De Kunstenaarskaart aangevraagd - Wat nu?

 

Infosessies, consultaties en gesprekken met kunstenaars en opdrachtgevers leren ons dat de kleine vergoedingsregeling (KVR) nog steeds veel vragen oproept. Bewijs hiervan: de hoeveelheid aan aanvragen voor kunstenaarskaarten gericht aan Kunstenloket, terwijl deze aanvraag aan de Commissie Kunstenaars gericht moet worden.

Van deze gelegenheid maken we gebruik om enkele dingen op een rijtje te zetten en enkele tips op te lijsten over:

 • De voorwaarden en maxima

 • De kunstenaarskaart

 • De combinatie met andere vergoedingen

Artistieke prestaties in opdracht

De KVR is een forfaitaire onkostenvergoedingen toegekend wegens het leveren van artistieke prestaties en/of het produceren van artistieke werken voor rekening van een opdrachtgever. Is aan één van deze voorwaarden niet voldaan, dan kan je de KVR dus niet gebruiken.

Maar wat is dan een artistieke prestatie? Een vraag die menigeen bezighoudt en waarop geen eenduidig antwoord bestaat. Om te weten of een prestatie van artistieke aard is, kijkt men naar de definitie van artikel 1bis RSZ-wet en de methodologie vermeld in het huishoudelijk reglement van de Commissie Kunstenaars.

Tip! Leg in geval van twijfel een vraag voor aan de Commissie Kunstenaars

Uit het activiteitenverslag van de Commissie d.d. juni 2005 alsook de gepubliceerde ontwerptekst van activiteitenverslag van 2010 zijn bovendien enkele krijtlijnen te distilleren. Deze zijn:

 • Niet de persoon, maar de activiteit bepaalt of de prestaties als artistiek gekwalificeerd kunnen worden

 • Enkel zuivere artistieke bezigheden worden onder dit begrip begrepen, waarbij:

  • Activiteiten slechts als artistiek aangemerkt worden indien elementen van creativiteit of originaliteit de overhand hebben.

  • Het artistieke het overwicht moet halen op het technische, organisatorische, …

 • De beoordeling steeds in concreto dient te gebeuren, d.w.z. op basis van de feitelijke gegevens

De Kunstenaarskaart

Om van deze regeling gebruik te kunnen maken, dien je te beschikken over een kunstenaarskaart. Deze kunstenaarskaart dient aangevraagd te worden bij de Commissie Kunstenaars en wordt door het secretariaat van de Commissie gelijktijdig met een positieve beslissing van de Commissie Kunstenaars afgeleverd (MB van 23 oktober 2015). Het enige correcte adres om je aanvraagformulier in te sturen is:

Commissie Kunstenaars 
FOD Sociale Zekerheid
Finance Tower, Kruidtuinlaan 50 bus 115
1000 Brussel
E-mail: kunstenaars@minsoc.fed.be
Tel (NL): 02 507 87 22 en 02 528 63 50
Tel (FR): 02 528 61 34 en 02 528 60 41

De ervaring leert ons dat er redelijk wat tijd kan verstrijken tussen het moment van aanvraag en de moment waarop je de kunstenaarskaart in je brievenbus mag verwachten. Heb je hier vragen over, contacteer dan gerust het secretariaat van de Commissie Kunstenaars op bovenstaand telefoonnummer.

In de tussentijd zal het voor jou en je opdrachtgever wel belangrijk zijn dat je een bewijs hebt van de aanvraag! Het kan dus opportuun zijn je aanvraag per aangetekend schrijven of e-mail te doen. Zo kan je in afwachting van je kunstenaarskaart verder werken zoals voorheen en gebruik maken van de verklaring op eer.  Deze wordt net zoals in het verleden in tweevoud opgesteld: eén voor de opdrachtgever en één voor de opdrachtnemer/kunstenaar. Beiden wordt aangeraden deze bij te houden. Voor de boekhoudkundige verwerking ervan: raadpleeg onze veelgestelde vragen KVR

Anders dan bij het kunstenaarsvisum zal de Commissie Kunstenaars bij de aanvraag van je kunstenaarskaart geen oordeel vellen over de artistieke aard van deze prestaties, ook al wordt op het aanvraagformulier gevraagd de activiteiten voor dewelke je deze aanvraagt zo gedetailleerd te omschrijven.

Tip! Vergewis je als opdrachtgever of kunstenaar steeds of er sprake is van een artistieke prestatie

Naast de Kunstenaarskaart zal de Commissie Kunstenaars tevens een overzicht van prestaties afleveren. 5 in totaal, want: de kunstenaarskaart is 5 jaar geldig. Per kalenderjaar een overzicht dus dat je moet bijhouden, en waarop je hetvolgende invult:

 • de aard van de prestatie

 • de datum van de prestatie

 • de duur van de prestatie bij eenzelfde opdrachtgever

 • het bedrag dat ontvangen werd als vergoeding

 • de naam van de opdrachtgever of diens KBO-nummer

 

De kaart en het overzicht van prestaties moeten ter beschikking van de inspectie zijn op de werkplek. Het overzicht van prestaties wordt door de kunstenaar dus ingevuld uiterlijk wanneer een prestatie van start gaat!

De maxima en combinatie met andere vergoedingen

De kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars (KVR) is een all-in kostenvergoeding waarvoor volgende maxima gelden:

 • maximaal 128,93 euro per dag per opdrachtgever;

 • niet meer dan 7 dagen na elkaar bij dezelfde opdrachtgever;

 • niet meer dan 30 dagen per kalenderjaar;

 • maximaal 2.578,51 euro per kalenderjaar.

Bovendien is de KVR niet zomaar te combineren met de vrijwilligersvergoeding en andere soorten vergoedingswijzen. Raadpleeg zeker ons document veelgestelde vragen KVR als je een antwoord zoekt op vragen over de combinatie met vrijwilligersvergoedingen, vervangingsinkomens, ... .

x

Cookies

This website uses both functional and non-functional cookies. For the placement and reading of non-functional cookies, we require your prior consent; for functional cookies. You can change the use of cookies later and adjust your preferences.
More info in our Cookie Policy.
I agree