Goede afspraken zijn het begin van een goede samenwerking. Die afspraken giet je in een contract.  

Arbeidsovereenkomsten

Arbeidsovereenkomsten kunnen volgens volgende criteria worden ingedeeld:

  • De aard van de verrichte arbeid
  • De duur van de tewerkstelling
  • De omvang van de tewerkstelling

De aard van de verrichte arbeid

De Arbeidswet maakt een onderscheid tussen overeenkomsten voor werklieden, bedienden, handelsvertegenwoordigers en dienstboden.  

De duur van de tewerkstelling

Een arbeidsovereenkomst kan worden gesloten voor onbepaalde duur of met een tijdsbepaling. 

a)    Overeenkomst van onbepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst kan worden afgesloten zonder tijdsbepaling. Je sluit een dergelijke overeenkomst wanneer je niet op voorhand kan zeggen hoe lang de betrekking zal duren.

Bijvoorbeeld: je neemt een administratief bediende aan om je te helpen bij het onthaal. Je weet niet hoe lang je hem nodig hebt. 

b)    Overeenkomst van bepaalde tijd

De partijen stellen de duur van de overeenkomst vast door een bepaalde termijn of gebeurtenis op te nemen. 

! Opgelet, de arbeidsovereenkomst voor een bepaalde termijn wordt voor iedere werknemer afzonderlijk vastgesteld. Het schriftelijk vastleggen van de overeenkomst en de ondertekening ervan moet uiterlijk op het tijdstip van de indiensttreding gebeuren. 

Als deze vormvereisten niet worden nageleefd dan zal de overeenkomst beschouwd worden als een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. 

Bijvoorbeeld: je werft een lichttechnicus aan voor de opname van een langspeelfilm. De opnames duren 7 maanden. Ze wordt aangeworven voor 7 maanden.
 
c)    Arbeidsovereenkomst voor een duidelijk omschreven werk

Er bestaat nog een tweede type van arbeidsovereenkomst met tijdsbepaling, namelijk de arbeidsovereenkomst voor een duidelijk omschreven werk. Hoewel het geen precieze tijdsduur vastlegt, legt ze wel de aard en de omvang van het uit te voeren werk vast.

Je bent wettelijk verplicht om dit type contract schriftelijk vast te leggen. 

d)    Vervangingsovereenkomst

Als je als werkgever geconfronteerd wordt met een zieke werknemer, dan kan je een vervangingsovereenkomst sluiten voor de vervanging van een werknemer wiens arbeidsovereenkomst geschorst is (maar dit wel om een andere reden dan gebrek aan werk wegens economische oorzaken, slecht weer, staking of lock-out).

Volgens de omvang van de tewerkstelling

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een voltijdse arbeidsovereenkomst en een arbeidsovereenkomst voor deeltijds werk.

1.    Voltijdse arbeidsovereenkomst

Een voltijdse arbeidsovereenkomst houdt in dat je een persoon in dienst neemt voor de normale arbeidsduur die in de onderneming geldt.

Per sector kan dit verschillen.

2.    Arbeidsovereenkomst voor deeltijdse arbeid

Je kan ook iemand voor deeltijdse arbeid inschakelen. Zijn arbeidsduur ligt dan lager de normale (voltijdse) arbeidsduur.

Bijvoorbeeld: de zaal die je uitbaat is vier avonden per week open. Je zoekt een podiumtechnieker die halftijds ingeschakeld kan worden om de zaal in orde te brengen voor de optredens.

Het gaat om een werknemer waarvan de normale arbeidsduur (berekend op weekbasis of als gemiddelde over een periode van maximaal een jaar), minder is dan die van een voltijdse werknemer in een vergelijkbare situatie.

Als werkgever leg je deze overeenkomst schriftelijk vast, voor iedere werknemer afzonderlijk, uiterlijk op het tijdsstip waarop de werknemer de uitvoering van de overeenkomst start.

Omvang van de deeltijdse arbeid

De wekelijkse arbeidsduur mag niet lager liggen dan 1/3 van de wekelijkse arbeidsduur van de voltijds tewerkgestelde werknemer die in dezelfde categorie voor de organisatie werkt.

Afhankelijk van sector kan er van deze regel worden afgeweken. Kijk altijd na of er specifieke afspraken zijn in je sector. Zo is er bijvoorbeeld voor de sector exploitatie van bioscoopzalen (pc 303.01) een afwijking. 
 

Aannemingsovereenkomst

Als je een contract voor een dienst of werk wil afsluiten met een zelfstandige, dan giet je de afspraken in een aannemingsovereenkomst.

 

Bekijk ons webinar "Contracteren kan je leren" hier: