Sinds 1 mei 2018 kan een onderneming met betalingsmoeilijkheden die aan de voorwaarden voldoet het faillissement aanvragen. 

De procedure verloopt volledig elektronisch via www.regsol.be.  

Het faillissement zal enkel worden toegestaan indien je: 

  • een ondernemer bent; ook vzw’s, stichtingen en vrije beroepen zullen naast zelfstandigen en vennootschappen het faillissement kunnen aanvragen. 
  • en op duurzame wijze opgehouden hebt te betalen en je krediet geschokt is.  

Dit houdt in dat het niet meer mogelijk is om je schulden in de toekomst te voldoen. Als deze betaalmoeilijkheden van tijdelijke aard zijn, kan een gerechtelijke reorganisatie gevraagd worden. 

Een curator wordt aangesteld die de boedel van je onderneming zal beheren en de schuldeisers van je onderneming zal trachten te voldoen. 

Iedere natuurlijke persoon zelfstandige die steeds te goeder trouw heeft gehandeld kan bovendien vragen om een kwijtschelding te krijgen van schulden die na het faillissement overblijven.