Schakel je een buitenlandse artiest in voor je festival? Wil je een theatergezelschap uit Italië laten spelen in een centrum? Je kan jezelf dan afvragen hoe dat precies in elkaar zit met hun inkomsten en de belastingen. Hieronder leggen we je uit wanneer je als organisator moet instaan voor de betaling van de bedrijfsvoorheffing op inkomsten van buitenlandse artiesten.

Het kan namelijk goed mogelijk zijn dat de inkomsten die de artiest in België verdient, onderhevig zijn aan Belgische belastingen.  

Om te voorkomen dat het inkomen van een artiest die zowel in het binnen als buitenland speelt, dubbel belast wordt, heeft België dubbelbelastingverdragen afgesloten. In deze verdragen wordt vaak de bevoegdheid om belastingen te innen toegekend aan het land waar het optreden van de podiumkunstenaar plaatsvindt. Via deze link kan je een overzicht zien van de landen waarmee België een dubbel belastingsverdrag heeft afgesloten en of er een regeling is voor de podiumkunstenaar.

Als organisator moet je de volgende vragen stellen:  

Is België bevoegd om belastingen te heffen?

1. Zelfstandige podiumkunstenaars of groepen zonder rechtspersoonlijkheid die bestaan uit zelfstandigen

Belgische bedrijfsvoorheffing is van toepassing.  

Indien er niets in het verdrag is afgesproken rond de podiumkunstenaar dan moet je nagaan wat er is afgesproken rond de inkomsten van de zelfstandige.

2. Werknemer-podiumkunstenaars

Op de werknemer-podiumkunstenaar is de Belgische voorheffing van toepassing.  

Op deze regel bestaan er een aantal vrijstellingen. De uitzondering geldt bijvoorbeeld voor de podiumkunstenaars die in Duitsland of Frankrijk wonen. Zij moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • De duur van hun ‘werkzaamheden’ in België (inwoners van Duitsland) of van hun ‘verblijf’ in België (inwoners van Frankrijk) mag gedurende het jaar niet meer dan 183 dagen bedragen. 
 • De werkgever mag geen inwoner zijn van België. Als de podiumkunstenaar inwoner is van Frankrijk, moet de werkgever zelfs verplicht inwoner zijn van Frankrijk. 
 • De bezoldiging van de podiumkunstenaar mag niet worden gedragen door een vaste inrichting of een vaste basis in België

De podiumkunstenaar moet hiervoor aan de Belgische organisator een attest afleveren. Dat attest moet worden uitgereikt door de fiscale overheid van zijn land en moet bevestigen dat: 

 • de kunstenaar inwoner is van het betreffende land; 
 • zijn beroepsinkomsten worden beschouwd als bezoldiging; 
 • de kunstenaar in dat land zal worden belast op de inkomsten; 
 • ze de Belgische fiscus zal informeren inzake wijzigingen die tot gevolg hebben dat de Belgische inrichter toch bedrijfsvoorheffing zou moeten inhouden.

3. Ondernemingen die vertoningen leveren

Als organisator moet je geen bedrijfsvoorheffing inhouden van de som die aan een buitenlandse onderneming, die vertoningen levert, wordt betaald indien er geen art. 17§2 is opgenomen in het dubbele belastingsverdrag. Om na te gaan over welke landen het gaat, klik hier.

Voor alle andere landen is de Belgische bedrijfsvoorheffing van toepassing.  

Het basisprincipe is dat de Belgische organisator verplicht is de bedrijfsvoorheffing te storten met betrekking tot het volledige bedrag dat aan de buitenlandse onderneming wordt betaald. 

De bedrijfsvoorheffing is wel niet van toepassing op productiekosten. Als dat gestaafd wordt door de vereiste documenten (zoals facturen) en op voorwaarde dat ze in het contract duidelijk opgenomen zijn, kan worden toegestaan dat het aan de bedrijfsvoorheffing te onderwerpen bedrag wordt verminderd met de vergoedingen of beloningen betaald of toegekend aan derden voor diensten of werken die niet rechtstreeks in verband staan met de artistieke prestaties, zoals decors bouwen, tribunes installeren, klank en licht bedienen. 

In elk geval kan vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing worden toegestaan voor ‘het eigen deel van de onderneming’(*) op voorwaarde dat: 

 • de vertoning niet werd georganiseerd vanuit een vaste inrichting waarover de onderneming beschikt in België; 

(*)

Met het ‘eigen deel van de onderneming’ wordt bedoeld: het verschil tussen wat de Belgische organisator in totaal betaalt en wat de buitenlandse onderneming zelf aan de door haar ingehuurde en/of tewerkgestelde podiumkunstenaars moet betalen. Het spreekt voor zich dat op het deel dat de buitenlandse onderneming aan de podiumkunstenaars moet betalen, door de Belgische organisator wel bedrijfsvoorheffing moet worden ingehouden.

