Wanneer je buiten de EU gaat werken dan moet je jezelf de vraag stellen: hoe zit het met de opbouw van mijn sociale bescherming? Waar betaal ik sociale zekerheid?

Wanneer we spreken over de EU, dan hebben we het eigenlijk over de Europese Economische Ruimte + Zwitserland.

Om de afspraken en de opbouw van de sociale rechten te coördineren heeft België bilaterale verdragen afgesloten. Over het algemeen kan er gesteld worden dat er zich twee situaties kunnen voordoen: 

  1. Je gaat werken in een land, buiten deEU, waarmee België een verdrag heeft afgesloten.  
  2. Je gaat werken in een land, buiten de EU, waarmee België geen verdrag heeft afgesloten. 

In deze tekst overlopen we de basis van deze twee situaties om na te gaan waar je rekening mee moet houden. Tot slot bespreken we kort de werking van Overzeese Sociale zekerheid.

1. Er bestaat een verdrag tussen België en het derdeland

Het gaat om de situatie wanneer je gaat werken in een land, dat buiten de EU/EER+Zwitserland gelegen is, en waarmee België een verdrag heeft afgesloten.  

In zo'n verdrag kan je het volgende terugvinden: 

  • de toepasselijke sociale zekerheidswetgeving; 
  • de omvang van je rechten op het vlak van sociale zekerheid. 

België heeft oa. bilaterale verdragen gesloten met de volgende landen: 

Albanië, Algerije, Argentinië, Australië, Bosnië-Herzegovina, Brazilië, Canada (alsook een apart verdrag met Québec), Chili, DR Congo, de Filippijnen, India, Israël, Japan, Kosovo, VJR Macedonië, Marokko, Moldavië, Montenegro, San Marino, Servië, Tunesië, Turkije, Uruguay, de Verenigde Staten en Zuid-Korea. 

De inhoud van die verdragen kan je terugvinden op de website van Fod Sociale Zekerheid

Belangrijkste principes van de verschillende overeenkomsten zijn:  

  • Je werkt op het grondgebied van één land: je valt onder toepassing van het socialezekerheidsstelsel van dat werkland.  
  • Je werkt als werknemer tegelijkertijd op het grondgebied van beide landen: je valt onder toepassing van het socialezekerheidsstelsel van elk land voor de activiteiten die je daar uitoefent. Iedere werkgever moet zijn verplichtingen nakomen tegenover de sociale zekerheidsinstellingen van elk land waar hij werknemers tewerkstelt.  
  • Uitzondering bij detachering (tijdelijk werken voor rekening van je werkgever in een ander land dan waar je normaal werk verricht voor deze werkgever): je blijft dan onderworpen aan de sociale zekerheid van je normale werkland.  

 

2. Er is geen verdrag tussen België en het derdeland

Het Belgische socialezekerheidsrecht, inbegrepen de arbeidsongevallenregeling, is dan in principe niet van toepassing. De wetgeving van het land waar je gaat werken bepaalt in dat geval je socialezekerheidsrechten. Je betaalt in dat land dan ook sociale bijdragen.  

Let wel! Het is theoretisch mogelijk dat het land waar je werkt toch nog de eigen socialezekerheidsregeling oplegt, zodat je in dat land onderworpen wordt. Er is immers geen verdrag dat dat ‘conflict’ regelt. Je moet dus elke specifieke situatie op voorhand goed onderzoeken.

Overzeese Sociale Zekerheid 

Wanneer je in het buitenland gaat werken, maar omwille van je situatie toch niet onder de Belgische sociale zekerheid valt, kan je ervoor opteren om je vrijwillig aan te sluiten bij de overzeese sociale zekerheid. Hierdoor val je terug op de Belgische sociale zekerheid.  

De Algemene Regeling is de basis van je aansluiting bij de Overzeese Sociale Zekerheid.   

Er kunnen ook aanvullende verzekeringen aan toegevoegd worden.  

De Algemene Regeling omvat:  

  • een pensioenverzekering,
  • een ziekte-invaliditeitsverzekering (inclusief zwangerschap),  
  • een uitgestelde verzekering voor geneeskundige verzorging.  

Het maandelijkse basisbedrag voor de bijdrage ligt tussen 324,60 en 1.973,89 euro.   

Wanneer je aan de Algemene Regeling deelneemt, ben je automatisch aangesloten bij de drie verzekeringen (behalve als je geen onderdaan bent van de EER en Zwitserland).  

Voor Belgische aangeslotenen en onderdanen van een andere lidstaat van de EER of Zwitserland worden de pensioenen en ziekte-invaliditeitsuitkeringen geïndexeerd. De spilindex geldt hiervoor als referentie. Wie niet in aanmerking komt voor de indexering, krijgt van bij de start een hoger pensioen.  

Voor meer informatie bezoek de site van Overzeese Sociale Zekerheid