Welke verplichtingen heb je als je een uitzendkracht inschakelt? 

Wanneer een uitzendkracht inschakelen?

In de volgende situaties kan je een uitzendkracht inschakelen: 

  • Een vaste werknemer moet worden vervangen (een actrice in zwangerschapsverlof); 
  • Als er tijdelijk meer werk is (een cultureel centrum organiseert een dagfestival in het tussenseizoen); 
  • Om uitzonderlijk werk uit te voeren (een bedrijf organiseert een tentoonstelling om het tienjarig bestaan te vieren); 
  • Tewerkstelling in het kader van een door het gewest erkend tewerkstellingstraject voor langdurige werklozen en gerechtigden op financiële sociale bijstand.
  • Terbeschikkingstelling van een uitzendkracht aan een gebruiker met het oog op een vaste aanwerving (een bedrijf heeft een vacature en doet hiervoor beroep op een uitzendkracht om hem eventueel later in dienst te nemen)
  • Leveren van artistieke prestaties en/of het produceren van artistieke werken ten bate van een occasionele werkgever of gebruiker (een wijkcomité wil een artiest vergoeden voor zijn optreden)! Ook de technici kunnen onder deze prestaties vallen!

Als je als werkgever erover nadenkt om een uitzendkracht in dienst te nemen moet je een bepaalde procedure doorlopen. 

Zo moet je ingeval van een tijdelijke vermeerdering van werk een voorafgaande instemming krijgen van de vakbondsafgevaardigde (CAO nr. 108, art. 10). 

Bestaat er geen vakbondsafvaardiging, dan mag er voor maximum 6 maand een beroep worden gedaan op een uitzendkracht. Dit kan in bepaalde gevallen verlengd worden. 

Documenten cultuurwerker

De cultuurwerker moet twee documenten tekenen:

  • Een overeenkomst tussen het uitzendbureau (SBK) en de uitzendwerknemer (cultuurwerker) en
  • Een arbeidsovereenkomst tussen tussen het bureau en cultuurwerker

Contract uitzendkantoor

Tussen een SBK en de opdrachtgever wordt een overeenkomst afgesloten waarbij het uitzendbureau er zich toe verbindt een cultuurwerker ter beschikking te stellen van de opdrachtgever. 

Loon

Het loon dat het uitzendbureau uitbetaalt aan de uitzendwerknemer mag in geen geval lager liggen dat het loon dat deze werknemer zou ontvangen indien hij/zij/x rechtstreeks zou zijn aangeworven binnen de onderneming. 

Verplichtingen tussen de uitzendkracht en de gebruiker

De onderneming waar de uitzendkracht wordt tewerkgesteld is verantwoordelijk om de wettelijke bepalingen inzake ‘Reglementering van de arbeid’ en bescherming van het werk te respecteren.

Sociaal Bureau voor Kunstenaars (SBK)

Het SBK is in 2002 in het leven geroepen door de wetgever om als tussenschakel te fungeren tussen de opdrachtgever (die de administratieve werklast niet aankon) en de cultuurwerker die aan de slag wilde. 

Een SBK heeft een gewestelijke erkenning om mensen in dienst te nemen voor een levering van een artistieke prestatie en/of productie van een artistiek werk gebeurt voor een occasionele gebruiker.

De occasionele gebruiker is die opdrachtgever die:

  • het organiseren van culturele manifestaties of het commercialiseren van artistieke creaties niet als hoofdactiviteit heeft;
  • of die geen ander personeel tewerkstelt waarvoor hij onderworpen is aan de sociale zekerheid der werknemers.  

Voor de opdrachtgever/werkgever

Het SBK staat in voor de werkgeversverplichtingen (zoals de betaling van het loon en andere sociale verplichtingen). Maar het SBK oefent geen feitelijk gezag over de cultuurwerker.

Het SBK wordt juridisch de werkgever en voert de werkgeversverplichtingen uit (Dimona-aangifte, betalen van sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing, sluiten van arbeidsongevallenverzekering enzovoort).

De praktische afspraken over de aard van de prestatie, de duur van de opdracht en de hoogte van de vergoeding wordt geregeld door de opdrachtgever en de cultuurwerker. 

De opdrachtgever betaalt de uitkoopsom (factuurbedrag) aan het SBK. Het SBK betaalt de cultuurwerker uit.

Voor de cultuurwerker

Weet dat het SBK een factuurbedrag vraagt aan de opdrachtgever. Als cultuurwerker moet je ervan bewust zijn dat van het factuurbedrag een aantal kosten worden afgetrokken. Na de aftrek van die kosten kom je tot het nettobedrag dat jij op je rekening zal ontvangen. 

Het SBK kan je helpen om de uitkoopsom te bepalen. Vraag aan het SBK hoeveel je moet aanrekenen om een bepaald nettoloon over te houden van een uitkoopsom. 

Kostelementen die van het factuurbedrag worden afgetrokken: btw, commissieloon, werkgevers- en werknemer socialezekerheidsbijdragen, bedrijfsvoorheffing.

Als cultuurwerker hou je ongeveer de helft van het factuurbedrag over.