Het ter beschikking stellen van een werknemer houdt in dat je als werkgever je werknemer uitleent aan een andere organisatie.

Je werknemer zal daardoor arbeid verrichten onder het gezag van die andere werkgever. In principe is het uitlenen van je personeel in België verboden.  

In België vertrekt men vanuit van het principe: een verbod van terbeschikkingstelling van werknemers aan een derde, maar wat houdt dat precies in? 

Dit houdt in dat je als werkgever niet zomaar je werknemers aan een derde mag uitlenen. 

De tijdelijke arbeid en de terbeschikkingstelling van werknemers wordt onder strikte voorwaarden via de Uitzendwet geregeld. Hier vind je meer info

In een aantal uitzonderlijker situaties is het toch toegestaan voor de werkgever, die geen uitzendbureau is, om zijn vaste werknemers voor een beperkte tijd uit te lenen. Het gaat om:

1. Intra-groep terbeschikkingstelling (terbeschikkingstelling in gelieerde ondernemingen)

Ondernemingen die deel uitmaken van eenzelfde economische en financiële entiteit (intra-groep terbeschikkingstelling) kunnen onder welbepaalde voorwaarden werknemers aan elkaar uitlenen: 

  • Het moet gaan om dezelfde economische en financiële groep 
  • Enkel in uitzonderlijke gevallen en beperkt in tijd 
  • Kennisgeving aan de sociale inspectie (toestemming is niet vereist wanneer het gaat om een kortstondige uitvoering van gespecialiseerde opdrachten die een bijzonder beroepsbekwaamheid vereisen) 
  • Hoofdelijke aansprakelijkheid van zowel de gebruiker als de oorspronkelijke werkgever 

Formaliteiten 

Het opstellen van een driepartijenovereenkomst. Deze overeenkomst moet ondertekend worden door de werkgever, gebruiker en de werknemer.  

2. Onderaanneming

Het gaat om loutere dienstverlening (onderaanneming). Als werkgever stuur je jouw werknemer erop uit om in kader van een dienstverleningsovereenkomst bij de opdrachtgever een dienst te laten verlenen.

 

De opdrachtgever mag instructies geven aan jouw werknemer, maar die instructies moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 

  • In de geschreven overeenkomst moet uitdrukkelijk en gedetailleerd bepaald zijn welke instructies door de derde (opdrachtgever) kunnen worden gegeven;
  • Het instructierecht van de derde mag het werkgeversgezag op geen enkele wijze uithollen;
  • De feitelijke uitvoering van de overeenkomst tussen de derde en de werkgever moet volledig overeenstemmen met de geschreven overeenkomst.

 

Sancties

Indien je als werkgever toch werknemers terbeschikking stelt zonder dat je onder één van die uitzonderlingen valt, dan kan je als werkgever te maken krijgen met:

  • Strafrechtelijke of administratieve sancties;
  • Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de gebruiker voor loon en andere voordelen

Bronnen

 Bron:

W. Van Eeckhoutte, Arbeidsrecht met fiscale noties, band 1, Mechelen, Wolters Kluwer, 2019-2020.

https://werk.belgie.be/nl/themas/arbeidsovereenkomsten/terbeschikkingstelling-van-werknemers

Regelgeving:

Wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers