Een bruikleenovereenkomst of gebruikersovereenkomst kan van toepassing zijn als een eigenaar van een pand dat kosteloos door iemand laat gebruiken met de verplichting om het goed op het einde terug te geven. 

Bruikleen wordt omschreven in artikel 1875 ev van het Burgerlijk Wetboek. 

Het heeft volgende kenmerken: 

  • Tijdelijk gebruiksrecht 
  • Van een (on)roerend goed: zowel zaken als gebouwen of gronden kunnen het voorwerp uitmaken van een bruikleen 
  • Kosteloos: er is geen vergoeding als tegenprestatie verschuldigd 

Rechten en plichten van de uitlener

Vrijwaring 

Degene die de zaak in bruikleen wenst te geven mag door zijn eigen daden het genot van het goed niet verstoren. Een goed dat in bruikleen wordt gegeven kan door de eigenaar niet tegelijk aan iemand anders in bruikleen worden gegeven.  

Uitzonderlijke uitgaven 

De uitlener moet instaan voor de uitzonderlijke uitgaven die het gebruik van het goed met zich zou meebrengen. 

Verborgen gebreken 

Als het in bruikleen gegeven goed verborgen gebreken zou vertonen, dan moet de uitlener de schade vergoeden.  

Rechten en plichten van de gebruiker

Gebruik en onderhouden 

De ontlener of gebruiker moet het goed gebruiken, bewaren en behouden zoals een goede huisvader zou doen. De moet de normale onderhoudskosten dragen. 

Teruggave 

Op het einde van de bruikleen moet hij het goed teruggeven aan de eigenaar/uitlener. Hij moet niet instaan voor schade omwille van het normaal gebruik van het goed. 

Duur

Er is geen minimum- of maximumduur waarvoor een bruikleen kan worden afgesloten. In een overeenkomst kunnen de modaliteiten van de duur uitgewerkt worden.  

Einde

De bruikleen eindigt bij het verstrijken van de overeengekomen termijn. Als er niets werd afgesproken zal de bruikleen eindigen wanneer de zaak gediend heeft voor het gebruik waartoe het verleend werd. 

Partijen kunnen ook steeds in onderling overleg een einde maken aan de bruikleen of modaliteiten afspreken in de overeenkomst. Aangezien de wet weinig verplichtingen oplegt aan partijen rond het gebruik van een bruikleenovereenkomst, maak je best schriftelijke afspraken om later problemen te vermijden.