Deze regels gelden voor woninghuurovereenkomsten in Brussel vanaf 1 januari 2018. 

Sinds de staatshervorming van 2014 zijn de gewesten bevoegd voor de reglementering van woninghuur. Vlaanderen, Brussel en Wallonië zijn vanaf dan bevoegd om de regels rond woninghuurovereenkomsten op hun grondgebied uit te werken. 

Momenteel is er nog een overgangstermijn. Het toepasselijke recht bepaald wordt door de datum waarop de overeenkomst werd afgesloten:

Voor Brussel:

Brusselse Huisvestingscode

De Brusselse Huisvestingscode omschrijft de voorwaarden en regels die van toepassing zijn op woninghuurovereenkomsten die worden afgesloten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vanaf 1 januari 2018. Voor huurcontracten in het gewest voor deze datum, zal de federale woninghuurwet van toepassing zijn.

De Brusselse regering heeft reeds een brochure met de nieuwe regels uitgegeven.

De huurovereenkomst moet schriftelijk worden opgemaakt met volgende verplichte vermeldingen:

  • Volledige identiteit van partijen
  • Begindatum
  • Aanwijzing van de ruimtes
  • Bedrag van de huurprijs
  • Opsomming en raming van de lasten van de gemeenschappelijke delen
  • Toelichtende bijlagen

De Brusselse regering heeft enkele modellen van huurovereenkomsten gepubliceerd.
 

Duur van de huur

Een woninghuurovereenkomst wordt in principe aangegaan voor 9 jaar. 

Er kan een kortere duur van een woninghuur worden afgesloten voor een maximumtermijn van 3 jaar. Dit contract kan één of meerdere keren verlengd worden zonder dat de totale duur meer dan die 3 jaar bedraagt (verschil met Vlaamse regelgeving: slechts éénmaal verlenging).
 

Student

De Brusselse Huisvestingscode heeft ook specifieke bepalingen opgenomen over de verhuring van een ruimte aan een student (als het niet om de hoofdverblijfsplaats gaat).

Meer informatie hierover kan teruggevonden worden in hoofdstuk IV van de brochure