiging in België een een werkplaats/atelier in het buitenland. De kunstenaar ontvangt inkomsten (winst) via die werkplaats. Dan zal de kunstenaar in het buitenland belast worden voor die inkomsten via de werkplaats. 

In het algemeen onderscheiden we twee situaties: 

 1. Een organisatie/zelfstandige cultuurwerker heeft geen extra vestiging in het buitenland en wordt enkel belast in zijn woonplaats.  
 2. Een organisatie/zelfstandige cultuurwerker werkt vanuit een extra vestiging in het buitenland en haalt inkomsten uit die opdrachten in het buitenland. De organisatie/kunstenaar wordt in het buitenland belast op die winst. 

Art. 12 Royalty’s 

Wat zijn royalty's volgens de verdragen?

"Vergoedingen van welke aard dan ook voor het gebruik van, of voor het het recht van gebruik van, een auteursrecht op een werk op het gebied van letterkunde, kunst of wetenschap, daaronder begrepen bioscoopfilms en films of banden gebruikt voor televisie- of radio-uitzendingen, etc." 

Het uitgangspunt is dat de royalty's belast worden in de woonplaats van de cultuurwerker en niet in het land waar de inkomsten zijn gegenereerd. Maar er bestaan veel uitzonderingen op die regel, vaak zullen landen toch een bepaalde percentage van belastingen heffen op die inkomsten. Als dat het geval is, dan moet je een vermindering toepassen bij je belastingaangifte! 

Voor meer informatie over de werking en hoe de belasting wordt geheven, hebben we een handleiding geschreven, klik hier voor deze handleiding.

Art. 15 Inkomsten uit niet-zelfstandige inkomsten 

In principe worden inkomsten uit dienstbetrekkingen (niet-zelfstandige arbeid) belast in het land waar de dienstbetrekking wordt uitgeoefend. 

Belgische cultuurwerkers die in het buitenland via een arbeidsovereenkomst werkzaam zijn, worden in dat land belast. Op deze regel bestaat een uitzondering. 

Uitzondering

De uitzonderingsregel betreft voor zij die door hun Belgische werkgever in het buitenland te werk worden gesteld voor een maximum periode van een 183 dagen. Voor deze werknemers heeft België als woonland het heffingsrecht.   

Art. 17 Artiesten/podiumkunstenaars 

België heeft met veel landen een speciale regeling getroffen voor artiesten/podiumkunstenaars. Indien het land waar je gaat werken of het land waar je vandaan komt een artikel 17 met België heeft onderhandeld, en je bent een artiest/podiumkunstenaar, dan moet je rekening houden met de volgende situaties: 

 • De gages van zelfstandige artiesten worden in het land van optreden belast (ook al hebben ze geen vaste inrichting in het werkland) 
 • Indien je als werknemer, voor je Belgische werkgever, in het buitenland gaat spelen is artikel 15 niet van toepassing. 
 • Word je als podiumkunstenaar via een manager/orkest/agent uitbetaald voor je werk in het buitenland? Dan zal de gage toch belast worden in het land van optreden. 

In sommige verdragen is er een derde paragraaf aan toegevoegd waardoor gesubsidieerde instellingen geen bronbelastingen moeten betalen in het land van optreden. 

Voor een overzicht van alle landen met wie België een artikel 17 heeft onderhandeld, kan je terecht op het volgende overzicht.

 

Heffingsrecht

Deze artikelen delen de heffingsrechten als volgt toe: 

Image
Overzicht Heffingsrecht

Over welke inkomsten gaat het?

Voor de creatieve sector zijn de volgende bepalingen:  

Podiumkunstenaars (artiesten) :

 • Gages voor optredens art.17
 • Loon uit dienstbetrekking, anders dan optreden art. 15
 • Royalty's uit verkoop van cd's of downloads art. 12
 • Verkopen van merchandising als zelfstandig/onderneming art. 7

Beeldende Kunstenaars

 • Verkopen van werken art.7
 • Dienstverlening uit opdrachten art. 7
 • Loon uit dienstbetrekkingen art. 15
 • Vergoedingen voor gebruik van auteursrecht art. 12

Componisten, schrijvers

 • Royalty’s van verkopen  art. 12
 • Vergoedingen voor gebruik van auteursrecht  art. 12
 • Dienstverlening uit opdrachten  art. 7

Voor de podiumkunstenaar

Wie is de podiumkunstenaar?

In het algemeen zijn podiumkunstenaars (of schouwspelartiesten) alle personen die met winstoogmerk deelnemen aan een voorstelling, vertoning of uitvoering van reproducerende kunst waaraan zij hun talent wijden ten vermaak van het publiek.  

Specifiek voor de podiumkunstenaar verwijzen we door naar de volgende pagina:https://www.cultuurloket.be/kennisbank/fiscale-aspecten-bij-internationalisering/bedrijfsvoorheffing-voor-buitenlandse 

 

Indienen van belastingen

De instructie van Fod Financiën kan je hier terugvinden link