De buitenlandse onderneming moet aan 2 voorwaarden voldoen om van de vrijstelling te kunnen genieten

 • Het bedrijf moet het bewijs leveren dat zij inwoner is van één van de voormelde landen. Dat bewijs mag slechts worden geleverd door een attest van de fiscale overheid van het betreffende land. 
 • Het bedrijf moet een gedetailleerd overzicht leveren van de inkomsten enerzijds en de personen die die inkomsten krijgen anderzijds, met opgave van naam, voornaam en het volledige adres in het buitenland.

4. Podiumkunstenaars met werkzaamheden zonder handelskarakter

In sommige dubbelbelastingverdragen is vrijstelling voorzien voor podiumkunstenaars als ze: 

 • worden gefinancierd door de overheid; 
 • worden gefinancierd door verenigingen zonder winstoogmerk; 
 • of worden verricht in het kader van een culturele uitwisseling. 

Per land gelden specifieke voorwaarden en specifieke documenten die worden vereist.

Voorbeeld

Voor Nederland is dat bijvoorbeeld: 

 • attest opgesteld door de Nederlandse fiscale overheid dat het gezelschap of de leden ervan inwoners zijn van Nederland; 
 • subsidiebesluit van de Nederlandse overheid; 
 • begroting van het gezelschap waaruit blijkt dat het voor meer dan 30 % gesubsidieerd wordt door de Nederlandse overheid. 

Hoe bereken je de bedrijfsvoorheffing in België?

Voor buitenlandse podiumkunstenaars bedraagt de bedrijfsvoorheffing 18 %. Belangrijk is dat voor het bedrag waarop de 18% wordt berekend, rekening gehouden wordt met 3 (cumulatieve) correcties

 • Productiekosten mogen in mindering worden gebracht. 
 • De Belgische inrichter moet de bedragen die hij betaalt voor reiskosten, hotelkosten en cateringkosten toevoegen aan de uitkoopsom van de buitenlandse podiumkunstenaar. Daarbij is niet van belang aan wie hij die kosten betaalt. 
 • Forfaitaire vermindering per buitenlandse artiest per organisatie: per dag waarop de buitenlandse artiest optreedt (niet repeteert!) mag een forfaitair bedrag in mindering gebracht worden van het brutobedrag van de uitkoopsom: 
  • voor de eerste dag: 400 euro; 
  • vanaf de tweede tot en met de tiende dag: 100 euro; 
  • maximaal 10 kalenderdagen per jaar voor dezelfde artiest. 

Welke aangiftes zijn nodig?

Inkomsten van podiumkunstenaars niet-inwoners moeten worden opgenomen in opgaven 325.30 en op individuele fiches 281.30. 

De individuele fiches met vermelding van het ingehouden bedrag aan bedrijfsvoorheffing moeten worden bezorgd aan de podiumkunstenaar. 

Hoe moet de betaling gebeuren?

De aangifte in de bedrijfsvoorheffing zelf gebeurt aan de hand van een aangifte 274.3 en moet verplicht online worden aangeven, via de toepassing FinProf.

Hoe zit het met de termijn van betaling?

De termijn waarbinnen de inrichter de bedrijfsvoorheffing moet aangeven en betalen, is afhankelijk van het bedrag aan bedrijfsvoorheffing van het onmiddellijk voorafgaande jaar

 • < 25.000 euro: binnen 15 dagen na het verstrijken van het trimester waarin de inkomsten aan buitenlandse podiumkunstenaars werden betaald; 
 • > 25.000 euro: binnen 15 dagen na het verstrijken van de maand waarin de inkomsten aan buitenlandse podiumkunstenaars werden betaald.

Moet je de betaling bewijzen?

De Belgische organisator vraagt aan het Ontvangkantoor een bewijs van betaling. Dat bewijs moet worden bezorgd aan de podiumkunstenaar. Die gebruikt dat attest vervolgens in zijn woonstaat om de dubbele belasting te vermijden. De bedrijfsvoorheffing werkt namelijk bevrijdend. 

Heb je vragen over buitenlandse bedrijfsvoorheffing?

Voor alle vragen over de buitenlandse bedrijfsvoorheffing kun je terecht bij de Dienst Buitenland: 

Maarten Haesebeyt 
FOD Financiën 
Dienst Directeur Buitenland 
Financiën Toren - 18de verdieping  
Kruidtuinlaan 50 bus 3427 
1000 Brussel 

Mail: maarten.haesebeyt@minfin.fed.be