Als je handelingen verricht die onderworpen zijn aan btw en handelingen die zijn vrijgesteld.

Wat is gemengde btw-plicht?

Gemengde btw-plicht ontstaat wanneer een btw-belastingplichtige zowel handelingen verricht die zijn onderworpen zijn aan btw, als handelingen die zijn vrijgesteld van btw door artikelen 39 t.e.m. 42 of artikel 44 WBTW. Voorbeeld: wanneer een beeldend kunstenaar een kunstwerk verkoopt aan een cultureel centrum, zal de kunstenaar daarop btw aanrekenen. Wanneer die beeldende kunstenaar ook auteur is en vergoedingen ontvangt van de uitgever voor het uitgavecontract, factureert hij op die prestaties geen btw. Hij wordt met andere woorden gemengd btw-plichtig. 

Voorbeeld: een erkend cultureel centrum organiseert regelmatig toneelvoorstellingen. Alle voorwaarden om die voorstellingen onder de btw-vrijstelling te laten vallen, zijn voldaan. Daarnaast heeft het cultureel centrum ook een cafetaria. Die inkomsten zijn niet vrijgesteld van btw. Omdat het cultureel centrum zowel vrijgestelde als niet-vrijgestelde activiteiten ontwikkelt, is het een gemengd btw-plichtige.

Wat zijn de gevolgen van gemengde btw-plicht?

De gevolgen van de gemengde btw-plicht zijn vooral van belang voor het recht op aftrek. Iedere btw-plichtige heeft recht op aftrek van de btw die hem aangerekend wordt op zijn inkomende facturen, op voorwaarde dat die inkomende facturen betrekking hebben op een activiteit die onderworpen is aan btw. Je kunt dus de btw op je inkomende facturen maar aftrekken in zoverre je btw aanrekent op je uitgaande handelingen.

Hoe bereken je het recht op aftrek van een gemengd btw-plichtige?

Je hebt de keuze uit 2 manieren: 

1ste manier: methode van het verhoudingsgetal: de omzet van de niet-vrijgestelde handelingen wordt gerelateerd aan de globale omzet. 
Voorbeeld: een cultureel centrum bevindt zich in de volgende situatie: 

  

Cafetaria 

Toneelvoorstellingen 

Omzet 

20.000 euro + 4.200 euro btw 

10.000 euro 

  

Verhoudingsgetal voor recht op aftrek 

20.000/30.000 = 66,67% altijd naar hogere eenheid af te ronden 

Inkomende facturen 

15.000 euro + 3.150 euro btw 

8.000 euro + 1.680 euro btw 

Btw 

3.150 euro 

1.680 euro 

Af te trekken btw 

(3.150 + 1.680) x 67% = 3.236,10 euro 

Te storten btw aan de Schatkist 

4.200 – 3.236,10 = 963,90 euro 

2de manier: methode van de werkelijke toerekening: de btw op een inkomende factuur wordt volledig in aftrek genomen wanneer die factuur betrekking heeft op de niet-vrijgestelde activiteit. Omgekeerd zal er geen recht op aftrek uitgeoefend worden op de facturen die betrekking hebben op de vrijgestelde activiteit. 
Opnieuw het voorbeeld van het cultureel centrum: 

  

Cafetaria 

Toneelvoorstellingen 

Omzet 

20.000 euro + 4.200 euro btw 

10.000 euro 

  

Inkomende facturen 

15.000 euro + 3.150 euro btw 

8.000 euro + 1.680 euro btw 

Btw 

3.150 euro 

1.680 euro 

Af te trekken btw 

3.150 euro 

Te storten btw aan de Schatkist 

4.200 – 3.150 = 1.050 euro 

Een gemengde belastingplichtige zal vaak kosten hebben die niet eenduidig aan de ene of andere activiteit kunnen worden toegewezen (bijvoorbeeld administratiekosten of investeringen zoals computers die voor beide activiteiten worden gebruikt). De verhouding die op die kosten wordt toegepast, mag op alle mogelijke wijzen worden vastgesteld, op voorwaarde dat er objectieve criteria worden gehanteerd. 
 
In de regel zal de gemengde belastingplichtige de methode van het algemeen verhoudingsgetal toepassen. Wanneer dat zou leiden tot onevenredig recht op aftrek kan de belastingplichtige toelating vragen aan de administratie om de methode van het werkelijk gebruik toe te passen. Ook de administratie kan ingeval van een onevenredig recht op aftrek de methode van het werkelijk gebruik opleggen. 

Laatst gewijzigd: 15/11/2019 - 10:55

Relevante bepalingen uit art. 44 van de btw-wet

Belastingen en BTW

Wetgeving