Vzw’s: opletten voor protestverplichting

Door de nieuwe ondernemingswet hebben alle vzw’s vanaf 1 november een protestverplichting ten aanzien van ontvangen facturen. Indien een vzw het niet eens is met de inhoud van een factuur moet deze binnen een redelijke termijn worden geprotesteerd, anders gaat men ervan uit dat de vzw deze aanvaardt.

Een louter mondeling protest zal niet altijd voldoende zijn. Een protest wordt best via een geschrift (per mail of aangetekende zending) gedaan zodat je later kan bewijzen dat je de factuur hebt betwist.

Tip: let ook op de algemene voorwaarden die je bijvoorbeeld in een contract ondertekend zou hebben. Hierin kan een redelijke termijn opgenomen zijn waarbinnen je moet protesteren.

De ondernemingswet van april 2018 schept een nieuw ondernemingsbegrip. Sinds 1 november 2018 worden alle zelfstandigen (inclusief vrije beroepers), vennootschappen en verenigingen (die de vorm hebben van een vzw, een ivzw of een stichting) als ondernemingen beschouwd.

Door dit nieuwe begrip zullen vzw’s onder het bewijsrecht tussen ondernemingen vallen. In ondernemingszaken geldt het vrije bewijsrecht, eender welke middelen kunnen gebruikt worden, waaronder de digitale communicatiemiddelen (Facebook-, WhatsApp-berichten…).

Ook de rechtbank van koophandel wordt vervangen door de ondernemingsrechtbank. Deze rechtbank is nu ook bevoegd voor geschillen met vzw’s.

De FOD justitie heeft een handige brochure gemaakt waarin de belangrijkste wijzigingen voor vzw’s zijn opgenomen. Download ze hier.

x

Cookies

This website uses both functional and non-functional cookies. For the placement and reading of non-functional cookies, we require your prior consent; for functional cookies. You can change the use of cookies later and adjust your preferences.
More info in our Cookie Policy.
I agree