Bij het gebruik van een ruimte moet je rekening houden met de functie van de ruimte die je wenst te gebruiken. Ook voor het plaatsen van reclame, opslaan van materiaal of het uitvoeren van werken kan een vergunning nodig zijn. 

Vergunningen

Een gebouw kan één van de volgende functies hebben: 

 • Wonen 
 • Verblijfsrecreatie (bijv. camping) 
 • Dagcreatie (bijv. sporthal) 
 • Land-en tuinbouw 
 • Detailhandel 
 • Dancing, restaurant en café 
 • Kantoorfunctie, dienstverlening en vrije beroepen 
 • Industrie  
 • Gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen 
 • Militaire functie 

In eerste instantie zal je dus moeten nagaan wat de huidige functie van het gebouw of de ruimte is. Als je de functie wil wijzigen zal je moeten nagaan of je dit kan laten vergunnen. In sommige gevallen is er ook een vrijstelling mogelijk (bijv. wijziging van de functie van een gebouw voor minder dan 90 dagen per jaar). 

Meer informatie kan je vinden via het Departement Omgeving voor Vlaanderen of via Urban Brussels voor vergunningen in Brussel. We raden je ook aan om contact op te nemen met de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente waar het pand gelegen is. 

  Registratierechten

  De overeenkomst die je het recht toekent om het gebouw of de ruimte te huren, in erfpacht of opstal te nemen etc. moet je ook binnen de 4 maanden registreren in het kantoor Rechtszekerheid van het ambtsgebied waar het onroerend goed gelegen is.

  In principe moeten beide partijen uit het contract deze verplichting nakomen. In het contract kan je wel bepalen dat één van beiden dit moet doen. Bij woninghuur is dit een verplichting voor de verhuurder en moet de registratie binnen de twee maanden gebeuren. Een overeenkomst van bezetting ter bede of een bruikleenovereenkomst moeten niet verplicht geregistreerd worden.

  Door een registratie kan je bewijzen dat je bepaalde rechten op een gebouw of pand hebt in het geval een derde eveneens aanspraak wenst te maken op een gebouw. 

  Tarieven: 

  • Huurcontract: 0,2 % 
  • Erfpacht: 2 % (of 0,5 % voor een vzw) 
  • Opstalrecht: 2 % (of 0,5 % voor een vzw) 
  • Bezetting ter bede: algemeen vast tarief: 50 € 
  • Bruikleen: algemeen vast tarief: 50 € 
  • Vruchtgebruik: 10 % in Vlaanderen, 12,5 % in Brussel