Mag je een pand gratis gebruiken? Dan heb je een bruikleenovereenkomst.

Bij een bruikleenovereenkomst of gebruikersovereenkomst laat een eigenaar een goed kosteloos door iemand gebruiken onder de verplichting om het goed op het einde terug te geven. 

Een bruikleen heeft volgende kenmerken: 

  • Een tijdelijk gebruiksrecht 
  • Van een (on)roerend goed: zowel zaken als gebouwen of gronden  
  • Kosteloos: je mag geen vergoeding betalen als tegenprestatie

Rechten en plichten van de uitlener

Vrijwaring 

Degene die de zaak in bruikleen geeft mag door zijn eigen daden het gebruik van het goed niet verstoren. 

Uitzonderlijke uitgaven 

De uitlener staat in voor de uitzonderlijke uitgaven die het gebruik van het goed met zich meebrengen. 

Verborgen gebreken 

Als het in bruikleen gegeven goed verborgen gebreken vertoont, dan vergoed de uitlener de schade.  

Rechten en plichten van de gebruiker

Gebruik en onderhouden 

De gebruiker moet het goed gebruiken, bewaren en behouden zoals een goede huisvader/moeder zou doen. De gebruiker draagt de normale onderhoudskosten. 

Teruggave 

Op het einde van de bruikleen geef je het goed terug aan de uitlener. De gebruiker staat niet in voor schade die volgt uit het normaal gebruik van het goed. 

Duur

Je hebt geen minimum- of maximumduur voor een bruikleen. In een overeenkomst werk je de modaliteiten van de duur uit.  

Einde

De bruikleen eindigt bij het verstrijken van de overeengekomen termijn. 

Je kan ook steeds in onderling overleg een einde maken aan de bruikleen of modaliteiten afspreken in de overeenkomst. Aangezien de wet weinig verplichtingen oplegt rond het gebruik van een bruikleenovereenkomst, maak je best schriftelijke afspraken om later problemen te vermijden.