Vrijwilligersverzekering

De vrijwilligersverzekering

De Vlaamse regering heeft een strengere wetgeving voorzien om vrijwilligers beter te laten verzekeren. Die ging in op 1 april 2019. In sommige gevallen kunnen organisaties beroep doen op een gratis verzekering en soms kunnen ze een subsidie krijgen om een deel van de kosten van de verzekering te dragen.

Organisaties, erkend als autonome vrijwilligersorganisatie onder het Vlaams Decreet Vrijwilligerswerk binnen Welzijn, krijgen middelen voor de vrijwilligersverzekering.

In andere gevallen is dit soms voorzien in de toegekende subsidies.  

Bepaalde organisaties kunnen ook gebruik maken van de gratis verzekering aangeboden door Vlaanderen. Het gaat om de volgende organisaties:

1. Feitelijke verenigingen, op voorwaarde dat (cumulatieve voorwaarden):

 • de personen die als vertegenwoordigers en/of verantwoordelijken optreden, hun woonplaats hebben in het Vlaams Gewest of Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • ze geen personeel tewerkstellen;
 • de voertaal van de werking het Nederlands is;

 • ze niet als Lokale afdeling verbonden zijn aan een Koepel, tenzij zij aantonen dat de activiteiten waarvoor zij binnen de Erkenningsperiode (zoals bedoeld in artikel 9 van dit Reglement) op de gratis verzekering beroep doen,
  • buiten de normale werking of het jaarprogramma vallen (“Buitengewone Activiteiten”)
  • of activiteiten die binnen de normale werking of het jaarprogramma vallen, doch dermate groot zijn in omvang dat er meer dan het gemiddeld aantal vrijwilligersuren voor wordt ingezet en die niet reeds verzekerd worden via de vrijwilligersverzekering van de koepelorganisatie. Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw behoudt zich expliciet het recht voor om na te gaan of de Lokale afdeling correct gebruik maakt van de verzekering;
 • ze geen deelwerking zijn binnen een VZW die uitgesloten is op grond van artikel 3.1.2 van het Reglement, Publiekrechtelijke rechtspersoon, lokaal bestuur of politieke partij
 • of ze ontstaan zijn vanuit een tijdelijke samenwerking tussen verschillende organisaties die een nieuwe, aparte of onderscheiden activiteit opzetten;

2. VZW’s of stichtingen, op voorwaarde dat (cumulatieve voorwaarden):

 • ze een privaatrechtelijke rechtspersoon zijn;
 • ze geen personeel tewerkstellen;
 • de maatschappelijke zetel is gevestigd in a) het Vlaams Gewest of b) het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, voor zover de statuten in het Nederlands zijn opgesteld.

3. VZW’s of stichtingen in oprichting, op voorwaarde dat (cumulatieve voorwaarden):

 • er in naam van de VZW of stichting in oprichting geen personeel wordt tewerkgesteld;
 • de personen die verbintenissen aangaan in naam van de VZW of stichting in oprichting, in welke hoedanigheid ook, hun woonplaats hebben in het Vlaams Gewest of Brussels Hoofd- stedelijk Gewest;
 • de voertaal van de werking het Nederlands is.

De dekking van de gratis verzekering vrijwilligerswerk (GVVW) omvat:

De GVVW heeft als dekking, volgens de dekkingsgrenzen bepaald in de polis die in dit verband door het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw werd afgesloten met de Verzekeraar (de “Polis”):

 1. een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid, ter dekking van de buitencontractuele aansprakelijkheid tegenover derden, die kan worden opgelopen door:
  1. de Vrijwilligersorganisatie voor wat betreft de schade die een Vrijwilliger veroorzaakt en voor wat betreft de inrichting van het Vrijwilligerswerk ;
  2. de Vrijwilligers die georganiseerd Vrijwilligerswerk verrichten voor de organisatie, evenals de ouders van minderjarige Vrijwilligers indien ze burgerrechtelijk aansprakelijk zijn;
  3. de Vrijwilligers die zich occasioneel binnen de context van de Vrijwilligersorganisatie op los- sere of ad hoc basis inzetten, zoals familieleden van de vaste Vrijwilligers.
 2. een (beperkte) verzekering lichamelijke ongevallen, ter dekking van de lichamelijke schade, geleden door Vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitoefening van hun vrijwilligerswerk, en op weg van en naar het Vrijwilligerswerk;
 3. een verzekering rechtsbijstand voor de hierboven genoemde risico’s

Wil je deze gratis verzekering aanvragen? Laat je via www.gratisvrijwilligersverzekering.be erkennen. Ook al heb je vroeger al een erkenning gekregen, sinds 1 april 2019 moet elke organisatie de erkenning opnieuw aanvragen.

x

Cookies

This website uses both functional and non-functional cookies. For the placement and reading of non-functional cookies, we require your prior consent; for functional cookies. You can change the use of cookies later and adjust your preferences.
More info in our Cookie Policy.
I agree