Als je als werkgever werknemers detacheert of als je gedetacheerde werknemers op je werkvloer krijgt, moet je rekening houden met specifieke sociaalrechtelijke en arbeidsrechtelijk bepalingen. 

In het hoofdstuk internationale mobiliteit vind je daarover uitgebreide info. 

Bij detachering gaat het om internationale terbeschikkingstelling van werknemers. Het gaat om de situatie waarbij: 

  • een buitenlandse werkgever (wiens maatschappelijke zetel buiten het Belgische grondgebied is gevestigd) werknemers naar België stuurt of
  • een Belgische werkgever die een buitenlandse werknemer tewerkstelt 

In 2018 werd de Richtlijn EU/2018 (De Richtlijn) aangenomen om een aantal arbeidsrechtelijke bepalingen te verfijnen. De lidstaten kregen tot 31 juli 2020 om deze richtlijn om te zetten. België heeft de richtlijn omgezet, de wijzigingen treffen voornamelijk bepalingen in de Detacheringswet van 3 maart 2002 en de Uitzendarbeidwet van 24 juli 1987. Maar wat houdt dat precies in? 

Om te weten welk arbeidsrecht van toepassing is, hanteer je als werkgever cumulatief twee regels:

  • De partijen (werkgever en werknemer) bepalen welk arbeidsrecht van toepassing is. Het is logisch dat men het arbeidsrecht van het uitzendland behoudt. 
  • De bijzondere dwingend bepalingen van het gastland zijn van toepassing op de gedetacheerde werknemer.

De bijzondere dwingende bepalingen (de zogenaamde harde kern) zijn alle bepalingen die bepaald zijn door wettelijke, bestuursrechtelijke of conventionele bepalingen die strafrechtelijk beteugeld worden. 

Als werkgever moet je erop toezien dat de dwingende bepalingen van het gastland (het land waar de werknemer gedetacheerd wordt) gelden, het gaat onder andere om de volgende bepalingen:

Nieuwe bepalingen

De Richtlijn heeft een aantal zaken verfijnd en verder uitgewerkt. 

Terminologie

Er waren wat onnauwkeurigheden met het gebruik van de termen ‘terbeschikkingstelling’ en ‘detachering’. Men hanteert nu enkel het begrip ‘detachering’.

‘Minimumlonen’ wordt vervangen door ‘beloning’. Het begrip ‘beloning’ wordt vastgesteld op basis van het nationaal recht van het gastland. 

Uitbreiding ‘harde kern’

De lijst van ‘harde kern’ arbeidsvoorwaarden van het gastland worden uitgebreid. Voor België is deze uitbreiding beperkt omdat de richtlijn reeds exhaustief werd ingevoerd. 

Detachering van meer dan 12 maanden

Als er sprake is van een detachering van meer dan 12 maanden dan zal je als werkgever van het gastland een uitgebreider pakket van arbeidsvoorwaarden moeten aanbieden aan de gedetacheerde werknemer. Het gaat om alle andere arbeidsvoorwaarden die in het gastland gelden en niet strafrechtelijk bestraft worden, met uitzondering van de bepalingen die betrekking hebben sluiting en beëindiging van de arbeidsovereenkomst, aanvullende pensioenregelingen en concurrentiebedingen.
Het gaat voornamelijk over: 

  • De algemene verplichting van de werknemer en de werkgever
  • De aansprakelijkheid van de werknemer,
  • De schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. 

Informatieplicht ingeval van uitzendwerk en terbeschikkingstelling

Concreet moet je als gebruiker (organisatie die gebruik maakt van buitenlandse uitzendkrachten) het uitzendkantoor informeren over de volgende punten: de arbeids-, en tewerkstellingsvoorwaarden die van toepassing zijn in zijn onderneming en die betrekking hebben op de arbeidstijd, overwerk, pauze, rusttijden, nachtarbeid, vakantie, feestdagen, loon, bescherming van zwangere vrouwen en moeders tijdens de lactatie, bescherming van kinderen en jongeren, gelijke behandeling van mannen en vrouwen en alle maatregelen ter bestrijding van discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid. Deze informatie kan je via geschrift of per mail doorgeven. 

Als je als gebruiker de uitzendkracht in een andere land (dan België) van de EER (of Zwitserland) tewerkstelt, dan moet je het uitzendland daarvan op de hoogte stellen. Deze informatie moet je voor de aanvang van de tewerkstelling via geschrift of per mail doorgeven. 

Reis-, maaltijd-, verblijfkosten

De nieuwe wetgeving heeft ook een aantal bepalingen m.b.t. de kosten die worden gemaakt in kader van de detachering. 

De toeslagen die rechtstreeks verbonden zijn aan de detachering, betaald door de werkgever aan de gedetacheerde werknemer, worden gezien als een onderdeel van de loonvoorwaarden voor zover zij niet worden betaald ter vergoeding van werkelijk in verband met de detachering gemaakte kosten, zoals reis-, maaltijd- of verblijfkosten.