In Vlaanderen bestaan specifieke regels voor een handelshuur van korte duur. 

Pop-up stores doen hun deuren open voor een korte maar intense periode: één maand, één seizoen of zelfs één weekend. Dit laatste wordt veel toegepast voor kunsttentoonstellingen, als alternatieve zaalverhuur voor events ...

Het Vlaams Decreet houdende huur van korte duur voor handel en ambacht werkt een regeling uit om niet onder de dwingende handelshuur van 9 jaar een handelspand te huren. Het pop-up decreet is van toepassing op contracten van handelshuur van korte duur die sinds 1 augustus 2016 in Vlaanderen werden afgesloten. 

Het decreet is van toepassing onder de volgende voorwaarden:

  • Huur van onroerende goederen: de gebouwen of gronden moeten op het Vlaamse grondgebied gelegen zijn
  • Uitoefenen van kleinhandel of ambacht: zie handelshuur
  • Termijn gelijk aan of korte dan één jaar
     

Rechten en plichten

De rechten en plichten uit het gemene huurrecht zijn hier ook van toepassing. Enkele afwijkingen werden in het decreet uitgewerkt:

  • De belastingen worden vermoed in de prijs begrepen te zitten, tenzij dit in het contract anders zou zijn vermeld.
  • De kosten voor nutsvoorzieningen (water, elektriciteit, verwarming) vallen in principe ten laste van de huurder.
  • De huurder mag alle verbouwingen doen die dienstig zijn voor de uitbating van de handelszaak voor zover de kosten van de verbouwingen maximaal één jaar huur bedragen. Op het einde van de huur is de verhuurder geen vergoeding verschuldigd voor de gecreëerde meerwaarde, tenzij anders overeengekomen.
     

Duur van de huur

De huurovereenkomst wordt afgesloten voor een maximum duur van één jaar. De duur kan ook korter zijn. In dat geval kan de huur verlengd worden na afloop zonder dat de totale duur meer dan één jaar huur bedraagt.

Einde van de huur

Huurder en verhuurder kunnen de huurovereenkomst altijd in onderling akkoord beëindigen.

De huurovereenkomst vervalt in principe op het einde van de huur, mits de huurder een opzeg heeft betekend van minstens één maand huur. Indien de huurovereenkomst wordt verder gezet bij het verstrijken van de maximale duur van één jaar wordt de overeenkomst onderworpen aan de algemene regels van de handelshuurwet. De minimumtermijn van 9 jaar wordt in dat geval van toepassing op de gehele overeenkomst.
 

Onderhuur

Het is verboden om het pand onder te verhuren.