Welke verplichtingen heb je als opdrachtgever bij het afsluiten van een 1bis contract?

Als je een aannemingsovereenkomst afsluit met een kunstenaar is het belangrijk dat je zeker bent dat de hij/zij/x over een Visum van de Commissie Kunstenaars beschikt. 

Uit de overeenkomst moet duidelijk blijken dat er geen sprake is van gezag en dat de kunstenaar op zelfstandige wijze de opdracht uitvoert.

Bij het afsluiten van de aannemingsovereenkomst is het van belang dat je duidelijke afspraken maakt over de volgende topics:

  • Wie is de kunstenaar?
  • Wie is de opdrachtgever?
  • De kunstenaar bechikt over een Visum 
  • De opdracht (deze moet duidelijk omschreven zijn); 
  • De duur van de overeenkomst;
  • De afgesproken honoraria en vergoeding:
  • Einde van de overeenkomst;
  • Afspraken rond intellectuele rechten;
  • Verzekeringen en andere administratieve verplichtingen;
  • En wat als er problemen zijn? (bij welke rechtbank of arrondissement je terecht kan)

Afhankelijk van de sector en wat je als opdrachtgever vraagt kunnen er nog andere elementen bij komen. Bijvoorbeeld: wat er gebeurt in geval van promotie, verkoop, etc.

Als opdrachtgever zal je een aantal administratieve stappen doorlopen en verplichtingen nakomen.

Je wordt namelijk niet meer als opdrachtgever gezien, maar als werkgever beschouwd. Doordat je als werkgever wordt beschouwd moet je alle verplichtingen die op een werkgever rusten naleven: identificatie bij de RSZ, Dimona en DmfA aangiften, betaling van de bijdragen. 

Kunstenaars genieten van een volledige onderwerping aan de sociale zekerheid en nemen deel aan alle takken van de sociale zekerheid voor werknemers. 
Door het fragmentarisch karakter van de contracten die door de kunstenaars worden gesloten, wordt het beheer van hun jaarlijkse vakantie gecentraliseerd bij de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie, zowel voor het ontvangen van de bijdragen als voor de betaling van het vakantiegeld. 

Daardoor moet je als werkgever de bijdrage voor jaarlijkse vakantie, zowel de kwartaalbijdrage als het jaarlijkse vakantiedebetbericht, aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid betalen. 
Er gebeurt ook een centralisatie bij het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag (Famifed) op gebied van het beheer en de storting van gezinsbijslagen.

De arbeidsongevallen- en de beroepsziekteregeling van de privésector is van toepassing op de kunstenaars.

Meer informatie vind je op volgende sites:


 

Laatst gewijzigd: 21/02/2020 - 13:53

Checklist contracten Artikel 1bis

Personen tewerkstellen

Sociale statuten

Tools